Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1438

V Bruseli 8 . októbra 2009

Komisia upozorňuje členské štáty na nedostatočnú implementáciu „prvého železničného balíka“

Európska komisia dnes poslala odôvodnené stanoviská 21 členským štátom, pretože riadne neimplementovali právne predpisy nazývané „prvý železničný balík“. V Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Nemecku, Dánsku, Estónsku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Litve, Luxembursku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Švédsku, Slovinsku a na Slovensku sú stále nevyriešené dôležité otázky týkajúce sa otvorenia železničných trhov hospodárskej súťaži.

Dvadsaťštyri členských štátov dostalo v júni 2008 výzvu, na základe ktorej niekoľko z nich upravilo svoje vnútroštátne predpisy tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Komisia nadviazala dialóg so všetkými členskými štátmi. Cieľom tohto dialógu bolo nájsť možné riešenia konštruktívnym spôsobom. Od zaslania výziev už uplynulo vyše roka, no napriek pokroku, ktorý dosiahli viaceré členské štáty, väčšina z nich stále neuviedla do úplného súladu svoju legislatívu s príslušnými smernicami EÚ 1 . Členské štáty by na základe odôvodnených stanovísk, ktoré im dnes boli zaslané, mali pokročiť v reforme svojich železničných systémov v prospech železničných podnikov, ako aj spotrebiteľov.

Komisia v odôvodnených stanoviskách zdôrazňuje také nedostatky, ako napríklad:

  • nedostatočná nezávislosť manažéra infraštruktúry vo vzťahu k prevádzkovateľom železníc;

  • nedostatočná implementácia ustanovení smernice týkajúcich sa spoplatnenia prístupu na trať, ako napríklad neexistencia režimu založeného na výkone s cieľom zlepšiť výkon železničnej siete, chýbajúce stimuly pre manažéra infraštruktúry na znižovanie nákladov a poplatkov, ako aj chýbajúce tarifné systémy založené na priamych nákladoch železničných služieb;

  • neexistencia nezávislého regulačného orgánu s potrebnými kompetenciami na nápravu problémov týkajúcich sa hospodárskej súťaže v odvetví železníc.

1 :

Smernice 91/440/EHS v znení zmien a doplnení, 95/18/ES v znení zmien a doplnení a 2001/14/ES.


Side Bar