Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1478

Brussel, 8 oktober 2009

Overheidsopdrachten: Commissie verzoekt Nederland om herziening van contract voor bouwproject in Eindhoven dat zonder aanbesteding werd gegund

De Europese Commissie heeft besloten Nederland een formeel verzoek toe te sturen betreffende de gunning door de gemeente Eindhoven van een concessieovereenkomst voor openbare werken betreffende de bouw van een gemeenschapscentrum dat bekend is als het “Doornakkers Centrum”. De Commissie is van mening dat dit contract is gegund zonder openbare aanbestedingsprocedure, die door de EU-regels inzake overheidsopdrachten is voorgeschreven. Dit formele verzoek heeft de vorm van een "met redenen omkleed advies", de tweede fase in de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag. Als binnen twee maanden geen bevredigend antwoord wordt ontvangen, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie.

Concessieovereenkomst voor openbare werken gegund zonder openbare aanbesteding

De gemeente Eindhoven heeft dit contract gegund zonder een Europese aanbestedingsprocedure te volgen. De Commissie is van oordeel dat het contract in kwestie een concessieovereenkomst voor openbare werken betreft en daarom op grond van Richtlijn 2004/18/EG inzake openbare aanbestedingen had moeten worden gegund na de publicatie van een aankondiging in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie en het voltooien van een aanbestedingsprocedure. De Commissie is van oordeel dat Nederland door het niet volgen van een dergelijke aanbestedingsprocedure niet heeft voldaan aan de verplichtingen die krachtens de EU-regels inzake openbare aanbestedingen op hem rusten.

De Commissie merkt op dat de concessieovereenkomst niet alleen de verkoop van grond als voorwerp heeft en dat het werk aan de door de gemeente bepaalde voorwaarden voldoet. De overeenkomst verbindt de ontwikkelaar er onder meer toe een bepaald aantal gebouwen van een bepaalde omvang en een bepaald aantal parkeerplaatsen te realiseren. De vraag of de betrokkenheid van de gemeente bij het project op het publiek recht is gebaseerd, heeft voor de EU-regels inzake openbare aanbestedingen geen belang. Hoewel de ontwikkelaar het vastgoed op eigen risico en voor eigen rekening bouwt en van de gemeente geen betaling ontvangt, is de Commissie van oordeel dat de gemeente Eindhoven de ontwikkelaar een exploitatierecht heeft verleend in de betekenis van Richtlijn 2004/18/EG, aangezien de ontwikkelaar een op maat gesneden bouwvergunning krijgt die hem het recht geeft de in de samenwerkingsovereenkomst bepaalde werken te realiseren en te exploiteren.

Achtergrond

De totale waarde van overheidsopdrachten in de EU, dat wil zeggen de aankoop van goederen, diensten en openbare werken door overheden en openbare nutsbedrijven, wordt op ongeveer 16% van het bbp van de EU geraamd. De krachtens de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten vereiste open en transparante aanbestedingsprocedures zorgen voor meer concurrentie, sterkere garanties tegen corruptie, alsook een betere dienstverlening en een gunstiger prijs-kwaliteitverhouding voor de belastingbetalers.

Overeenkomstig het EG-Verdrag heeft de Europese Commissie de bevoegdheid juridische stappen te ondernemen – bekend als inbreukprocedures – tegen een lidstaat die niet voldoet aan de verplichtingen die krachtens de EU-regels op hem rusten. Deze procedures bestaan uit drie stappen. In eerste instantie krijgt de lidstaat een schriftelijke aanmaning, waarop hij binnen twee maanden moet antwoorden. Als een verdere aansporing tot naleving van de EU-wetgeving nodig is, stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies. Opnieuw moet de lidstaat binnen twee maanden antwoorden. Als er geen bevredigend antwoord volgt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie. Zij kan ook verzoeken dat het Hof het betrokken land een boete oplegt als het de uitspraak van het Hof niet naleeft.

Voor meer informatie:

Overheidsopdrachten in de EU:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Het laatste nieuws over inbreukprocedures tegen de lidstaten is te vinden op:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar