Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE CS

IP/09/1451

V Bruseli 8. októbra 2009

Nespravodlivé podmienky v spotrebiteľských zmluvách: konania vo veci porušenia právnych predpisov proti Českej a Slovenskej republike pokračujú

Európska komisia dnes zaslala odôvodnené stanoviská Českej a Slovenskej republike, keďže podľa jej názoru vnútroštátne právne predpisy týchto štátov nie sú v súlade s požiadavkami smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

Smernica 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách ochraňuje spotrebiteľov pred vopred formulovanými podmienkami v zmluvách s  obchodníkmi, ktoré spôsobujú výraznú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán v neprospech spotrebiteľa.

Komisia preskúmala vnútroštátne právne predpisy desiatich členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a preto museli uvedenú smernicu transponovať do  1. mája 2004, a v roku 2007 začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov proti Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Malte, Poľsku, Slovensku a Slovinsku, keďže v prípade týchto členských štátov zistila problémy s transponovaním smernice.

Väčšina konaní vo veci porušenia právnych predpisov bola medzičasom ukončená, keďže príslušné členské štáty zmenili svoje právne predpisy.

Pokiaľ ide o Českú a Slovenskú republiku, podľa názoru Komisie vnútroštátne právne predpisy týchto štátov neposkytujú dostatočnú ochranu práv spotrebiteľov. Napríklad v Českej republike tak spotrebiteľ môže byť v rozpore s ustanoveniami smernice zaviazaný nespravodlivou zmluvnou podmienkou, ak sa proti nej sám aktívne neohradí; aj v Slovenskej republike by spotrebiteľ mohol byť zaviazaný nespravodlivou podmienkou, keďže slovenské právne predpisy nestanovujú objektívne kritérium hodnotenia nespravodlivosti. Na uvedené odôvodnené stanoviská, ktoré sú druhou fázou v konaní vo veci porušenia právnych predpisov, musí Česká a Slovenská republika odpovedať do dvoch mesiacov. Ak Komisia nedostane odpovede alebo ak vnútroštátne orgány neposkytnú uspokojivé vysvetlenie, vec môže byť predložená Európskemu súdnemu dvoru.


Side Bar