Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1431

Брюксел, 7 октомври 2009 г.

Инвестиране в бъдещето: Комисията призовава за влагане на допълнителни 50 милиарда евро в нисковъглеродни технологии

Европейската комисия призова държавните органи, предприятията и изследователите да обединят усилията си за разработване до 2020 г. на необходимите технологии за справяне с изменението на климата, осигуряване на енергийните доставки за ЕС и гарантиране на конкурентоспособността на нашите икономики. В предложение относно „Инвестиране в разработването на нисковъглеродни енергийни технологии“, Комисията прави оценката, че през следващите 10 години ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 50 милиарда евро за изследвания в областта на енергийните технологии. Това означава почти утрояване на годишните инвестиции в Европейския съюз — от 3 на 8 милиарда евро. Това представлява крачка напред към осъществяването на Европейския стратегически план за енергийните технологии (плана SET) — технологичния стълб на политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата. Разглеждат се различни източници на финансиране — от публичния и от частния сектор на равнището на отделната държава и на ЕС, които да бъдат използвани по съгласуван начин, като това ще спомогне и за напредък на един бързо разрастващ се промишлен сектор, както и за създаване на работни места.

Европейският комисар по въпросите на науката и научните изследвания Янез Поточник заяви: „Нарастването на инвестициите за научни изследвания в областта на чистите технологии е наложително, ако Европа желае пътят за споразумение в Копенхаген, а и след това да бъде по-малко скъп. С днешните оценки Комисията желае да превърне плана SET в трамплин за скок към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис, което е възможно само ако публичните и частните участници обединят ресурсите си по съгласуван начин. Растящите предвидливи инвестиции в научни изследвания днес разкриват възможности за разработване на нови източници на растеж, повишено съобразяване на нашата икономика с околната среда и гарантиране на конкурентоспособността на ЕС след излизането от кризата.“

Комисарят по енергетика Андрис Пиебалгс добави: „Предишните индустриални революции доказаха, че подходящите технологии могат да преобразят нашия живот към по-добро. Днес имаме уникалната възможност да променим един енергиен модел, основаващ се на замърсяване, оскъдни и рискови изкопаеми горива, в друг — чист, устойчив и по-малко зависим. Всичко зависи от избора на подходящите технологии.

„На потребностите от инвестиции за разработване на чисти и възобновяеми енергийни източници може да се отговори само чрез широка гама от финансови инструменти. Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) вече увеличиха значително финансирането за тази цел. Необходимо е обаче да мобилизираме повече средства от публичния и от частния сектор. Предлагаме укрепване на механизма за финансиране с поделяне на риска, по-нататъшна подкрепа за рисковия капитал и развитие на Marguerite и на други фондове ,“ заяви Хоакин Алмуния, комисар по икономика и финанси.

Ключови технологии и дейности, подлежащи на финансиране

Комисията, съвместно с представители на промишлеността и изследователската общност, изготви технологични „пътни карти“, които определят ключовите нисковъглеродни технологии с голям потенциал на равнището на ЕС в шест области: вятърна енергия, слънчева енергия, електропреносни мрежи, улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) и устойчиво делене на атомни ядра. Допълнителните средства биха покрили разходите за фундаментални и приложни изследвания, демонстрации и бързо навлизане на пазара, като се изключват дейностите по внедряване. Предложена бе нова инициатива за енергийна ефективност, която да обхване до 30 големи града („Инициатива за интелигентни градове“), като първоначален двигател за развитието на масов пазар на технологии за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и енергийни мрежи.

Поделена отговорност с оглед икономическа ефективност

Комисията призовава за координирани и взаимно допълващи се действия на съответните участници и за по-голяма готовност за поемане на риск. Необходима е обществена подкрепа, когато нивото на технологична несигурност и пазарен риск е високо. Това следва да действа като стимул за участието на индустрията, подкрепена от по-големи инвестиции от страна на банките и частните инвеститори в дружества, които ще бъдат двигатели на прехода към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис. Обсъжда се и намесата на ЕИБ за увеличено кредитиране с оглед да се финансира планът SET.

Виж също така MEMO/09/ 437 – Въпроси и отговори

Уебсайтове:

План SET: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Подкрепа на Съвместния изследователски център за плана SET: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en

Информационна система за стратегически енергийни технологии (SETIS): http://setis.ec.europa.eu

Предишни документи IP и MEMO:

IP/07/1750 , MEMO/07/494 и MEMO/07/493 , публикувани на 22 ноември 2007 г.:

IP/08/1587 , MEMO/08/657 , публикувани на 28 октомври 2008 г.


Side Bar