Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1431

V Bruselu dne 7. října 2009

Investice pro budoucnost: Komise požaduje dalších 50 miliard eur pro nízkouhlíkové technologie

Evropská komise vyzvala veřejné orgány, podniky a výzkumné pracovníky, aby společnými silami vyvinuli do roku 2020 technologie, které jsou nezbytné pro řešení změny klimatu, k zabezpečení dodávek energie pro EU a k zajištění konkurenceschopnosti našich ekonomik. V návrhu nazvaném „Investice do vývoje nízkouhlíkových energetických technologií“ Komise odhaduje, že v příštích 10 letech bude na výzkum v oblasti energetických technologií nutné vynaložit dalších 50 miliard eur. Roční investice v Evropské unii by se tak zvýšily z 3 na 8 miliard eur, tedy téměř na trojnásobek. Tato iniciativa představuje pokrok v naplňování Evropského strategického plánu pro energetické technologie (plán SET), který je technologickým pilířem politiky EU v oblasti energetiky a klimatu. Počítá se s různými zdroji financování: z veřejného i soukromého sektoru, na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni EU. Koordinované využití těchto prostředků přispěje také k povzbuzení rychle rostoucího průmyslového odvětví a k vytváření pracovních příležitostí.

Komisař EU pro vědu a výzkum Janez Potočnik uvedl: „Chce-li Evropa snížit náklady na opatření, která vyplynou z jednání v Kodani, musí být naléhavě posíleny investice do výzkumu čistých technologií. Při zohlednění dnešních odhadů chce Komise učinit z plánu SET odrazový můstek k nízkouhlíkové ekonomice. Tohoto cíle však lze dosáhnout pouze tehdy, pokud veřejný i soukromý sektor účelně spojí své zdroje. Zvýšíme-li dnes chytré investice do výzkumu, získáme tak příležitost rozvinout nové zdroje růstu, ekologizovat naši ekonomiku a zajistit konkurenceschopnost EU ve chvíli, kdy vyjdeme z krize.“

Komisař pro energetiku Andris Piebalgs řekl: „Předchozí průmyslové revoluce ukázaly, že správné technologie dokáží změnit způsob našeho života k lepšímu. Dnes máme jedinečnou příležitost vyměnit energetický model založený na znečišťujících, nedostatkových a rizikových fosilních palivech za model, který je čistý, udržitelný a znamená menší závislost. Vše závisí na volbě správných technologií.“

„Investice potřebné k vývoji čistých a obnovitelných zdrojů energie lze zajistit pouze prostřednictvím široké škály finančních nástrojů . Komise a EIB již pro tento účel výrazně navýšily finanční prostředky. Musíme však získat více prostředků z veřejného a soukromého sektoru. Navrhujeme, aby byl posílen finanční nástroj pro sdílení rizik, dále podpořen rizikový kapitál a rozvíjen fond Marguerite i další fondy,“ prohlásil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia.

Klíčové technologie a činnosti, které mají být financovány

Ve spolupráci s průmyslem a výzkumnými pracovníky vypracovala Komise technologické plány, které vymezují klíčové nízkouhlíkové technologie s vysokým potenciálem na úrovni EU v šesti oblastech: větrná energie, solární energie, distribuční soustava elektřiny, bioenergie, zachycování a ukládání CO 2 a udržitelné jaderné štěpení. Dodatečné náklady zahrnují základní a aplikovaný výzkum, demonstrační projekty a včasné přijetí na trhu, nevztahují se však na činnosti spojené s rozšířením. Pro snazší přijetí technologií pro energetickou účinnost, obnovitelné zdroje a energetické sítě na masovém trhu byla navržena nová iniciativa v oblasti energetické účinnosti („iniciativa pro inteligentní města“), do které se zapojí až 30 měst.

Sdílená odpovědnost za efektivnost nákladů

Komise apeluje na zainteresované strany, aby uskutečnily koordinov ané a doplňkové činnosti, a volá po větší ochotě riskovat. Je-li úroveň technologické nejistoty a tržního rizika vysoká, je zapotřebí veřejná podpora. Ta by měla sloužit jako pobídka pro zapojení průmyslu, které bude podpořeno většími investicemi bank a soukromého sektoru do společností, které budou motorem přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Uvažuje se také o intervenci EIB k navýšení objemu půjček na financování plánu SET.

Viz též MEMO/09/437 – Otázky a odpovědi

Internetové stránky:

Plán SET: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Jak Společné výzkumné středisko přispívá k naplňování plánu SET:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en

Informační systém strategického plánu pro energetické technologie (SETIS):

http://setis.ec.europa.eu

Předchozí tiskové zprávy a sdělení:

IP/07/1750 , MEMO/07/494 a MEMO/07/493 zveřejněné dne 22. listopadu 2007

IP/08/1587 , MEMO/08/657 zveřejněné dne 28. října 2008


Side Bar