Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/ 1492

Brüssel, 8 . oktoober 2009

Komisjon lõpetab õiguslikud meetmed Itaalia ja Eesti suhtes, sest nimetatud riikide õigusaktid on nüüd ELi reklaamieeskirjadega vastavuses

Euroopa Komisjon otsustas täna lõpetada rikkumismenetluse Itaalia ja Eesti suhtes, sest mõlema riigi õigusaktid vastavad nüüd täielikult ELi telereklaamieeskirjadele. Itaalia puhul nägi komisjon probleemi järgmistes valdkondades: kolmeminutilised otsepakkumise teated, mida ei arvestatud reklaamipiirangu sisse ja mis olid televaatajat eksitavad; Itaalia õigusaktides oleva mõiste „reklaam” definitsioon ei hõlmanud telekanali enda reklaamilõike; reklaamieeskirjade rikkujate suhtes kohaldati vähetõhusaid karistusi. Komisjon algatas ka rikkumismenetluse Eesti vastu, sest Eesti telekanalid rikkusid pidevalt ELi piirangut, mille kohaselt võib reklaami näidata kuni 12 minutit tunnis. Nüüdseks on need kaks ELi piirideta televisiooni direktiivi eeskirju rikkunud riiki viinud oma õigusaktid ja tegevuse Euroopa audiovisuaaleeskirjadega vastavusse.

„Tunnen rõõmu, et Itaalia ja Eesti on astunud reaalseid samme ja viinud oma reklaamieeskirjad ELi eeskirjadega vastavusse. Riiklike ametiasutuste ja Euroopa Komisjoni eduka koostöö tulemusel on Itaalia ja Eesti vaataja nüüd selgete eeskirjade kaudu paremini kaitstud. Eelkõige peaks vaataja saama üheselt aru, kui tegemist on reklaami näitamisega ,” sõnas ELi meediavolinik Viviane Reding.

Pärast seda, kui komisjon oli detsembris 2007 alustanud rikkumismenetlust ( IP/07/1902 ), muutis Itaalia meediat ja telekommunikatsiooni koordineeriv asutus AGCOM riiklikke reklaamieeskirju ja kehtestas otsepakkumise saadete kestuseks vähemalt 15 minutit. See teeb lõpu Itaalia ringhäälinguorganisatsioonide tavale lisada telesaadetesse kolmeminutilised otsepakkumise teated, ilma neid tunnipiirangu sisse arvestamata. ELi audiovisuaaleeskirjadega ( piirideta televisiooni direktiiv ) on ette nähtud, et otsepakkumise saate kestus peab olema vähemalt 15 minutit, et vaataja tunneks saate iseloomu ära. Seepeale ajakohastas AGCOM Itaalia eeskirju, täpsustades, et ELi eeskirjade kohaselt peaksid otsepakkumise lõigud kuuluma tunnise reklaamipiirangu sisse.

Muudetud eeskirjades on ühtlasi täpsustatud, et ELi eeskirju reklaami lisamise ja katkestamise kohta kohaldatakse ka enesereklaamile (kui telekanal lisab teateid tulevaste saadete kohta). Seni oli Itaalia ringhääling katkestanud sellelaadsete teadetega näiteks uudiste edastamist, olles nii vastuolus ELi eeskirjadega.

Itaalia ametiasutused viisid vastavusse ka selle, et enesereklaami teateid, mis kuuluvad üldiste reklaamieeskirjade nende sätete alla, mis hõlmavad alaealiste kaitset, sobimatut sisu (näiteks vaenu õhutavad avaldused ja selliste kahjulike ainete nagu tubaka reklaam) ning ringhäälingutooteid või -teenuseid reklaamivaid teateid (näiteks tasulise näitamise lisateenus), tuleb käsitada reklaamina ja arvestada tunnis kehtiva 12-minutilise reklaamipiirangu sisse. 3. septembril 2009 viitas Itaalia kõrgem halduskohus (Consiglio di Stato ) seoses AGCOMi tehtud muudatuste kehtivuse õiguslikkusega mitmele otsepakkumise ja enesereklaami juhtumile, mille kohta toimub Euroopa Kohtus eelotsusemenetlus ( kohtuasi nr 5197/09 ).

Kooskõlas ELi õigusaktidega on Itaalia ühtlasi kiirendanud ja karmistanud karistusi reklaamieeskirjade rikkumise puhul . Õigusaktiga nr 101/2008 jäetakse välja tõrksatele ringhäälinguorganisatsioonidele saadetav ametlik teatis ( diffida ), tühistatakse ringhäälinguorganisatsioonidele pakutud võimalus maksta vähendatud trahvi ( oblazione ) ning kehtestatakse sellise rikkumise eest suurem rahatrahv (vahemikus 10,329–258,228 eurot, võrreldes varasema summaga, mis jäi vahemikku 5,165–51,646 eurot).

Eesti kohta koostatud sõltumatust eksperdiaruandest selgus, et Eesti telekanalid näitasid sageli rohkem reklaami, kui mahub tunnis kehtiva 12-minutilise reklaamipiirangu sisse.

Kirjavahetusest, mille lõpetas 2009. aasta märtsis saadetud ametlik teatis ( IP/09/424 ), selgus, et rikkumine tulenes sellest, et Eesti ametiasutused olid erinevust sponsorlusteadete ja otsepakkumiste lõikude vahel vääralt tõlgendanud. Eesti ringhäälinguorganisatsioonid ühitasid sponsorlusteated (mis on mõeldud selleks, et teavitada vaatajat sponsorlepingust) otsepakkumise lõikudega ning Eesti ametiasutused ei arvestanud neid ELi reklaamipiirangu hulka.

Kuna otsepakkumise lõikude müügiedenduslik loomus ei muutu sellest, kas see sisaldab ka teavet saate sponsorite kohta, tuleb need arvestada tunnipiirangu sisse. Selleks, et viia oma õigusaktid vastavusse ELi reklaamieeskirjadega, kehtestas Eesti Kultuuriministeerium konkreetsemate selgitustega suunised. Muudeti ja parandati ka ringhäälinguorganisatsioonide järelevalve viitedokumente.

Taust

Piirideta televisiooni direktiiv võeti vastu 1989. aastal ( IP/91/898 ) ja seda muudeti esimest korda 1997. aastal ( IP/97/552 ). 13. detsembril 2005 tegi komisjon ettepaneku direktiivi ajakohastada, et võtta arvesse audiovisuaalmeedia teenuste turu ja tehnoloogia arenguid ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv kiideti heaks 24. mail 2007 ( IP/07/706 ) ning selle teksti lõplik hääletus toimus Euroopa Parlamendis 29. novembril 2007 ( IP/07/1809 ). Riigisisesed õigusaktid peavad olema direktiiviga vastavusse viidud 19. detsembriks 2009 ning see direktiiv peab tagama minimaalsed ühiseeskirjad ühenduse tasandil audiovisuaalmeedia teenuste ühtse turu edendamiseks.

Ajakohastatud direktiivi tekst on kättesaadav

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm


Side Bar