Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Brussell, it-28 ta' Jannar 2009

Il-Kummissjoni tipproponi EUR 5 biljuni f'investiment ġdid fl-infrastruttura tal-enerġija u tal-broadband Internet bejn l-2009 u l-2010, bħala sostenn tal-pjan ta' rilanċ tal-UE

Bħala parti mill-implimentazzjoni ma taqtax tal-pjan ta' rilanċ tal-UE approvat mill-Kunsill Ewropew f'Diċembru tal-2008, illum il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposti biex tinvesti fi proġetti ewlenin ta' infrastruttura tal-enerġija u tal-broadband Internet. Fuq medda qasira ta' żmien, dawn se jagħtu s-spinta li l-ekonomija tal-UE tant teħtieġ, filwaqt li fl-istess ħin jolqtu għanijiet strateġiċi bħas-sigurtà tal-enerġija. L-Istati Membri kollha se jibbenefikaw mill-pakkett ta' miżuri.

Il-President tal-Kummissjoni, José Manuel Barroso qal: "Il-pern tal-Pjan ta' Rilanċ tal-UE huwa l-"investiment bis-sens" – stimulu fuq medda qasira ta' żmien iżda mmirat għal għanijiet fit-tul. Dan huwa eżattament dak li l-Kummissjoni adottat illum: lista ta' proġetti speċifiċi biex EUR 5 biljuni fi flus li ma ntefqux mill-baġit tal-UE jiġu allokati b'mod li nibnu Ewropa aktar b'saħħitha fuq perjodu twil ta' żmien. Jeħtieġ li nieħdu t-tagħlima mill-kriżi tal-gass li seħħet dan l-aħħar u ninvestu bil-qawwi fl-enerġija. Jeħtieġ ukoll li nistimulaw l-ekonomija Ewropea billi nipprovdu netwerk ta' komunikazzjoni fil-komunitajiet rurali. Il-Kummissjoni hija impenjata li tħabrek flimkien mal-Istati Membri, li kollha kemm huma se jibbenefikaw mill-miżuri li qed nipproponu, biex tagħti nifs ġdid lill-ekonomija tal-UE permezz ta' investiment f'dawn l-oqsma prijoritarji."

Il-pakkett ippreżentat illum jiġbor fih:

  • komunikazzjoni qasira li tagħti stampa ġenerali tal-isfond u l-għanijiet tal-inizjattiva;
  • għall-proġetti b'rabta mal-enerġija: proposta għal Regolament biex tingħata għajnuna Komunitarja għal proġetti strateġiċi tal-enerġija. Total ta' EUR 3.5 biljuni għal investiment fil-qbid u ħżin tad-diossidu tal-karbonju (pakkett finanzjarju: EUR 1,250 miljun), proġetti li jiġġeneraw enerġija mir-riħ offshore (EUR 500 miljun), u proġetti ta' interkonnessjoni tal-gass u l-elettriku (EUR 1,750 miljun).
  • għall-broadband: il-Kummissjoni tipproponi li talloka EUR 1 biljun għall-estensjoni u t-tiġdid tal-internet ta' veloċità għolja f'komunitajiet rurali. Dawn il-flus se jkunu allokati permezz tal-Fond tal-Iżvilupp Rurali tal-UE li diġà jinsab fis-seħħ, biex jiġu indirizzati l-"white spots" fuq il-mappa tal-broadband tal-Ewropa (it-30% tal-popolazzjoni f'żoni rurali li m'għandhomx aċċess għall-broadband).
  • u l-indirizzar ta' sfidi ġodda identifikati fil-"verifika tas-saħħa" tal-Politika Agrikola Komuni (PAK): l-użu tal-mekkaniżmi eżistenti ta' żvilupp rurali jwassal biex EUR 0.5 biljuni jintużaw għat-tnedija tal-ħidma biex jiġu indirizzati l-"isfidi l-ġodda" li ntlaħaq ftehim dwarhom fil-"verifika tas-saħħa". Dawn l-isfidi ġodda huma: it-tibdil fil-klima, l-enerġija rinovabbli, il-ġestjoni tal-ilma, il-biodiversità u r-ristrutturar tas-settur tal-ħalib.

Kemm in-netwerks tal-enerġija kif ukoll dawk tal-braodband huma kruċjali għall-ġejjieni tal-ekonomija tal-UE.

L-isfida tas-sigurtà tal-enerġija kienet enfasizzata mill-Kummissjoni fit-tieni reviżjoni strateġika dwar l-enerġija ta' Novembru 2008. Rega' ntefa' dawl fuq is-sinifikat tagħha fil-kriżi tal-gass li seħħet dan l-aħħar. Fl-ambjent ekonomiku u finanzjarju ta' bħalissa, qed ikun ferm diffiċli biex jinstab investiment għall-proġetti. Is-sostenn tal-UE se jerġa' jagħti spinta lill-dawn il-proġetti: se jgħinu biex jiġu solvuti n-nuqqasijiet tal-interkonnessjonijiet tal-enerġija fl-UE, u jżommu l-momentum għall-użu tal-għejun domestiċi ta' enerġija tal-UE bl-aħjar mod. Il-proġetti jiffokaw fuq il-ħtiġiet transkonfinali u fuq l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda li huma essenzjali għall-ħtiġiet enerġetiċi tal-Ewropa fil-ġejjieni.

L-estensjoni u t-tiġdid tal-infrastruttura tal-internet ta' veloċità għolja huma prijoritajiet ekonomiċi u soċjali. Il-Pjan Ewropew għar-Rilanċ Ekonomiku stabbilixxa l-għan li jiġu żviluppati netwerks tal-broadband biex sal-2010 kulħadd ikun jista' jgawdi minn servizz ta' internet ta' veloċità għolja. Madanakollu, iż-żoni rurali se jiffaċċjaw aktar diffikultajiet fil-konnessjoni tagħhom mal-broadband. Issa li l-investiment qiegħed inaqqas b'mod konsiderevoli, dan ir-riskju jirdoppja. Dan iħalli konsegwenzi soċjali u ekonomiċi diretti. Huwa għalhekk li d-deċiżjoni li din l-azzjoni tikkonċentra fuq iż-żoni rurali hija waħda tajba – u permezz tal-użu tal-istrumenti tal-iżvilupp rurali se jwassal biex l-azzjoni prattika tinbeda malajr.

L-anness jinkludi lista sħiħa tal-proġetti mressqa mill-Kummissjoni b'rabta mal-infrastrutturi tal-enerġija.

L-isfond

F'Novembru tal-2008, bħala parti mill-pjan Ewropew ta' rilanċ ekonomiku, il-Kummissjoni ssuġġeriet l-użu, fl-2009 u l-2010, ta' ammont addizzjonali ta' EUR 5 biljuni minn flus mhux minfuqa mill-baġit tal-UE għall-investiment fi proġetti marbutin mal-enerġija u l-broadband. L-idea kienet li jitħaffef l-investiment meħtieġ, ikun hemm ilqugħ għar-riċessjoni ekonomika fis-settur tal-kostruzzjoni u jissaħħaħ il-potenzjal ta' tkabbir sostenibbli fit-tul tal-UE permezz ta' stimulu mmirat fl-ekonomija tal-UE. Din hija kontribuzzjoni importanti għall-ammont miftiehem ta' stimulu ekonomiku li jammonta għal 1.5% tal-PGD, li kien jinkorpora kemm azzjoni nazzjonali kif ukoll fuq il-livell ta' UE.

Il-proposta ġiet ippreżentata llum mill-President Barroso bi ftehim mal-Kummissarji Piebalgs, Fischer-Boel u Reding. B'dawn il-proposti, il-Kummissjoni qiegħda timplimenta l-mandat mogħti lilha mill-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2008 biex mill-aktar fis possibbli tressaq lista ta' proġetti speċifiċi, bil-kunsiderazzjoni ta' bilanċ ġeografiku xieraq. Sabiex timmassimmizza l-effetti fuq l-ekonomija ġenerali kemm jista' jkun malajr, saret enfasi partikolari fuq il-ħtieġa li flus jibdew jintefqu fl-2009 u fl-2010.

Sabiex ikun żgurat li l-proposti jkun jista' jkollhom impatt kemm jista' jkun rapidu, il-Kummissjoni tittama li l-Kunsill u l-Parlament Ewropew ma jdumux ma jagħmlu progress dwar id-diskussjoni u l-adozzjoni tal-miżuri leġiżlattivi. Għalhekk il-Kummissjoni tittama li l-proċeduri normali fl-istituzzjonijiet l-oħrajn ikunu jistgħu jiġu aċċelerati sabiex il-pakkett jitwettaq.

Aktar informazzjoni tinsab fil-MEMO/09/36 dwar il-proġetti tal-enerġija proposti u fil-MEMO/09/35 dwar l-infastruttura tal-broadband internet.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar