Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1431

Bruxelles, den 7. oktober 2009

Investering i fremtiden: Kommissionen efterlyser yderligere 50 milliarder EUR til teknologi med lav CO 2 -udledning

Europa-Kommissionen opfordrer de offentlige myndigheder, erhvervslivet og forskerverdenen til at gøre en fælles indsats, så vi inden 2020 kan få udviklet de teknologier, der er nødvendige for at takle klimaændringerne, sikre EU's energiforsyning og styrke vores økonomiers konkurrenceevne. I en meddelelse om investering i udvikling af teknologi med lav CO 2-udledning vurderer Kommissionen, at der bliver behov for en yderligere investering i energiteknologiforskning på 50 milliarder EUR over de næste 10 år. Dette svarer til næsten en tredobling af de årlige investeringer i EU, fra 3 milliarder til 8 milliarder EUR. Der er tale om et skridt fremad i gennemførelsen af EU's strategiske energiteknologiplan (SET-planen), der er teknologisøjlen i EU's energi- og klimapolitik. Der overvejes en række forskellige kilder til finansiering i både den offentlige og den private sektor, på nationalt plan og EU-plan, og behovet for koordinering understreges. Investeringerne vil også sætte ekstra skub i en hurtigt voksende industrisektor og skabe nye job.

Den europæiske kommissær for videnskab og forskning, Janez Potočnik, sag de ved denne lejlighed: "Investeringerne i renere teknologi skal øges her og nu, for at Københavneraftalen på længere sigt kan blive billigere for Europa. Med de tal, der forelægges i dag, vil Kommissionen gøre SET-planen til et springbræt til en økonomi med lav CO 2 -udledning, og dette kan kun lykkes, hvis de offentlige og private aktører samler deres ressourcer i en fælles pulje og udnytter dem på en sammenhængende måde. Øgede, intelligente investeringer i forskning i dag er en chance for at skabe nye kilder til vækst, gøre vores økonomi grønnere og sikre EU's konkurrenceevne, når vi kommer ud af krisen."

Kommissæren for energi, Andris Piebalgs, udtalte: "Tidligere industrielle revolutioner har bevist, at den rette teknologi kan ændre vores livsstil til det bedre. I dag har vi en enestående chance for at udskifte vores nuværende energimodel, der er baseret på forurenende, knappe og risikofyldte fossile brændsler, med en renere, bæredygtig model, som gør os mindre afhængige af bestemte energikilder. Det drejer sig blot om at vælge de rette teknologier".

“De investeringer, der skal til for at udvikle en renere energiproduktion baseret på vedvarende energikilder, kan kun mobiliseres, hvis vi udnytter en bred vifte af finansielle instrumenter. Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank har allerede hævet finansieringen til dette formål betydeligt. Men vi er nødt til at skaffe flere midler både fra den offentlige og den private sektor. Vi foreslår at styrke risikodelingsfaciliteten, støtte risikovillig kapital yderligere og videreudvikle Margueritefonden og andre fonde,” sagde Joaquin Almunia, kommissær for økonomiske og monetære anliggender.

Nøgleteknologier og –aktiviteter, der skal finansieres

Kommissionen har i samarbejde med industrien og forskersamfundet opstillet "teknologikøreplaner", der udpeger en række centrale lav-CO 2 -teknologier med et stærkt potentiale på EU-plan inden for seks områder: vindkraft, solenergi, elnet, bioenergi, CO 2 -opsamling og –oplagring samt bæredygtig nuklear fission. De yderligere investeringer skal dække grundforskning og anvendt forskning, demonstration og den første introduktion på markedet, men ikke den videre udbredelse på markedet. Der er planlagt et nyt initiativ om "intelligente byer", der omfatter op til 30 byer, og som skal bane vejen for en almen udbredelse af teknologier til støtte for energieffektivitet, vedvarende energi og energinet.

Et fælles ansvar for omkostningseffektivitet

Kommissionen opfordrer parterne til at iværksætte koordinerede og indbyrdes supplerende tiltag og efterlyser desuden større risikovillighed. I betragtning af de store teknologiske usikkerheder og den høje markedsrisiko er det nødvendigt med offentlig støtte. Støtten bør anspore industrien til at deltage, støttet af større investeringer fra bankernes og investorernes side i virksomheder, der fører an i overgangen til en lav-CO 2 -økonomi. Øgede lån fra Den Europæiske Investeringsbank til finansiering af SET-planen er også en mulighed.

Se også MEMO/09/437 – Spørgsmål og svar

Websteder:

SET-planen: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Det Fælles Forskningscenters støtte til SET-planen:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en

SET-planens informationssystem, Strategic Energy Technologies Information System (SETIS): http://setis.ec.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser:

IP/07/1750 , MEMO/07/494 og MEMO/07/493 , offentliggjort den 22. november 2007.

IP/08/1587 , MEMO/08/657 , offentliggjort den 28.oktober 2008.


Side Bar