Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1487

Brusel, 8. októbra 2009

Zo správy Komisie vyplýva, že na boj proti spamu a ochranu súkromia online je potrebných viac opatrení

Európska Komisia dnes zopakovala svoju výzvu krajinám EÚ, aby sa viac angažovali pri ochrane súkromia občanov pred riz ikami, ktoré im hrozia na internete. Dnes totiž bola zverejnená štúdia financovaná Komisiou, z ktorej vyplýva, že hoci niekoľko krajín EÚ prijalo v posledných rokoch opatrenia na presadenie celoeurópskeho zákazu spamu (ku ktorým patria napríklad pokuty pre odosielateľov spamu), medzi krajinami sú veľké rozdiely v počte skutočne stíhaných prípadov a výške uložených pokút. Štúdia potvrdzuje, že sú potrebné legislatívne zlepšenia navrhované v rámci reformy predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií ( MEMO/09/219 ), t. j. jasnejšie a jednotnejšie predpisy, odrádzajúce pokuty, lepšia cezhraničná spolupráca a poskytnutie dostatočných zdrojov vnútroštátnym orgánom zodpovedným za ochranu súkromia občanov online.

Zo štúdie vyplýva, že mnohé krajiny EÚ sa intenzívne snažia o dodržiavanie predpisov na ochranu súkromia online. Ide však o oblasť, kde je v záujme používateľov internetu v EÚ možné, ba dokonca nutné mnohé zlepšiť “, uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. Hoci od roku 2002 je podľa európskeho práva zakázaný spam a spyware, v priemere 65 % občanov EÚ aj naďalej pravidelne dostáva nevyžiadanú elektronickú poštu . Musíme rázne zakročiť proti odosielateľom spamu a zabezpečiť, aby EÚ prijala legislatívu, ktorá umožní vinníkom ukladať prísne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Vyzývam krajiny EÚ, aby sa na vnútroštátnej úrovni snažili intenzívnejšie zasahovať proti rizikám, ktoré ohrozujú súkromie online, ku ktorým patrí napríklad spam, špionážny softvér (spyware) a škodlivý softvér (malware). Ak sa nám podarí zastaviť príval spamu v Európe, môžeme ísť príkladom susedným krajinám aj ostatným častiam sveta, ktoré sú rovnakou mierou zodpovedné za spam, ktorý prúdi do Európy.“

Hlavné závery štúdie, ktorú dnes zverejnila Európska komisia:

 • Takmer vo všetkých krajinách EÚ existuje jedna alebo viacero webových stránok, kde občania môžu nájsť informácie alebo podať sťažnosť v prípade, že sa stanú obeťou spamu či špionážneho alebo škodlivého softvéru.

 • Z analýzy vyše 140 konaní z 22 členských štátov vyplýva, že existujú výrazné rozdiely medzi počtom prípadov v jednotlivých krajinách a výškou uložených pokút. Najvyšší počet riešených prípadov bol nahlásený v Španielsku (39), na Slovensku (39) a v Rumunsku (20). Najvyššie pokuty boli uložené v Holandsku (1 000 000 EUR), Taliansku (570 000 EUR) a Španielsku (30 000 EUR). Odosielatelia spamu v Rumunsku, Írsku či Lotyšsku však dostali len nevysoké pokuty, ktoré sa pohybovali od stoviek do tisícok eur.

 • Proti hrozbám online možno úspešne zakročiť len kombináciou prevencie, presadzovania práva a zvyšovania informovanosti. Verejné orgány (ako napr. telekomunikačné regulačné orgány, organizácie na ochranu údajov a na ochranu spotrebiteľov, orgány činné v trestnom konaní) musia mať jasne stanovené právomoci a vzájomne koordinovať svoju činnosť. Rovnako je potrebná spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom. Úroveň spolupráce v sa v jednotlivých krajinách EÚ výrazne líši. V Belgicku, na Cypre, v Estónsku, Francúzsku, Holandsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a Taliansku boli podpísané dohody o spolupráci, kým napr. v Luxembursku a na Malte má spolupráca neformálny charakter.

 • Spam predstavuje glob álny problém. Na jeho riešenie je potrebná väčšia medzinárodná spolupráca, jednak medzi krajinami EÚ a jednak na celosvetovej úrovni.

 • Krajiny EÚ by mali vnútroštátnym orgánom prideliť dostatočné zdroje na zhromažďovanie dôkazov, vyšetrovanie a trestné stíhanie v tejto oblasti.

Reforma predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií, ktorú navrhuje Komisia (a ktorú v súčasnosti finalizujú Európsky parlament a Rada), by poskytla podmienky na lepšie presadzovanie predpisov na ochranu súkromia. Predpisy EÚ v oblasti telekomunikácií obsahujú nové ustanovenie, podľa ktorého je potrebné, aby pokuty za porušenie vnútroštátneho práva o ochrane súkromia online boli účinné, primerané a odrádzajúce. Okrem toho sú krajiny EÚ povinné prideliť vnútroštátnym orgánom činným v trestnom konaní potrebné zdroje.

Vďaka novým predpisom sa vnútroštátne orgány bojujúce proti spamu budú môcť zapojiť do európskej siete orgánov, ktoré presadzujú predpisy na ochranu spotrebiteľov. Súkromné organizácie (napríklad poskytovatelia internetových služieb) budú mať právo podniknúť právne kroky proti odosielateľom spamu, ktorí zneužívajú ich siete. Európska komisia okrem toho rokuje s USA o dohode o cezhraničnej spolupráci pri presadzovaní predpisov na ochranu spotrebiteľov – z prieskumov vyplýva, že jedna zo šiestich nevyžiadaných elektronických správ pochádza z USA. Podľa zreformovaných predpisov v oblasti telekomunikácií bude spolupráca o spame súčasťou dohody medzi EÚ a USA.

Súvislosti:

V máji 2009 Európska komisia uviedla do života eYouGuide , ktorý poskytuje praktické rady o „digitálnych právach“, ktoré majú spotrebitelia podľa práva EÚ. V tejto súvislosti komisárky Viviane Redingová a Meglena Kuneva predstavili budúci „ Digitálny program “ pre európskych spotrebiteľov, v ktorom sa boj proti spamu chápe ako oblasť možnej akcie EÚ, najmä v podobe účinných postihov vo všetkých členských štátoch EÚ a susedných krajinách ( IP/09/702 ).

O praktickej spolupráci medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súkromným sektorom sa bude diskutovať v Lisabone v dňoch 7. – 9. októbra 2009 na workshope CNSA-LAP zameranom na boj proti spamu .

Dnes zverejnená štúdia, ktorej súčasťou je hodnotenie pokroku v jednotlivých krajinách EÚ, obsahuje odkazy na webové stránky vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov členských štátov, kde sa možno sťažovať na spam, špionážny a škodlivý softvér.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Bleskový Eurobarometer „Dôvera v informačnú spoločnosť“:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15 000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270 000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hungary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF): one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS)

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: €81   100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases), €3   800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000


Side Bar