Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1438

Briuselis, 2009 m. spalio 8  d.

Komisija įspėjo valstybes nares dėl nepakankamos pažangos įgyvendinant pirmąjį geležinkelių teisės aktų paketą

Europos Komisija šiandien išsiuntė pagrįstas nuomones 21 valstybei narei, kurios neužtikrino tinkamo teisės aktų, bendrai vadinamų pirmuoju geležinkelių teisės aktų paketu, įgyvendinimo. Būtina spręsti tam tikrus svarbius klausimus, kad konkurencijai būtų atvertos Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos geležinkelių rinkos.

Po to, kai 2008 m. birželio mėn. 24 valstybėms narėms buvo išsiųsti oficialūs pranešimai, kai kurios valstybės narės pakeitė savo nacionalines taisykles, kad šios atitiktų Bendrijos teisę. Komisija pradėjo dialogą su visomis valstybėmis narėmis. Taip siekta konstruktyviai išsiaiškinti galimus sprendimus. Praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo tada, kai buvo išsiųsti oficialūs pranešimai, dauguma valstybių narių padarė pažangą, tačiau vis tiek nevisapusiškai laikosi tam tikrų ES direktyvų 1 reikalavimų. Atsižvelgusios į šiandien išsiųstas pagrįstas nuomones, valstybės narės turėtų toliau reformuoti savo geležinkelių sistemas tiek geležinkelių įmonių, tiek vartotojų naudai.

Pagrįstose nuomonėse Komisija atkreipia dėmesį į šiuos trūkumus:

  • infrastruktūros valdytojas nėra nepriklausomas nuo geležinkelio įmonių;

  • netinkamai įgyvendinamos direktyvos nuostatos dėl prieigos prie infrastruktūros apmokestinimo, pavyzdžiui, nenustatyta veiklos rezultatais pagrįsta sistema geležinkelių tinklo veiksmingumui gerinti, infrastruktūros valdytojas neskatinamas mažinti išlaidas ir mokesčius, taip pat trūksta tiesioginėmis geležinkelio paslaugų sąnaudomis pagrįstų tarifų sistemų;

  • neįsteigta nepriklausoma reguliavimo institucija, turinti būtinus įgaliojimus spręsti geležinkelių sektoriaus konkurencijos problemas.

1 :

Direktyvos 91/440/EEB (su pakeitimais), 95/18/EB (su pakeitimais) ir 2001/14/EB.


Side Bar