Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1431

V Bruseli 7. októbra 2009

Investovanie do budúcnosti: Komisia požaduje ďalších 50 miliárd EUR pre nízkouhlíkové technológie

Európska komisia vyzvala verejné orgány, podniky a výskumných pracovníkov, aby sa zapojili do úsilia vyvinúť do roku 2020 technológie potrebné na riešenie otázok zmeny klímy a bezpečnosti dodávok energie EÚ a na zabezpečenie konkurencieschopnosti našich ekonomík. V návrhu týkajúcom sa investovania do vývoja nízkouhlíkových energetických technológií Komisia odhaduje, že v nasledujúcich 10 rokoch sa bude musieť do výskumu energetických technológií investovať ďalších 50 miliárd EUR. Znamená to, že ročné investície v Európskej únii sa takmer strojnásobia z 3 na 8 miliárd EUR. Predstavuje to pokrok v rámci realizácie Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (plán SET), technologického piliera politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy. Zvažujú sa rôzne zdroje financovania z verejných a súkromných sektorov na úrovni jednotlivých členských štátov a na úrovni EÚ, ktoré pri použití koordinovaným spôsobom takisto prispejú k podpore rýchlo sa rozvíjajúceho priemyselného sektora a tvorbe pracovných miest.

Európsky komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik vyhlásil: „Zvýšenie investícií do výskumu v oblasti ekologických technológií je naliehavé, ak má Európa zabezpečiť lacnejší spôsob plnenia kodanských a budúcich záväzkov. Komisia chce pri zohľadnení dnešných odhadov dosiahnuť, aby bol plán SET odrazovým mostíkom pre nízkouhlíkové hospodárstvo, čo sa dá uskutočniť iba vtedy, keď verejné a súkromné subjekty racionálne spoja svoje zdroje. Zvýšenie inteligentných investícií do výskumu v súčasnosti je príležitosťou na získanie nových zdrojov rastu, vývoj ekologickejšieho hospodárstva a zabezpečenie konkurencieschopnosti EÚ po prekonaní súčasnej krízy.“

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs vyhlásil: „Minulé priemyselné revolúcie dokázali, že správne technológie dokážu zmeniť spôsob nášho života k lepšiemu. Dnes máme jedinečnú príležitosť zmeniť energetický model založený na znečisťujúcich, nedostatkových a rizikových fosílnych palivách, na model ekologický a udržateľný, ktorý znamená menšiu závislosť. Všetko závisí od výberu správnych technológií.“

„Investičné potreby vývoja ekologickej energie z obnoviteľných zdrojov je možné uspokojiť iba prostredníctvom širokej škály finančných nástrojov. Komisia a EIB už podstatne zvýšili objem financovania na tento účel. Potrebujeme však zmobilizovať viac finančných prostriedkov z verejného a súkromného sektora. Navrhujeme, aby sa posilnil finančný nástroj s rozdelením rizika, ďalej podporoval rizikový kapitál a rozvíjal fond Marguerite a ďalšie fondy,“ uviedol Joaquin Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Kľúčové technológie a činnosti, ktoré sa majú financovať

Komisia spolu so zástupcami priemyslu a vedeckej obce vypracovala podrobné technologické plány, v rámci ktorých boli stanovené kľúčové nízkouhlíkové technológie s veľkým potenciálom na úrovni EÚ v šiestich oblastiach: veterná energia, solárna energia, elektrické rozvodné siete, zachytávanie a ukladanie uhlíka a udržateľné jadrové štiepenie. Dodatočné náklady by sa vzťahovali na základný a aplikovaný výskum, demonštračné činnosti a včasné prijatie na trhu s výnimkou činností v oblasti zavádzania. Na uľahčenie prijatia technológií v oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej siete na masovom trhu bola navrhnutá nová iniciatíva týkajúca sa energetickej efektívnosti, do ktorej sa môže zapojiť až 30 miest (iniciatíva Inteligentné mestá)

Spoločná zodpovednosť za efektívnosť nákladov

Komisia požaduje, aby príslušné subjekty vzájomne koordinovali a dopĺňali svoju činnosť a aby boli pritom ochotnejšie riskovať. Keď je úroveň technologickej neistoty a trhového rizika vysoká, je potrebná verejná podpora. Mala by byť impulzom pre účasť priemyslu za podpory vyšších investícií bánk a súkromných investorov do spoločností, ktoré budú motorom prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Zvažuje sa aj intervencia EIB s cieľom zvýšiť úvery na financovanie plánu SET.

Pozri aj MEMO/09/437 – Otázky a odpovede

Webové stránky:

Plán SET: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Podpora SVC plánu SET: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en

Informačný systém strategického plánu pre energetické technológie (SETIS):

http://setis.ec.europa.eu

Predchádzajúce IP a MEMO:

IP/07/1750 , MEMO/07/494 a MEMO/07/493 uverejnené 22. novembra 2007

IP/08/1587 , MEMO/08/657 uverejnené 28. októbra 2008


Side Bar