Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1438

Bruksela, dnia 8 października 2009 r.

Komisja upomina państwa członkowskie za brak wdrożenia „pierwszego pakietu kolejowego”

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wysłała do 21 państw członkowskich uzasadnione opinie dotyczące braku prawidłowego wdrożenia przepisów składających się na tzw. „pierwszy pakiet kolejowy” W celu otwarcia na konkurencję rynków kolejowych w takich państwach jak Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia i Słowacja, należy rozwiązać istotne kwestie.

Kilka z 24 państw członkowskich, które otrzymały w czerwcu 2008 r. wezwanie do usunięcia uchybienia, zmieniło swoje przepisy krajowe w celu dosto sowania ich do prawa wspólnotowego. Komisja rozpoczęła dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi. Miał on na celu ustalenie – w konstruktywny sposób – możliwych rozwiązań. Po upływie ponad roku od wystosowania wezwań do usunięcia uchybienia, pomimo postępów poczynionych przez większość państw członkowskich, ich przepisy nadal nie są w pełni zgodne z odpowiednimi dyrektywami UE 1 . W następstwie przesłanych dzisiaj uzasadnionych opinii państwa członkowskie powinny pogłębić reformę systemów kolejowych, aby zapewnić korzyści zarówno przedsiębiorstwom kolejowym, jak i konsumentom.

W uzasadnionych opiniach Komisja zwraca uwagę na takie niedociągnięcia jak:

  • brak niezależności zarządcy infrastruktury w stosunku do operatorów kolejowych;

  • niewystarczające wdrożenie przepisów dyrektywy w sprawie opłat za dostęp do infrastruktury, np. brak systemu opartego na wynikach w celu poprawy efektywności sieci kolejowej oraz brak zachęt dla zarządcy infrastruktury do ograniczania kosztów i opłat, jak również brak systemów taryfowych, których podstawę stanowią koszty bezpośrednie przewozów kolejowych;

  • niepowołanie niezależnego organu regulacyjnego posiadającego niezbędne uprawnienia pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z konkurencją w sektorze kolejowym.

1 :

Dyrektywy 91/440/EWG (ze zm.), 95/18/WE (ze zm.) i 2001/14/WE.


Side Bar