Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1498

V Bruseli 9. októbra 2009

Komisia: pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy a energetiky by malo vedúcu úlohu zohrávať odvetvie IKT

Európska komisia dnes vyzvala zástupcov odvetvia informačných a komunikačných technológií (IKT) v Európe, aby do roku 2011 navrhli praktické kroky v snahe dosiahnuť do roku 2015 zvýšenie energetickej účinnosti o 20 %. Na samotné zariadenia a služby IKT pripadá približne 8 % spotreby elektrickej energie v EÚ a približne 2 % emisií uhlíka. Inteligentné využívanie IKT by však mohlo prispieť k znižovaniu spotreby energie v rámci energeticky náročných odvetví, akými sú napríklad výstavba, doprava a logistika, a do roku 2020 by mohlo viesť k poklesu celkového množstva emisií uhlíka o 15 %. Komisia odporúča zástupcom odvetvia IKT, aby do roku 2011 prijali ambiciózne ciele v oblasti energetickej účinnosti, a zároveň vyzýva aj štáty EÚ, aby sa do konca roku 2010 dohodli na spoločných špecifikáciách inteligentných meracích systémov spotreby energie.

Lepšie využívanie inovačných riešení v oblasti IKT nám pomôže pri plnení cieľov EÚ týkajúcich sa nízkouhlíkového hospodárstva . Odvetvie IKT môže posilniť udržateľnejší a ekologickejší rast, ako aj vytváranie „zelených“ pracovných miest v Európe ,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „ Musíme sa chopiť tejto príležitosti a zaujať popredné postavenie v oblasti energeticky účinných technológií, a to nielen z dôvodu, že tieto technológie predstavujú najlepší spôsob udržateľného znižovania emisií CO 2 , ale aj preto, že ich ekologický potenciál môže priniesť nové obchodné príležitosti pre európske spoločnosti pôsobiace v oblasti IKT .“

Komisia dnes prijala odporúčanie, v ktorom uviedla, že odvetvie IKT by pri prechode na energeticky účinné a nízkouhlíkové hospodárstvo malo zohrávať vedúcu úlohu. Zároveň vyzýva jeho zástupcov, aby sa do roku 2010 dohodli na spoločných metodikách merania spotreby energie a množstva emisií uhlíka. Vďaka tomu by mali byť pri stanovovaní ambicióznych cieľov v oblasti energetickej účinnosti a znižovania emisií pre jednotlivé odvetvia do roku 2011 k dispozícii spoľahlivejšie údaje. Tieto ciele by mali byť už v roku 2015 ambicióznejšie ako ciele EÚ stanovené na rok 2020.

Dnešné odporúčanie Komisie venované členským štátom EÚ a odvetviu IKT sa zameriava na možnosť využiť potenciál energetickej účinnosti prostredníctvom väčšieho množstva iniciatív verejno-súkromných partnerstiev [aké napríklad nedávno rozbehla Komisia v prípade energeticky účinných budov a ekologických automobilov ( IP/09/1116 )], ale aj prostredníctvom partnerstiev odvetvia IKT a vymedzených strategických odvetví, v ktorých sú možnosti zvyšovania energetickej účinnosti prostredníctvom IKT stále z veľkej časti nevyužité. Ide najmä o odvetvia výstavby, dopravy a logistiky, ktoré boli v tejto súvislosti určené ako kľúčové odvetvia hospodárstva.

Komisia takisto žiada štáty EÚ, aby v záujme zvyšovania energetickej účinnosti využívali riešenia založené na IKT. Efektivitu a reguláciu produkcie a distribúciu a spotrebu energie možno zlepšiť vďaka inteligentným energetickým sústavám a inteligentným meracím systémom. Členské štáty EÚ sa musia do konca roku 2010 dohodnúť na spoločných špecifikáciách inteligentných meracích systémov, aby mali spotrebitelia k dispozícii kvalitnejšie informácie a aby mohli lepšie riadiť svoju spotrebu energie. Vďaka inteligentnému meraniu spotreby vo svojich domovoch by mohli spotrebitelia napríklad znížiť spotrebu energie až o 10 %. Časový rámec zavádzania inteligentných meracích systémov do európskych domácností by sa mal schváliť najneskôr do konca roku 2012.

Ďalšími príkladmi ekologického potenciálu IKT, ktoré sa uvádzajú v dnes prijatom texte odporúčania Komisie, sú: keby Európa nahradila čo i len 20 % z celkového počtu služobných ciest videokonferenciami, mohlo by sa ušetriť viac ako 22 miliónov ton CO 2 ročne. Zavedením sietí so širokopásmovým pripojením, ktoré uľahčujú využívanie verejných služieb a aplikácií on-line v zvýšenej miere, by sa do roku 2020 mohlo takisto v celosvetovom meradle ušetriť aspoň 1 – 2 % z celkovej spotreby energie.

Komisia v dnešnom odporúčaní vyzýva orgány verejnej správy v členských štátoch EÚ na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby na účely simulácie a modelovania spotreby energie viac využívali nástroje IKT, okrem iného aj pri školení odborných pracovníkov v odvetviach výstavby, dopravy a logistiky. Zavádzanie energeticky účinnejších technológií môžu posilniť aj tým, že ich zahrnú do programov verejného obstarávania.

Odporúčanie Komisie vychádza prieskumu verejnej mienky , ktorý sa uskutočnil v septembri 2009 a potvrdil potrebu koordinovaného prístupu v rámci odvetvia IKT v záujme zlepšovania jeho energetickej hospodárnosti a environmentálneho správania, ako aj význam spoločných záväzkov v úsilí dosiahnuť stanovené ciele.

Súvislosti

Dňa 10. januára 2007 prijala Komisia klimaticko-energetický balík, ktorý schválil Európsky parlament aj vedúci predstavitelia EÚ na zasadnutí Európskej rady v marci 2007 a ktorý má za cieľ dosiahnuť do roku 2020 20 % zníženie celkovej spotreby primárnej energie a emisií skleníkových plynov v porovnaní s hodnotami z roku 1990 a zároveň zvýšiť podiel využívania energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % ( IP/07/29 ). Dňa 13. mája 2008 Komisia oznámila, že bude podporovať úlohu IKT pri plnení týchto cieľov zvyšovaním energetickej účinnosti v rámci celého hospodárstva ( IP/08/733 ). V decembri 2008 EÚ opätovne potvrdila svoj záväzok plniť tieto ciele a zdôraznila naliehavosť potreby zvyšovať energetickú účinnosť ( IP/08/1998 ). V marci 2009 prijala Komisia oznámenie o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo , v ktorom vyzdvihla IKT ako jeden z hlavných predpokladov znižovania emisií uhlíka v rámci celého hospodárstva ( IP/09/393 ).

Členka Komisie Viviane Redingová už zdôraznila význam „zeleného“ potenciálu IKT vo svojom prejave o digitálnej Európe ( SPEECH/ 09/336 ), v ktorom vyhlásila : „Som pevne presvedčená o tom, že digitálna Európa si nemôže dovoliť nevyužiť svoj ekologický potenciál, ktorý môže následne priniesť nové obchodné príležitosti pre európske spoločnosti pôsobiace v oblasti IKT.“

Dnešné odporúčanie je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/

Annex

Greenhouse gas emissions in CO 2   equivalents (excluding carbon sinks) compared with Kyoto Protocol targets for 2008–12

MEMBER STATE

1990

Kyoto Protocol
base year
1)

2007

Change 2006–2007

Change 2006–2007

Change 1990-2007

Change base year–2007

Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"

(million tonnes)

(million tonnes)

(million tonnes)

(million tonnes)

(%)

(%)

(%)

(%)

Austria

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Belgium

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Denmark

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Finland

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

France

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Germany

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Greece

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Ireland

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Italy

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Luxembourg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Netherlands

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugal

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Spain

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Sweden

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

United Kingdom

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

EU-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bulgaria

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Cyprus

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Not applicable

Not applicable

Czech Republic

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Estonia

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Hungary

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Latvia

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Lithuania

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Not applicable

Not applicable

Poland

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

Romania

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Slovakia

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Slovenia

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

EU-27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

-12.5%

Not applicable

Source: European Environment Agency

Voluntary ICT Sector commitments to targets and deadlines for CO 2 and Greenhouse Gas emissions (GHG), and energy efficiency/consumption

Companies

Target reduction %

Baseline *

Target date

Comment

Alcatel–Lucent

10

2007

2010

CO 2 emissions of facilities

Advanced Micro Devices Inc

33

2006

2012

GHG emissions per manufacturing index

Bell Canada

15

Not given

2012

GHG emissions

British Tele-

Communications

Plc

80

1996

2020

CO 2 emissions per unit of contribution to GDP

Cisco Systems

25

2007

2012

GHG emissions

Dell

Additional 15

Not given

2012

Operational carbon intensity

Deutsche

Telekom AG

20

2006

2020

CO 2 emissions

Ericsson

15 - 20

2006

2008

Energy efficiency

France Telecom

20

2006

2020

CO 2 emissions

Hewlett-Packard

16 - 40

2005

2010-2011

Energy consumption and GHG emissions for operations and products

IBM

7

2005

2012

GHG emissions

Intel

20

30

2007

2004

2012

2010

Carbon footprint

GHG emissions per production unit

Motorola

6

2000

2010

CO 2 emissions

Nokia

6

2006

2012

Energy consumption of offices and sites

Nokia Siemens Networks

20 - 49

2007

2009-2010

Energy consumption of products

Sun Microsystems Inc.

20

2007

2015

GHG emissions

Telecom Italia

30 % increase

2007

2008

Eco-efficiency indicator

Vodafone Plc

50

2006/2007

2020

CO 2 emissions

European Union (all

sectors)

20

20

1990

Projected energy use in 2020

2020

2020

CO 2 emissions

Energy savings/

efficiency

* The baseline is the year in relation to which the reduction/improvement target is set.

Source : SMART 2020: 'Enabling the low carbon economy in the information age' (company commitments), Appendix 4, p.75

A report by The Climate Group on behalf of the Global eSustainability Initiative (GeSI), GeSI [www.gesi.org] is an international strategic partnership of ICT companies and industry associations and EPA Climate Change Leaders Partnership website: http://www.epa.gov/climateleaders/partners/index.html


Side Bar