Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1487

Bruksela, dnia 8 października 2009 r.

Sprawozdanie Komisji : konieczność zwiększenia ilości działań mających na celu walkę z autorami spamu i ochronę prywatności w Internecie

Komisja Europejska ponownie wezwała w dniu dzisiejszym kraje UE do zdwojenia starań mających na celu zwalczanie zagrożeń dla prywatności obywateli w Internecie. W opublikowanych w dniu dzisiejszym wynikach badania zleconego przez Komisję czytamy, że choć w ostatnich latach kilka krajów UE podjęło środki mające na celu egzekwowanie obowiązującego w Europie zakazu rozsyłania spamu, obejmujące kary pieniężne dla autorów spamu, liczba przypadków, które trafiły na drogę sądową, oraz liczba sankcji nałożonych na podmioty naruszające prawo, są znacznie zróżnicowane w zależności od kraju. Wyniki badania potwierdziły konieczność wprowadzenia zmian w prawie zaproponowanych w ramach reformy przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji ( MEMO/09/219 ): jaśniejsze i spójniejsze przepisy egzekucyjne oraz odstraszające sankcje, skuteczniejsza współpraca transgraniczna oraz wystarczające zasoby dla organów krajowych odpowiedzialnych za ochronę prywatności obywateli w Internecie.

„Opublikowane w dniu dzisiejszym dane wskazują, że kilka krajów UE podjęło znaczne starania na rzecz wyegzekwowania przepisów dotyczących prywatności w Internecie. Spam jest jednak dziedziną w której możemy i musimy dokonać jeszcze postępów, z korzyścią dla użytkowników Internetu w UE” powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Mimo iż od 2002 r. w prawie europejskim istnieje zakaz rozsyłania spamu i korzystania z programów szpiegujących, średnio 65% obywateli UE regularnie otrzymuje spam. Musimy bardziej zdecydowanie zwalczać spamerów i zapewnić takie przepisy unijne, w których przewidziane będą dla nich surowe sankcje cywilne i kryminalne. Apeluję więc do wszystkich krajów UE o wzmożenie aktywności na szczeblu krajowym w celu zwalczania takich zagrożeń dla prywatności w Internecie jak spam, oprogramowanie szpiegujące i oprogramowanie złośliwe. Jeżeli uda nam się pozbyć plagi spamu w Europie, będziemy mogli posłużyć za przykład dla naszych sąsiadów i dla innych części świata, które odpowiadają za spam zalewający Europę.”

Główne wnioski z badania opublikowane w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską są następujące:

 • w prawie wszystkich krajach UE istnieje jedna lub więcej stron internetowych, na których obywatele mogą znaleźć stosowne informacje lub za pośrednictwem których mogą wnieść skargę , jeżeli padną ofiarą spamu, oprogramowania szpiegującego lub oprogramowania złośliwego;

 • analiza ponad 140 postępowań śledczych w 22 państwach członkowskich wskazuje na znaczne różnice między poszczególnymi krajami jeśli chodzi o liczbę postępowań i ostateczne sankcje. Największą liczbę postępowań odnotowano w Hiszpanii (39), na Słowacji (39) i w Rumunii (20). Najwyższe kary nałożono w Niderlandach (1 mln euro), we Włoszech (570 tys. euro) i w Hiszpanii (30 tys. euro). Spamerzy w takich krajach jak Rumunia, Irlandia i Łotwa otrzymywali jednak niewielkie kary, wahające się w granicach od kilkuset do kilku tysięcy euro.

 • powodzenie w dziedzinie zwalczania zagrożeń w Internecie gwarantuje tylko połączenie prewencji, egzekucji prawa i podnoszenia świadomości publicznej. Organy publiczne (takie jak organy regulacyjne ds. telekomunikacji, agencje ochrony konsumenta i organy ścigania) muszą posiadać jasno wytyczone obowiązki i procedury współpracy; ważna jest również współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym. Poziom współpracy w poszczególnych krajach bywa bardzo różny. Porozumienia o współpracy obowiązują w Belgii, na Cyprze, w Estonii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, na Łotwie, na Litwie, w Niderlandach, w Rumunii i w Zjednoczonym Królestwie, zaś na przykład w Luksemburgu i na Malcie współpraca ma charakter nieformalny;

 • spam to problem o charakterze globalnym . Aby go skutecznie rozwiązać, konieczne jest zacieśnienie współpracy międzynarodowej, zarówno w obrębie UE, jak i na całym świecie;

 • kraje UE powinny zapewnić krajowym organom wystarczającą ilość środków, aby mogły one zbierać dowody, prowadzić dochodzenia i wszczynać postępowania w tej dziedzinie.

Reforma przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, zaproponowana przez Komisję i będąca obecnie przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego i Rady, tworzy warunki do skuteczniejszego egzekwowania prawa dotyczącego ochrony prywatności. Nowy zapis w przepisach UE w dziedzinie telekomunikacji przewiduje, że kary za łamanie krajowych przepisów dotyczących prywatności w Internecie powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zobowiązuje również kraje UE, by zapewniły krajowym organom ścigania niezbędne środki.

Nowe przepisy umożliwią również krajowym podmiotom odpowiedzialnym za walkę ze spamem wstąpienie do europejskiej sieci organów zajmujących się egzekwowaniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów, a podmioty prywatne, takie jak dostawcy usług internetowych, uzyskają prawo do podjęcia działań prawnych w stosunku do spamerów, którzy bezprawnie wykorzystują ich sieci. Komisja Europejska negocjuje równocześnie porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie egzekucji przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Według dostępnych danych , jeden na sześć emaili o charakterze spamu wysyłany jest ze Stanów Zjednoczonych. Po wejściu w życie zmienionych przepisów w dziedzinie telekomunikacji współpraca dotycząca spamu będzie wchodzić w zakres porozumienia UE–USA.

Kontekst:

W maju 2009 r . Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik internetowy eYouGuide , który zawiera praktyczne porady dotyczące „cyfrowych praw” gwarantowanych konsumentom przez prawo unijne. W związku z powyższym komisarze UE Viviane Reding i Meglena Kunewa przedstawiły z myślą o europejskich konsumentach „ agendę cyfrową ” na przyszłość, w której walkę ze spamem określono jako obszar potencjalnych działań UE. Działania te mają objąć zwłaszcza wprowadzenie sankcji o zbliżonej skuteczności we wszystkich państwach członkowskich i państwach sąsiadujących ( IP/09/702 ).

Praktyczna współpraca między organami ścigania a sektorem prywatnym bę dzie tematem rozmów w trakcie warsztatów CNSA/LAP dotyczących zwalczania spamu , które odbędą się w Lizbonie, w dniach od 7 do 9 października 2009 r.

W opublikowanych w dniu dzisiejszym wynikach badania, które obejmują ocenę postępów poczynionych przez każdy kraj UE, znajdują się linki do stron internetowych krajowych organów ochrony danych, za pośrednictwem których można wnosić skargi dotyczące spamu, oprogramowania szpiegującego i złośliwego.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Badanie błyskawiczne Eurobarometru (Flash Eurobarometer) dotyczące zaufania do społeczeństwa informacyjnego:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Annex

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15  000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270  000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hungary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF): one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS )

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: € 81 100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases) , €3 800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23


Side Bar