Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1487

Bryssel den 8 oktober 2009

Rapport från kommissionen: fler åtgärder krävs mot spammare och mot integritetshoten på Internet

E U-kommissionen upprepar i dag sin uppmaning till EU-länderna att göra mer för att komma tillrätta med integritetshoten mot allmänheten på Internet. En undersökning som kommissionen finansierat och som offentliggörs i dag visar att flera EU-länder under senare år vidtagit åtgärder för att stärka EU:s spamförbud, bland annat genom att införa böter för spammare. Ändå varierar både antalet fall som dras inför rätta och de påföljder som utdöms betydligt. Undersökningen understryker behovet av de rättsliga förbättringar som EU:s reformerade telekomregler ( MEMO/09/219 ) innehåller: tydligare och konsekventare tillämpningsregler och avskräckande påföljder, bä ttre gränsöverskridande samarbete och resurser till de nationella myndigheter som ansvarar för allmänhetens integritet på Internet.

Dagens siffror visar att flera EU-länder gör mer för att stärka reglerna för integritet på Internet, medan spam däremot är ett område där vi kan och måste förbättra situationen för Internetanvändarna i EU ”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för informationssamhället och medierna. ” Sedan 2002 är spam och spionprogram förbjudna enligt EU:s lagstiftning, men 65 % av EU:s befolkning drabbas ändå regelbundet av spam. Vi måste intensifiera kampen mot spammare och se till att EU antar lagstiftning med kraftfulla civilrättsliga och straffrättsliga påföljder mot spammare. Jag uppmanar EU-länderna att stärka sitt nationella arbete mot integritetshoten på Internet, till exempel spam, spionprogram och sabotageprogram. Om vi får slut på spamplågan i Europa blir vi ett gott exempel för våra grannländer och andra delar av världen, där mycket av det spam vi drabbas av i Europa har sitt ursprung.”

Den undersökning som EU-kommissionen offentliggör i dag visar följande:

 • Nästan alla EU-länder har nu en eller flera webbplatser där man kan hitta information eller göra en anmälan om man drabbats av spam, spionprogram eller sabotageprogram.

 • En analys av över 140 tillsynsärenden från 22 medlemsstater visar stora skillnader mellan antalet ärenden per land och vilka böter som utdömts. Det största antalet ärenden rapporterades i Spanien (39), Slovakien (39) och Rumänien (20). De högsta böterna utdömdes i Nederländerna (1 000 000 euro), Italien (570 000 euro) och Spanien (30 000 euro). Spammare i exempelvis Rumänien, Irland och Lettland fick däremot låga böter, från några hundra till några tusen euro.

 • En framgångsrik bekämpning av Internethot kräver en kombination av förebyggande, tillsyn och information till allmänheten. Offentliga myndigheter (regleringsmyndigheter inom telekom, dataskydds- och konsumentmyndigheter och rättsväsende) måste ha en tydlig ansvarsfördelning och ett strukturerat samarbete, och den offentliga och privata sektorn måste samarbeta. Samarbetets omfattning varierar kraftigt mellan EU-länderna. Samarbetsavtal finns i Belgien, Cypern, Estland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Rumänien, Storbritannien och Tyskland, medan till exempel Luxemburg och Malta förlitar sig på informellt samarbete.

 • Spam är ett globalt problem. Ett ökat internationellt samarbete, både inom EU och globalt, krävs för att komma tillrätta med problemet.

 • EU-länderna bör ge tillräckliga resurser till de nationella myndigheterna så att de kan samla in bevis, göra utredningar och väcka åtal.

De r eformerade telekomregler för EU som kommissionen föreslagit (och som nu slutförs av Europaparlamentet och rådet) innehåller bestämmelser om en bättre tillämpning av integritetsreglerna. Enligt en ny bestämmelse i EU:s telekomregler krävs det att påföljderna vid brott mot nationella lagar om integriteten på Internet är effektiva, proportionella och avskräckande. Det krävs även att EU-länderna ger tillräckliga resurser till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Med d e nya reglerna kan nationella spambekämpare ansluta sig till det europeiska nätverket för myndigheter som ser till att konsumentskyddslagar efterlevs, och privata organisationer, exempelvis Internetleverantörer, har rätt att vidta rättsliga åtgärder mot spammare som missbrukar deras nätverk. Samtidigt förhandlar EU-kommissionen om en överenskommelse med USA om gränsöverskridande samarbete om tillsynen av konsumentskyddslagstiftningen. Siffror från branschen visar att ett av sex spam skickas från USA. Med de reformerade telekomreglerna kommer samarbetet om spam att ingå i överenskommelsen mellan EU och USA.

Bakgrundsinformation:

I maj 2009 lanserade kommissionen eYouGuide , som innehåller praktiska råd om vilka ”digitala rättigheter” konsumenter har enligt EU:s lagstiftning. I samband med detta presenterade kommissionärerna Reding och Kuneva en framtida digital dagordning för Europas konsumenter, där kampen mot spam anges som ett område för eventuella EU-åtgärder, särskilt genom lika effektiva påföljder i alla EU-medlemsstater och i grannländerna ( IP/09/702 ).

Det praktiska samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och den privata sektorn diskuteras i Lissabon 7–9 oktober 2009 vid CNSA/LAP-workshoppen om bekämpning av spam .

Dagens undersökning , med bedömningar av framstegen i varje EU-land, innehåller länkar till de nationella dataskyddsmyndigheternas webbplatser i medlemsstaterna, där man kan lämna klagomål om spam, spionprogram och sabotageprogram:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Flash Eurobarometer ”Confidence in Information Society”, om förtroendet för informationssamhället:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15 000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270 000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hungary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF) : one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS )

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: € 81 100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases) , €3 800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000


Side Bar