Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1431

Bryssel 7. lokakuuta 2009

Investointia tulevaisuuteen: komissio vaatii 50 miljardin euron lisärahoitusta vähähiilisille teknologioille

Euroopan komissio kehottaa viranomaisia, yrityksiä ja tutkijoita yhdistämään voimansa, jotta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, EU:n energiansaannin varmistamiseen ja Euroopan talouden kilpailukyvyn turvaamiseen tarvittavat teknologiat saadaan kehitettyä vuoteen 2020 mennessä. Ehdotuksessaan investoimisesta vähähiilisten energiateknologioiden kehittämiseen komissio arvioi, että seuraavien kymmenen vuoden aikana tarvitaan 50 miljardin euron lisäinvestointi energiateknologiatutkimukseen. Se merkitsee Euroopan unionin vuotuisen investoinnin lähes kolminkertaistamista 3 miljardista eurosta 8 miljardiin. Se olisi askel eteenpäin EU:n energia- ja ilmastopolitiikan teknologiaosion eli Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelma) täytäntöönpanossa. Tarkoituksena on hyödyntää julkisia ja yksityisiä kansallisia ja EU:n tason rahoituslähteitä koordinoidusti, jotta tuki hyödyttäisi nopeasti kasvavaa teollisuudenalaa ja loisi uusia työpaikkoja.

EU:n tiede- ja tutkimuskomissaarin Janez Potočnikin mukaan ”puhtaisiin teknologioihin suunnattuja tutkimusinvestointeja on lisättävä kiireellisesti, jos Eurooppa hal uaa pitää Kööpenhaminan konferenssin viitoittaman tien kustannukset kurissa. Komissio haluaa tänään esitettyjen arvioiden avulla tehdä SET-suunnitelmasta ponnahduslaudan vähähiiliseen talouteen. Se on mahdollista vain, jos julkiset ja yksityiset toimijat yhdistävät resurssinsa johdonmukaisella tavalla. Lisäämällä nyt järkeviä tutkimusinvestointeja voidaan luoda uusia kasvun lähteitä, tehdä taloudestamme ympäristöystävällisempi ja varmistaa EU:n kilpailukyky kriisin päättyessä.”

Energiakomissaari Andris Piebalgsin mukaan ”aiemmat teolliset vallankumoukset ovat osoittaneet, että oikeanlaiset teknologiat voivat parantaa elämänlaatuamme. Meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus vaihtaa saastuttava, niukkoihin ja riskialttiisiin fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiamallimme puhtaaseen, kestävään ja omavaraisempaan malliin. Tärkeintä on valita oikeat teknologiat.”

”Puhtaiden ja uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen tarvittavat investoinnit voidaan saada kokoon vain käyttämällä monia erilaisia rahoitusvälineitä. Komissio ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat jo lisänneet merkittävästi tähän tarkoitukseen osoitettua rahoitusta, mutta tarvitsemme lisää julkisen ja yksityisen sektorin investointeja. Ehdotamme, että riskinjakorahoitusvälinettä vahvistetaan, riskipääomarahoitusta tuetaan ja Marguerite- ja muita rahastoja kehitetään”, totesi talous- ja raha-asioista vastaava komissaari Joaquín Almunia.

Rahoitettavat avainteknologiat ja -toiminnot

Komissio on laatinut yhdessä teollisuuden ja tutkimusyhteisön kanssa teknologian kehittämissuunnitelmia, joissa määritellään EU:n laajuisesti suuren potentiaalin omaavia keskeisiä vähähiilisiä teknologioita seuraavilla kuudella alalla: tuulivoima, aurinkoenergia, sähköverkot, bioenergia, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä kestävä ydinfissio. Lisärahoitus kohdistettaisiin perus- ja soveltavaan tutkimukseen, demonstrointiin ja varhaiseen markkinoille saattamiseen, ei kuitenkaan käyttöönottoon. Uuden energiatehokkuusaloitteen, johon osallistuisi jopa 30 kaupunkia (älykkäitä kaupunkeja koskeva aloite), toivotaan synnyttävän ensimmäiset energiatehokkaiden tuotteiden, uusiutuvien energialähteiden ja energiaverkkoteknologioiden massamarkkinat.

Yhteinen vastuu kustannustehokkuudesta

Komissio pitää tärkeänä eri toimijoiden toiminnan koordinointia ja täydentävyyttä sekä suurempaa valmiutta riskinottoon. Julkista tukea tarvitaan silloin, kun teknologiaan liittyy epävarmuustekijöitä ja markkinariski on suuri. Tuen pitäisi kannustaa teollisuutta kantamaan oman kortensa kekoon ja pankkeja ja yksityisiä sijoittajia investoimaan rohkeammin niihin yrityksiin, jotka näyttävät tietä vähähiiliseen talouteen. Yksi mahdollisuus on, että EIP lisää lainanantoaan SET-suunnitelman rahoittamiseksi.

Ks. myös MEMO/09/437 − Kysymyksiä ja vastauksia

Verkkosivuja:

SET-suunnitelma: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Yhteisen tutkimuskeskuksen tuki SET-suunnitelmalle:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en

Strategisen energiateknologiasuunnitelman tietojärjestelmä (SETIS):

http://setis.ec.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ja muistiot:

IP/07/1750 , MEMO/07/494 ja MEMO/07/493 , julkaistu 22. marraskuuta 2007

IP/08/1587 , MEMO/08/657 , julkaistu 28. lokakuuta 2008


Side Bar