Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE CS

IP/09/1451

V Bruseli 8. októbra 2009

Nespravodlivé podmienky v spotrebiteľských zmluvách: konania vo veci porušenia právnych predpisov proti Českej a Slovenskej republike pokračujú

Európska komisia dnes zaslala odôvodnené stanoviská Českej a Slovenskej republike, keďže podľa jej názoru vnútroštátne právne predpisy týchto štátov nie sú v súlade s požiadavkami smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

Smernica 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách ochraňuje spotrebiteľov pred vopred formulovanými podmienkami v zmluvách s  obchodníkmi, ktoré spôsobujú výraznú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán v neprospech spotrebiteľa.

Komisia preskúmala vnútroštátne právne predpisy desiatich členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a preto museli uvedenú smernicu transponovať do  1. mája 2004, a v roku 2007 začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov proti Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Malte, Poľsku, Slovensku a Slovinsku, keďže v prípade týchto členských štátov zistila problémy s transponovaním smernice.

Väčšina konaní vo veci porušenia právnych predpisov bola medzičasom ukončená, keďže príslušné členské štáty zmenili svoje právne predpisy.

Pokiaľ ide o Českú a Slovenskú republiku, podľa názoru Komisie vnútroštátne právne predpisy týchto štátov neposkytujú dostatočnú ochranu práv spotrebiteľov. Napríklad v Českej republike tak spotrebiteľ môže byť v rozpore s ustanoveniami smernice zaviazaný nespravodlivou zmluvnou podmienkou, ak sa proti nej sám aktívne neohradí; aj v Slovenskej republike by spotrebiteľ mohol byť zaviazaný nespravodlivou podmienkou, keďže slovenské právne predpisy nestanovujú objektívne kritérium hodnotenia nespravodlivosti. Na uvedené odôvodnené stanoviská, ktoré sú druhou fázou v konaní vo veci porušenia právnych predpisov, musí Česká a Slovenská republika odpovedať do dvoch mesiacov. Ak Komisia nedostane odpovede alebo ak vnútroštátne orgány neposkytnú uspokojivé vysvetlenie, vec môže byť predložená Európskemu súdnemu dvoru.


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site