Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

V Bruseli 28. januára 2009

V rámci podpory plánu hospodárskej obnovy EÚ Komisia navrhuje na roky 2009 – 2010 nové investície vo výške 5 miliárd EUR do energetiky a širokopásmovej internetovej infraštruktúry

Európska komisia dnes predstavila návrhy na investície do kľúčových energetických projektov a projektov širokopásmovej internetovej infraštruktúry, ktoré majú byť súčasťou prebiehajúcej realizácie plánu hospodárskej obnovy EÚ, schváleného na zasadnutí Európskej rady v decembri 2008. Tieto návrhy poskytnú v súčasnosti nanajvýš potrebný krátkodobý stimul pre hospodárstvo EÚ, pričom zároveň riešia strategické ciele, napríklad energetickú bezpečnosť. Z tohto balíka opatrení budú mať prospech všetky členské štáty.

Predseda Komisie José Manuel Barroso uviedol: „Plán hospodárskej obnovy EÚ je dobre premyslenou investíciou – krátkodobým podnetom zameraným na dlhodobé ciele. Práve takéto stimulačné opatrenie dnes Komisia schválila: zoznam konkrétnych projektov, prostredníctvom ktorých sa 5 miliárd EUR zo zatiaľ nevyužitých finančných prostriedkov rozpočtu EÚ využije na budovanie silnejšej Európy v dlhodobom horizonte. Potrebujeme sa ponaučiť z nedávnej plynovej krízy a investovať vo veľkom rozsahu do energetiky. Potrebujeme takisto stimulovať európske hospodárstvo zabezpečením informačných diaľnic pre vidiecke komunity. Komisia je odhodlaná spolupracovať s členskými štátmi, pričom každý z nich bude mať prínos z opatrení, ktoré sme navrhli na obnovu hospodárstva EÚ vo forme investícií do týchto kľúčových oblastí.“

Dnes predstavený balík zahŕňa:

  • krátke oznámenie, v ktorom je načrtnutý kontext tejto iniciatívy a sú uvedené jej ciele,
  • pre energetické projekty: návrh nariadenia, ktorým Spoločenstvo poskytne podporu pre strategické energetické projekty. Navrhuje sa celková suma 3,5 miliárd EUR na investície do zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (finančný balík: 1 250 mil. EUR), do projektov na využitie veternej energie na mori (500 mil. EUR) a do projektov na prepojenie plynových a elektrických sietí (1 750 mil. EUR),
  • pre širokopásmový internet: Komisia navrhuje prideliť 1 miliardu EUR na rozšírenie a modernizáciu vysokorýchlostného internetu vo vidieckych komunitách. Tieto finančné prostriedky budú pridelené prostredníctvom existujúceho Fondu EÚ na rozvoj vidieka na pokrytie „bielych miest“ na európskej mape širokopásmového internetu (30% obyvateľstva vo vidieckych oblastiach, ktorí nemajú prístup k širokopásmovému internetu),
  • a na riešenie nových výziev zistených v rámci kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP): využitím existujúcich mechanizmov rozvoja vidieka sa 0,5 miliardy EUR použije na začatie prác zameraných na riešenie „nových výziev“ dohodnutých v rámci kontroly stavu SPP. Týmito novými výzvami sú: zmena klímy, energia z obnoviteľných zdrojov, hospodárenie s vodou, biodiverzita a reštrukturalizácia sektora mlieka.

Energetické aj širokopásmové siete majú kľúčový význam pre budúcnosť hospodárstva EÚ.

Problematika energetickej bezpečnosti bola osobitne vyzdvihnutá v druhom strategickom preskúmaní odvetvia energetiky, ktoré Komisia predložila v novembri 2008. Jej význam ešte viac zdôraznila nedávna plynová kríza. V súčasných hospodárskych a finančných podmienkach je mimoriadne ťažké získať prístup k investičným zdrojom na projekty. EÚ poskytne podporu, aby sa tieto projekty dostali do správnych koľají: pomôžu tak vyplniť medzery v prepojení energetických sietí a zachovať dynamiku na čo najefektívnejšie využitie domácich energetických zdrojov EÚ. Projekty sú zamerané na potreby presahujúce hranice štátov a na rozvoj nových technológií, ktoré majú zásadný význam pre budúce energetické potreby Európy.

Rozšírenie a modernizácia vysokorýchlostnej internetovej infraštruktúry je hospodárskym a sociálnym imperatívom. Plán hospodárskej obnovy Európy stanovuje zámer rozvíjať širokopásmové siete s cieľom dosiahnuť do roku 2010 plné pokrytie vysokorýchlostným internetom na 100 %. Vidiecke oblasti však budú vždy čeliť dodatočným ťažkostiam pri napájaní sa na širokopásmové siete. Tým, že sa investície spomaľujú, toto riziko sa zdvojnásobuje. Má to priame sociálne a hospodárske dôsledky. Práve preto je správne sústrediť túto akciu na vidiecke oblasti; využitie nástrojov na rozvoj vidieka zasa umožní prijať opatrenia priamo na príslušných miestach a urýchliť tak začiatok realizácie.

Úplný zoznam projektov predkladaných Komisiou so zameraním na energetické infraštruktúry možno nájsť v prílohe.

Kontext

Komisia v novembri 2008 navrhla, ako súčasť svojho Plánu hospodárskej obnovy Európy, mobilizáciu dodatočnej sumy 5 miliárd EUR v rokoch 2009 a 2010 zo zatiaľ nevyužitých finančných prostriedkov rozpočtu EÚ na investície do energetických projektov a projektov širokopásmovej infraštruktúry. Hlavnou myšlienkou bolo urýchliť nevyhnutné investície, stlmiť prudký dosah hospodárskeho poklesu v odvetví stavebníctva a zvýšiť udržateľnosť rastového potenciálu EÚ v dlhodobejšom horizonte prostredníctvom cieleného stimulu pre hospodárstvo EÚ. Ide o významný príspevok k schválenej sume hospodárskeho stimulu vo výške 1,5 % HDP, ktorý sa skladá z opatrení na úrovni jednotlivých štátov, ako aj na úrovni EÚ.

Návrh dnes po dohode s komisárom Piebalgsom a komisárkami Fischerovou-Boelovou a Redingovou predstavil predseda Barroso. Komisia týmito návrhmi uplatňuje svoj mandát, ktorý jej bol udelený na zasadnutí Európskej rady v decembri 2008 a podľa ktorého má urýchlene predložiť zoznam konkrétnych projektov a dbať pritom na vhodnú geografickú vyváženosť. S cieľom urýchlene maximalizovať účinky na všeobecnú ekonomiku sa osobitný dôraz kládol na požiadavku, aby sa finančné prostriedky začali čerpať už v rokoch 2009 a 2010.

Na zabezpečenie toho, aby sa dosah návrhov mohol prejaviť čo najrýchlejšie, Komisia verí, že Rada a Európsky parlament budú môcť urýchlene prerokovať a prijať príslušné legislatívne opatrenia. Komisia preto dúfa, že v záujme prijatia tohto balíka bude možné urýchliť zvyčajné postupy v ostatných inštitúciách.

Ďalšie informácie možno nájsť v dokumente MEMO/09/36 o navrhovaných energetických projektoch a v dokumente MEMO/09/35 o širokopásmovej internetovej infraštruktúre.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar