Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1431

Brussel, 7 oktober 2009

Investeren in de toekomst: Commissie vraagt 50 miljard euro extra voor koolstofarme technologieën

De Europese Commissie heeft overheden, bedrijven en onderzoekers opgeroepen de inspanningen te bundelen om tussen nu en 2020 de technologieën te ontwikkelen die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken, de energievoorziening in de EU veilig te stellen en het concurrentievermogen van onze economieën te garanderen. De Commissie heeft in haar voorstel “Investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën” geraamd dat de komende 10 jaar een extra investering van 50 miljard euro voor energietechologisch onderzoek nodig is. Dit betekent dat de jaarlijkse investering in de Europese Unie bijna moet verdriedubbelen, van 3 tot 8 miljard euro. Dat is een stap vooruit bij de uitvoering van het Europees Strategisch Energietechnologieplan (SET-plan), de technologische pijler van het energie- en klimaatbeleid van de EU. De financiering daarvoor moet uit verschillende bronnen komen, van de overheid en de particuliere sector, nationaal en op EU-niveau, en de besteding daarvan moet worden gecoördineerd om deze snelgroeiende industriële sector vooruit te helpen en om banen te scheppen.

Janez Potočnik, EU-commissaris voor Wetenschap en onderzoek, merkte hierover het volgende op: “Meer investeren in onderzoek naar schone technologieën is dringend nodig, als Europa tot Kopenhagen en daarna voordeliger uit wil zijn. Met deze ramingen wil de Commissie van het SET-plan een springplank naar de koolstofarme economie te maken; dat doel kan alleen worden bereikt als overheden en particulieren hun middelen op samenhangende wijze besteden. Vandaag meer en slimmer investeren biedt een kans om nieuwe groeimogelijkheden te creëren, de economie groener te maken en ervoor te zorgen dat het concurrentievermogen van de EU tegen het einde van de crisis veiliggesteld is."

Commissaris voor Energie, Andris Piebalgs, voegde hieraan toe: “Uit voorgaande industriële revoluties is gebleken dat de juiste technologieën onze manier van leven ten goede kunnen veranderen. We hebben nu een unieke kans om het huidige, op vervuilende, schaarse en riskante fossiele brandstoffen gebaseerde energiemodel in te ruilen voor een schoon, duurzaam en minder afhankelijk makend model. Alles hangt af van de keuze voor de juiste technologieën.”

Joaquín Almunia, commissaris voor Economische en financiële zaken, zei: “De investeringen die nodig zijn om schone en hernieuwbare vormen van energie te ontwikkelen, kunnen alleen bijeen worden gebracht via een breed scala van financiële instrumenten. De Commissie en de EIB hebben de financiering voor dit doel al aanzienlijk verhoogd. We moeten echter meer middelen van overheden en de particuliere sector mobiliseren. Daartoe stellen wij voor de risicodelende financieringsfaciliteit te versterken, risicokapitaal verder te ondersteunen en het “Marguérite-fonds” en andere fondsen verder te ontwikkelen.”

Belangrijke te financieren technologieën en activiteiten

De Commissie heeft samen met het bedrijfsleven en de onderzoeksgemeenschap zogenaamde stappenplannen voor technologie opgesteld waarin op zes verschillende gebieden is vastgesteld welke belangrijke koolstofarme technologieën in de EU een sterk potentieel hebben: windenergie, zonne-energie, elektriciteitsnetwerken, bio-energie, CO 2 -opvang en –opslag en duurzame kernsplijting. De extra kosten zouden het fundamentele en het toegepaste onderzoek, de demonstratieprojecten en de vroegtijdige introductie op de markt volledig dekken, maar niet bedoeld zijn voor activiteiten in verband met de daadwerkelijke invoering ervan. Er is een voorstel gedaan voor een nieuw initiatief inzake energie-efficiëntie voor maximaal 30 steden (het initiatief “Smart Cities”); de bedoeling is dat energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en technologieën op het gebied van energienetwerken hierdoor massaal worden opgepikt door de markt.

Een gedeelde verantwoordelijkheid voor kosteneffectiviteit

De Commissie roept alle betrokkenen op tot gecoördineerde en complementaire actie en tot een grotere bereidheid om risico’s te nemen. Bij zoveel technologische onzekerheden en marktrisico's is overheidssteun hard nodig. Die overheidssteun moet de betrokkenheid van het bedrijfsleven stimuleren, waarbij banken en particulieren meehelpen door te investeren in bedrijven die de omschakeling naar een koolstofarme economie moeten leiden. Overwogen wordt of de EIB meer geld zal lenen ter financiering van het SET-plan.

Zie ook: MEMO/09/437 – Vragen en antwoorden

Websites:

SET-plan: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Steun van het GCO voor het SET-plan:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en

Informatiesysteem voor strategische energietechnologieën (SETIS):

http://setis.ec.europa.eu

Voorgaande IP’s en MEMO’s:

IP/07/1750 , MEMO/07/494 en MEMO/07/493 , gepubliceerd op 22 november 2007;

IP/08/1587 , MEMO/08/657 , gepubliceerd op 28 oktober 2008.


Side Bar