Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1501

Брюксел, 9 октомври 2009 г.

Мляко: Комисията прие нови предложения за подпомагане на млекопроизводителите

Днес Европейската Комисия предложи две промени в разпоредбите, регулиращи сектора на млякото и млечните продукти, като част от непрекъснатите си усилия за стабилизиране на пазара на мляко и млечни продукти. На първо място, и както вече бе обявено предишния месец от еврокомисаря по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Мариан Фишер Боул, предлага се в бъдеще секторът на млякото и млечните продукти да бъде обхванат от клауза за смущения на пазара, каквато вече съществува за други подотрасли на селското стопанство, с цел да бъде възможна по-бърза реакция при бъдещи смущения на пазара. На второ място, за квотни години 2009—2010 г. и 2010—2011 г. промените в действието на схемите за закупуване на квоти от страна на държавите-членки ще гарантират, че закупените квоти, съхранявани в националния резерв, вече не се отчитат като част от националните квоти, когато се взема решение дали се дължи допълнителен налог за надвишаване на квотата. Ако бъде събиран допълнителен налог, частта, която съответства на закупените квоти, може да се използва от държавите-членки за преструктуриране на сектора. Тези предложения ще бъдат обсъдени от министрите на земеделието на държавите-членки на ЕС на 19 октомври. По-късно този месец Комисията ще приеме официално промени в правилата за държавните помощи, за да могат държавите-членки да платят на всеки един селскостопански производител до 15 000 EUR национална помощ до края на 2010 г.

„Тези предложения са поредното потвърждение на нашия ангажимент да подпомогнем млекопроизводителите да се справят с тежката ситуация на пазара”, заяви еврокомисар Фишер Боул. „Широкият набор на приетите от нас мерки до този момент се отразяват положително и днешните предложения ще дадат своя принос в по-дългосрочен план. Освен това през следващата седмица ще се проведе първата среща на групата на високо равнище по въпросите за дългосрочната перспектива за сектора на млякото и млечните продукти. А на 19 октомври министрите трябва да гласуват нашите планове за увеличаване на периода за интервенция.“

Актуални промени на пазара на млякото и млечните продукти

Последните данни показват, че цените стават по-благоприятни не само за всички млечни продукти, но и за суровото мляко франко земеделското стопанство. Средната цена на млякото през юли—август възлиза на 25—26 цента/литър, а актуалната информация от големите европейски преработватели показва допълнително покачване от 1—2 цента при доставките през септември—октомври. При спотовите цени на млякото е отбелязано още по-чувствително повишение от месец юни насам. Цените на продуктите, които отговарят на условията за интервенция (масло и обезмаслено мляко на прах), за три месеца са се увеличили със 7—9 % и сега са доста над нивата за интервенция.

Предприети мерки

През тази година Комисията очаква да похарчи до 600 милиона EUR под формата на пазарни мерки. На 19 октомври Съветът ще гласува по предложението на Комисията за удължаване на периода за интервенция. Седемдесет процента от преките плащания тази година могат да бъдат изплатени 6 седмици по-рано от обикновено (от 16 октомври). Като част от реформата на ОСП от 2003 г. още 5 милиарда EUR годишно са добавени допълнително към преките плащания на млекопроизводителите с цел компенсиране на намалението при интервенционните цени. Още 4,2 милиарда EUR са на разположение по „Преглед на състоянието на Общата селскостопанска политика“ и Пакета за икономическо възстановяване за справяне с „нови предизвикателства“, в това число преструктуриране на сектора на млякото и млечните продукти. Тези суми допълват вече наличните такива съгласно политиката за развитие на селските райони. Комисията засили подкрепата за програмата за мляко в училищата, като разшири гамата от продукти и възрастовите групи деца, които са включени в схемата. Комисията стартира и нов кръг от мерки за насърчаване във връзка с млякото и млечните продукти. Понастоящем Комисията подготвя доклад относно веригата на хранителни доставки в сектора на млекопроизводството, с цел повишаване на прозрачността и изясняване дали съществуват проблеми във връзка с конкуренцията. Този доклад ще бъде публикуван до края на годината и ще бъде обсъден в рамките на групата на високо равнище.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar