Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Bryssel den 28 januari 2009

Kommissionen föreslår nya investeringar på fem miljarder euro i energi- och bredbandsinfrastruktur under 2009 och 2010 som en del av återhämtningsplanen för EU

Som en del av det pågående genomförandet av återhämtningsplanen för EU, som godkändes av Europeiska rådet i december 2008, lade Europeiska kommissionen i dag fram förslag till investeringar i nyckelprojekt på områdena energi- och bredbandsinfrastruktur. Investeringarna kommer att ge nödvändig stimulans åt EU:s ekonomi på kort sikt, samtidigt som de inriktas på strategiska mål såsom energitrygghet. Alla medlemsländer kommer att omfattas av åtgärdspaketet.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso gjorde följande uttalande: ”Återhämtningsplanen för EU består av 'smarta investeringar' – det vill säga kortsiktiga stimulansåtgärder inriktade på långsiktiga mål. Detta är just vad kommissionen har antagit i dag: en förteckning över konkreta projekt som finansieras genom att fem miljarder euro i oanvända pengar frigörs från EU:s budget i syfte att bygga ett starkare Europa på lång sikt. Vi måste dra lärdom av gaskrisen och investera massivt i energi. Vi måste även stimulera den europeiska ekonomin genom att ansluta landsbygdsområdena till de elektroniska motorvägarna. Kommissionen är fast besluten att arbeta tillsammans med medlemsländerna, som samtliga kommer att dra fördel av de föreslagna åtgärderna, för att blåsa liv i EU:s ekonomi genom investeringar i dessa nyckelområden.”

Det åtgärdspaket som i dag lades fram innehåller följande:

  • Ett kort meddelande om bakgrunden till initiativet och dess mål.
  • Åtgärder på området energiprojekt: Ett förslag till en förordning för finansiering av strategiska energiprojekt via gemenskapsmedel. Totalt föreslås 3,5 miljarder euro för investeringar i avskiljning och lagring av koldioxid (finansieringsram: 1 250 miljoner euro), havsbaserade vindkraftsprojekt (500 miljoner euro) och projekt för sammankoppling av gas- och elnät (1 750 miljoner euro).
  • Åtgärder på området bredband: Kommissionen föreslår ett anslag på 1 miljard euro för att bygga ut och modernisera Internetanslutningarna i landsbygdsområdena. Anslaget kommer att ske inom ramen för EU:s befintliga fond för landsbygdsutveckling och syftar till att fylla de ”vita fläckarna” på Europas bredbandskarta (30 % av befolkningen i landsbygdsområdena har inte tillgång till bredband).
  • Åtgärder för att tackla nya utmaningar som konstaterades vid hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken: Med hjälp av de befintliga systemen för landsbygdsutveckling kommer 0,5 miljarder euro att omfördelas så att arbetet kan inledas med att tackla de nya utmaningar som konstaterades vid hälsokontrollen. Dessa nya utmaningar är klimatförändring, förnybar energi, vattenförvaltning, biologisk mångfald, omstruktureringar inom mjölksektorn.

Både energi- och bredbandsnäten är avgörande för EU-ekonomins framtid.

Utmaningen att trygga energiförsörjningen betonades i kommissionens andra strategiska energiöversyn i november 2008. Dess betydelse underströks ytterligare av gaskrisen nyligen. Under rådande ekonomiska och finansiella förhållanden är det särskilt svårt att finansiera projekten på detta område. Med hjälp av EU-stödet kommer de att komma igång igen, så att de kvarvarande luckorna i sammankopplingen av EU:s energinät kan fyllas ut och EU:s interna energikällor utnyttjas på bästa sätt. Projekten inriktas på gränsöverskridande behov och på utveckling av nya tekniska lösningar som krävs för Europas framtida energibehov.

Utbyggnaden och moderniseringen av den befintliga Internetinfrastrukturen är en ekonomisk och samhällelig nödvändighet. I den ekonomiska återhämtningsplanen för EU fastställs målet att utveckla bredbandsnäten så att de har full täckning i slutet av 2010. Landsbygdsområdena kommer emellertid alltid att ha extra svårigheter när det gäller bredbandsuppkoppling, och denna risk fördubblas i takt med att investeringarna minskar. Detta har direkta sociala och ekonomiska konsekvenser. Därför är det rätt att insatserna koncentreras till landsbygdsområdena – och genom att instrumenten för landsbygdsutveckling utnyttjas kommer att det bli möjligt att snabbt påbörja insatserna på fältet.

En fullständig förteckning över de projekt som kommissionen har föreslagit på området energiinfrastruktur bifogas.

Bakgrund

I november 2008 lade kommissionen fram ett förslag, som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för EU, om frigörande av ytterligare fem miljarder euro i oanvända pengar under 2009 och 2010 från EU:s budget för investeringar i energi- och bredbandsprojekt. Syftet var att påskynda de nödvändiga investeringarna, mildra effekterna av den ekonomiska nedgången på byggsektorn och öka EU:s förutsättningar för att nå en hållbar tillväxt på längre sikt genom en riktad stimulans av EU:s ekonomi. Detta är ett viktigt bidrag för att uppnå den överenskomna siffran för ekonomisk stimulans på 1,5 % av BNP, bestående av åtgärder på både nationell nivå och EU-nivå.

Förslaget lades fram i dag av ordförande Barroso i samförstånd med kommissionärerna Piebalgs, Fischer-Boel och Reding. Genom att lägga fram dessa förslag genomför kommissionen det uppdrag som den erhållit av Europeiska rådet i december 2008 att skyndsamt föreslå en förteckning över konkreta projekt med beaktande av en lämplig geografisk balans. För att snabbt maximera effekterna på ekonomin i stort har särskild tonvikt lagts vid behovet att inleda utbetalningarna under 2009 och 2010.

Kommissionen hoppas att rådet och Europaparlamentet kan göra snabba framsteg i diskussionerna om och antagandet av lagstiftningsåtgärderna, så att förslagen får snabbast möjliga inverkan. Därför hoppas kommissionen att de normala förfarandena i de övriga institutionerna kan påskyndas så att åtgärdspaketet kan träda i kraft.

Mer information om förslagen till projekt inom energi och bredbandsinfrastruktur finns i MEMO/09/36 respektive MEMO/09/35.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar