Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/ 1487

Брюксел, 8 октомври 2009 г.

Необходими са още действия в борбата срещу спамърите и за защита на личните данни в онлайн пространството, се посочва в доклад на Комисията

Днес Европейската комисия отново призова държавите от ЕС да положат допълнителни усилия за справяне със заплахите за личните данни на гражданите в онлайн пространството. Публикуваното днес проучване, финансирано от Комисията, показва, че въпреки мерките за налагане на забрана на спама в Европа, предприети от няколко държави от ЕС, в това число глоби за спамърите, броят на делата, които стигат до съд, и наложените санкции на закононарушителите варират в големи граници. Проучването потвърждава необходимостта от подобрения на законодателството, предложени в рамките на реформата на Правилата на ЕС в областта на телекомуникациите ( MEMO/09/219 ): по-ясни и последователни правила за прилагане и възпиращи санкции, по-добро трансгранично сътрудничество и адекватни ресурси за националните органи, които отговарят за защитата на личните данни на гражданите в онлайн пространството.

Данните днес показват, че няколко държави от ЕС полагат допълнителни усилия да наложат правила относно защитата на личните данни в онлайн пространството. Проблемът със спама обаче е област, в която ние можем и трябва да положим още усилия в полза на потребителите на интернет в ЕС ,“ заяви Вивиан Рединг, европейски комисар по въпросите на информационното общество и медиите. Въпреки че от 2002   г. насам европейското законодателство забранява спама и шпионския софтуер, средно 65   % от гражданите на ЕС все още редовно получават спам . Необходимо е да засилим нашата борба срещу спамърите и да осигурим приемането от ЕС на законодателство, което предвижда строги граждански и наказателни санкции за спамърите. Призовавам държавите от ЕС да повишат на национално равнище усилията за справяне с онлайн заплахите за личните данни като например спама, шпионския софтуер и зловредния софтуер. Ако успеем да сложим край на проблема със спама в Европа, ще дадем пример на съседните държави и на такива от други части на света, които са отговорни за спама, получаван в Европа .“

Основните констатации от публикувания днес от Европейската комисия доклад показват, че:

 • В почти всички държави от ЕС съществуват един или повече уеб сайта, от които гражданите могат да получат информация или да подадат оплакване , ако станат жертва на спам, шпионски софтуер или зловреден софтуер;

 • Анализ на над 140 случая на правоприлагане в 22 държави-членки показва съществени различия между броя на случаите за всяка държава, както и наложените глоби. Най-голям брой случаи са докладвани в Испания (39), Словакия (39) и Румъния (20). Най-високи глоби са били наложени в Нидерландия (1 000 000 EUR), Италия (570 000 EUR) и Испания (30 000 EUR). На спамърите обаче в държави като Румъния, Ирландия и Латвия са били наложени глоби в скромни размери от порядъка на няколко стотин до няколко хиляди евро.

 • Успешният подход в борбата с онлайн заплахите изисква комбинация от превенция, прилагане и повишаване на осведомеността на широката общественост. Обществените власти (например телекомуникационни регулатори, агенции за защита на данните и на потребителите и правоприлагащи органи) трябва да имат ясни отговорности и процедури за сътрудничество помежду си; публичният и частният сектор трябва също да работят съвместно. Нивото на сътрудничество е много различно в държавите от ЕС. Споразумения за сътрудничество съществуват в Белгия, Кипър, Естония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Румъния и Обединеното кралство, докато например в Люксембург и Малта се разчита на неформално сътрудничество.

 • Спамът е глобален проблем. Необходимо е по-засилено международно сътрудничество както в ЕС, така и на световно равнище, с цел справяне със спама.

 • Държавите от ЕС би следвало да отделят достатъчно ресурси за националните власти с цел събиране на доказателства, водене на разследвания и повдигане на обвинения в тази област.

Реформата на Правилата на ЕС в областта на телекомуникациите, предложена от Комисията (и понастоящем финализирана от Европейския парламент и Съвета), би създала условия за по-добро прилагане на правилата за защита на личните данни. Нова разпоредба на правилата на ЕС в областта на телекомуникациите изисква глобите за нарушаване на националното законодателство относно защитата на личните данни в онлайн пространството да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Има и изискване държавите от ЕС да отделят необходимите ресурси за националните власти, които отговарят за прилагането.

Новите правила ще предоставят възможност борещите се със спама на национално равнище да се присъединят към европейската мрежа на властите, които прилагат законодателството за защита на потребителите, и частни организации като доставчици на интернет услуги ще имат право да предявяват съдебни искове срещу спамърите, които извършват злоупотреби в техните мрежи. В същото време Европейската комисия договаря споразумение със САЩ относно трансграничното сътрудничество във връзка с прилагането на законодателството за защита на потребителите. Данни от сектора показват, че една шеста от изпратените спамови електронни съобщения идват от САЩ. Съгласно преработените правила в областта на телекомуникациите, сътрудничеството във връзка със спама ще попадне в приложното поле на споразумението между ЕС и САЩ.

Контекст:

През месец май 2009 г. Европейската комисия публикува eYouGuide , наръчник, в който са предоставени практически съвети по отношение на „цифровите“ права на потребителите съгласно законодателството на ЕС. В този контекст комисарите Рединг и Кунева представиха бъдещия „Цифров дневен ред“ за правата на потребителите в Европа, в който е намерила място борбата срещу спама като област, в която е възможно действие от страна на ЕС, по-специално чрез сходни ефективни санкции във всички държави-членки на ЕС и съседни страни ( IP/09/702 ).

Практическото сътрудничество между правоприлагащите органи и частния сектор ще бъде обсъдено в Лисабон в периода 7—9 октомври 2009 г. на

семинара на CNSA — ЛПД относно борбата със спама .

Днешното проучване, както и оценката на напредъка във всяка държава от ЕС, и връзки към уеб сайтовете на националните власти на държавите-членки за защита на данните, на които можете да подадете оплакване относно спам, шпионски и зловреден софтуер:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Флаш Евробарометър Доверие в информационното общество:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / nis / strategy / activities / index _ en . htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15 000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270 000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hungary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF): one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS)

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: €81   100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases), €3   800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000


Side Bar