Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/143

V Bruselu dne 28. ledna

Komise povoluje českou státní podporu pro interoperabilitu železniční dopravy

Evropská komise dnes přijala kladné rozhodnutí, pokud jde o režim státní podpory oznámený českými orgány a týkající se investic do interoperability železniční dopravy.

Cílem opatření je postupné zajišťování technické a provozní propojenosti (interoperability) železničních systémů České republiky s železničními systémy v sousedních zemích. Opatřením se také podporuje interoperabilita mezi provozovateli železniční dopravy.

Český režim se prostřednictvím individuálních projektů zaměřuje na snížení dopadu železniční dopravy na životní prostředí a snížení počtu dopravních nehod. Cílem režimu je také rozšíření veřejné dopravy a podpora inovací. Režimem se zvýší atraktivita železniční infrastruktury, a tak bude železniční doprava schopna účinně konkurovat jiným druhům dopravy.

Doba trvání opatření je pět let. Celková výše podpory činí 1 miliardu CZK (40 milionů EUR). Z této částky by 85 % mělo být hrazeno z Fondu soudržnosti a 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

Komise rozhodla, že tento režim je slučitelný se Smlouvou o ES.
Jedná se o první rozhodnutí Komise přijaté na základě Pokynů Společenství ke státním podporám železničním podnikům z roku 2008[1].


[1] Úř. věst. C 184, 22.7.2008, s. 13.


Side Bar