Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1487

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2009

Π ερισσότερη δράση κατά των δημιουργών ανεπιθύμητων ηλε-μηνυμάτων (spammer) και την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, προτείνει έκθεση της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε σήμερα την έκκλησή της στις χώρες της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο. Όπως διαπιστώνεται σε μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή και που δημοσιεύεται σήμερα, παρόλο που τα τελευταία χρόνια διάφορες χώρες της ΕΕ έχουν λάβει ορισμένα μέτρα για την επιβολή της απαγόρευσης ανεπιθύμητων ηλε-μηνυμάτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων προστίμων για τους δημιουργούς τους, ο αριθμός των ενεργειών που διώκονται και των κυρώσεων που επιβάλλονται κατά των παραβατών διαφέρουν σημαντικά. Η μελέτη επιβεβαιώνει την ανάγκη για νομοθετικές βελτιώσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των κανόνων για τις κοινοτικές τηλεπικοινωνίες ( MEMO/09/219 ): σαφέστεροι και συνεπέστεροι κανόνες επιβολής και αποτρεπτικές κυρώσεις, βελτιωμένη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς και επαρκείς πόροι για τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών στο διαδίκτυο (επιγραμμική ιδιωτικότητα) .

« Από τα σημερινά στοιχεία προκύπτει ότι αρκετές χώρες της ΕΕ είναι πιο δραστήριες από άλλες όσον αφορά την επιβολή κανόνων προστασίας της επιγραμμικής ιδιωτικότητας. Τα ανεπιθύμητα ηλε-μηνύματα είναι, ωστόσο, ένα πεδίο όπου μπορούμε και πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις προς όφελος των χρηστών του Διαδικτύου στην ΕΕ», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας.«Παρά το γεγονός ότι από το 2002, η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει απαγορεύσει τα ανεπιθύμητα ηλε-μηνύματα και το κατασκοπευτικό λογισμικό, κατά μέσο όρο το 65% των πολιτών της ΕΕ πλήττονται ακόμη σε τακτική βάση από ανεπιθύμητα ηλε-μηνύματα. Πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα μας κατά των δημιουργών ανεπιθύμητων ηλε-μηνυμάτων και να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα θεσπίσει νομοθεσία η οποία θα προβλέπει αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις κατά των δημιουργών και αποστολέων. Καλώ τις χώρες της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειες τους σε εθνική κλίμακα για την καταπολέμηση επιγραμμικών επιβουλών κατά της ιδιωτικότητας, όπως τα ανεπιθύμητα ηλε-μηνύματα, το κατασκοπευτικό και το κακόβουλο λογισμικό. Αν καταφέρουμε να εξαφανίσουμε τη μάστιγα των ανεπιθύμητων ηλε-μηνυμάτων στην Ευρώπη, θα δώσουμε το παράδειγμα στις γειτονικές μας χώρες και σε χώρες σε άλλα μέρη του κόσμου, συνυπεύθυνες για τα ανεπιθύμητα ηλε-μηνύματα που λαμβάνουμε στην Ευρώπη.»

Τα κύρια πορίσματα της μελέτης που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρουν ότι:

 • Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν πλέον έναν ή περισσότερους ιστότοπους, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν πληροφορίες ή να υποβάλουν καταγγελία , εφόσον καταστούν θύμα ανεπιθύμητων ηλε-μηνυμάτων, κατασκοπευτικού ή κακόβουλου λογισμικού,

 • Από την ανάλυση περισσότερων από 140 περιπτώσεων επιβολής του νόμου από 22 κράτη μέλη προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του αριθμού των περιπτώσεων ανά χώρα και των επιβαλλόμενων προστίμων. Οι περισσότερες περιπτώσεις αναφέρθηκαν στην Ισπανία (39), τη Σλοβακία (39) και τη Ρουμανία (20). Τα υψηλότερα πρόστιμα επιβλήθηκαν στις Κάτω Χώρες (1.000.000 ευρώ), την Ιταλία (570.000 ευρώ) και την Ισπανία (30.000). Ωστόσο, σε δημιουργούς-αποστολείς ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ιρλανδία και η Λετονία επιβλήθηκαν μέτρια πρόστιμα που κυμαίνονται από εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες ευρώ.

 • Η επιτυχής προσέγγιση για την καταπολέμηση επιγραμμικών απειλών απαιτεί συνδυασμό πρόληψης, επιβολής και ευαισθητοποίησης του κοινού. Οι δημόσιες αρχές (όπως οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών, οι φορείς προστασίας δεδομένων και οι οργανώσεις των καταναλωτών, και τα όργανα επιβολής του νόμου), πρέπει να έχουν σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ τους. Παράλληλα, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας πρέπει επίσης να συνεργάζονται. Το επίπεδο της συνεργασίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Συμφωνίες συνεργασίας υπάρχουν στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, για παράδειγμα, βασίζονται σε άτυπη συνεργασία.

 • Τα ανεπιθύμητα ηλε-μηνύματα είναι παγκόσμιο πρόβλημα . Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται περισσότερη διεθνής συνεργασία, τόσο στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.

 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διαθέσουν επαρκείς πόρους στις εθνικές αρχές , προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία, να πραγματοποιηθούν έρευνες και να προετοιμαστεί δίωξη στο πεδίο αυτό.

Η μεταρρύθμιση των κοινοτικών ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες που πρότεινε η Επιτροπή (και επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη επιβολή των κανόνων προστασίας της ιδιωτικότητας. Μια νέα διάταξη στην κοινοτική τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία ορίζει ότι οι κυρώσεις για παράβαση εθνικής νομοθεσίας για την προστασία της επιγραμμικής ιδιωτικότητας πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Υποχρεώνει επίσης τις χώρες της ΕΕ να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν επίσης στους εθνικούς φορείς καταπολέμησης των ανεπιθύμητων μηνυμάτων να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό δίκτυο των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ενώ ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, θα έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν νομική δράση κατά των αποστολέων των μηνυμάτων που καταχρώνται των δικτύων τους. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ μια συμφωνία σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία στην επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Από στοιχεία του κλάδου προκύπτει ότι 1 στα 6 ανεπιθύμητα ηλε-μηνύματα αποστέλλονται από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους τροποποιημένους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, η συνεργασία σε θέματα ανεπιθύμητων ηλε-μηνυμάτων θα συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Ιστορικό:

Τον Μάιο του 2009, η Επιτροπή δρομολόγησε τον οδηγό ν eYouGuide που παρέχει πρακτικές συμβουλές για τα «ψηφιακά δικαιώματα» που διαθέτουν οι καταναλωτές βάσει του κοινοτικού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο οι Επίτροποι κυρίες Reding και Kuneva παρουσίασαν ένα μελλοντικό « ψηφιακό θεματολόγιο » για τους ευρωπαίους καταναλωτές, όπου προσδιορίζεται η καταπολέμηση των ανεπίκλητων μηνυμάτων ως πεδίο πιθανής ανάληψης δράσης της ΕΕ, ιδίως μέσω εξίσου αποτελεσματικών κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες ( IP/09/702 ).

Η πρακτική συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και του ιδιωτικού τομέα θα συζητηθεί στη Λισαβόνα από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2009, στη

συνάντηση εργασίας για την καταπολέμηση των ανεπιθύμητων μηνυμάτων της CNSA & LAP ..

Η σημερινή μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της προόδου σε κάθε χώρα της ΕΕ, συνδέσμων με ιστότοπους εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη, όπου μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελίες για ανεπιθύμητα μηνύματα, κατασκοπευτικό και κακόβουλο λογισμικό:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Φλας του Ευρωβαρόμετρου, Εμπιστοσύνη στην Κοινωνία της Πληροφορίας:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15 000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270 000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hungary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF) : one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS )

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: € 81 100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases) , €3 800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000


Side Bar