Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2009

Η Επιτροπή προτείνει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στους τομείς της ενέργειας και των ευρυζωνικών υποδομών Διαδικτύου το 2009-2010, για τη στήριξη του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα προτάσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε καίριας σημασίας έργα στους τομείς της ενέργειας και των ευρυζωνικών υποδομών Διαδικτύου . Οι επενδύσεις αυτές θα προσφέρουν τα κίνητρα που είναι τόσο απαραίτητα για την οικονομία της ΕΕ βραχυπρόθεσμα, ενώ συγχρόνως θα εξυπηρετούν στρατηγικούς στόχους όπως η ενεργειακή ασφάλεια. Όλα τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από αυτή τη δέσμη μέτρων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ στηρίζεται στις λεγόμενες «έξυπνες επενδύσεις», που προσφέρουν βραχυπρόθεσμα κίνητρα για μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτό ακριβώς αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή: ένα κατάλογο συγκεκριμένων έργων για τα οποία θα διατεθούν 5 δισεκατομμύρια ευρώ μη δαπανηθέντων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ, για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη μακροπρόθεσμα. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την πρόσφατη κρίση για το φυσικό αέριο και να πραγματοποιήσουμε μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Πρέπει επίσης να δώσουμε κίνητρα στην ευρωπαϊκή οικονομία δημιουργώντας λεωφόρους της πληροφορίας σε αγροτικές κοινότητες. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, που όλα τους θα επωφεληθούν από τα μέτρα που προτείνουμε, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί η οικονομία της ΕΕ με επενδύσεις σε αυτούς τους καίριους τομείς.»

Η δέσμη μέτρων που παρουσιάστηκε σήμερα περιλαμβάνει:

  • σύντομη ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται το πλαίσιο και οι στόχοι της πρωτοβουλίας·
  • για τα σχέδια στον τομέα της ενέργειας: μια πρόταση κανονισμού για την χορήγηση κοινοτικής συνδρομής σε στρατηγικά σχέδια στον τομέα της ενέργειας. Προτείνεται συνολικό ποσό ύψους 3,5 δισεκατ. ευρώ για επενδύσεις σε έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (χρηματοδοτικό κονδύλιο: 1.250 εκατ. ευρώ), έργα υπεράκτιων αιολικών σταθμών (500 εκατ. ευρώ), και έργα διασύνδεσης για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια (1.750 εκατ. ευρώ).
  • για ευρυζωνικές υποδομές: η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 1 δισεκατ. ευρώ για την επέκταση και την αναβάθμιση της διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας σε αγροτικές κοινότητες. Το ποσό αυτό θα διατεθεί μέσω του υφιστάμενου Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ για την κάλυψη των «λευκών κηλίδων» στον ευρυζωνικό χάρτη της ΕΕ (το 30% του πληθυσμού σε αγροτικές περιοχές που δεν έχει ευρυζωνική πρόσβαση)
  • και για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο «τσεκ απ» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ): με τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών αγροτικής ανάπτυξης, θα διατεθούν 0,5 δισεκατ. ευρώ για την έναρξη εργασιών με σκοπό την αντιμετώπιση των «νέων προκλήσεων» που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του «τσεκ απ» της ΚΓΠ. Οι νέες αυτές προκλήσεις είναι: η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων, η βιοποικιλότητα και η αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα.

Τόσο τα ενεργειακά όσο και τα ευρυζωνικά δίκτυα έχουν καίρια σημασία για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η πρόκληση της ενεργειακής ασφάλειας τονίστηκε στη δεύτερη ανασκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2008. Η σημασία της καθίσταται ακόμη προφανέστερη μετά την πρόσφατη κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου. Με το σημερινό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κλίμα, αντιμετωπίζονται ιδιαίτερες δυσχέρειες όσον αφορά την πρόσβαση έργων σε χρηματοδότηση. Η στήριξη της ΕΕ θα επιτρέψει και πάλι την υλοποίηση τους: τα έργα αυτά θα συμβάλουν στην κάλυψη των ελλείψεων στις ενεργειακές διασυνδέσεις της ΕΕ, καθώς και στη διατήρηση της απαραίτητης ώθησης για τη χρησιμοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα. Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στις διασυνοριακές ανάγκες και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης.

Η επέκταση και η αναβάθμιση της διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας αποτελεί οικονομική και κοινωνική επιταγή. Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων έτσι ώστε να επιτευχθεί 100% κάλυψη με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας μέχρι το 2010. Ωστόσο, στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζονται πάντα πρόσθετες δυσχέρειες στην ευρυζωνική σύνδεση. Καθώς οι επενδύσεις επιβραδύνονται σημαντικά, τα προβλήματα αυτά αυξάνονται, πράγμα το οποίο έχει άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δράση αυτή πρέπει να επικεντρωθεί σε αγροτικές περιοχές – ενώ η αξιοποίηση των μέσων αγροτικής ανάπτυξης θα επιτρέψει να αναληφθούν γρήγορα οι επιτόπιες ενέργειες.

Στο παράρτημα παρατίθεται πλήρης κατάλογος των έργων ενεργειακών υποδομών που προωθούνται από την Επιτροπή.

Ιστορικό

Τον Νοέμβριο του 2008, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση το 2009 και 2010 πρόσθετου ποσού ύψους 5 δισεκατ. ευρώ μη δαπανηθέντων πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για επενδύσεις σε ενεργειακές και ευρυζωνικές υποδομές. Σκοπός ήταν να επιταχυνθούν οι αναγκαίες επενδύσεις, να μετριαστούν οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στον κατασκευαστικό τομέα και να αυξηθεί το μακροπρόθεσμο δυναμικό βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης με την παροχή στοχευμένων κινήτρων στην οικονομία της ΕΕ. Οι πόροι που διατίθενται συντελούν σημαντικά στην εφαρμογή της συμφωνηθείσας δέσμευσης για την παροχή κινήτρων που αντιστοιχούν σε 1,5% του ΑΕΠ, με δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την πρόταση παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος Barroso από κοινού με τους Επιτρόπους Piebalgs, Fischer-Boel και Reding. Με τις προτάσεις αυτές, η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή την εντολή που της ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008 να παρουσιάσει γρήγορα κατάλογο συγκεκριμένων έργων, μεριμνώντας παράλληλα για την εξασφάλιση μιας κατάλληλης γεωγραφικής ισορροπίας. Για να μεγιστοποιηθούν γρήγορα τα αποτελέσματα για τη γενικότερη οικονομία, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη έναρξης των χρηματοδοτήσεων το 2009 και 2010.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις θα έχουν αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προχωρήσουν με ταχύ ρυθμό στη συζήτηση και την έγκριση των νομοθετικών μέτρων. Συνεπώς, η Επιτροπή ελπίζει ότι θα μπορέσουν να επισπευστούν οι κανονικές διαδικασίες στα άλλα θεσμικά όργανα έτσι ώστε να υλοποιηθεί η δέσμη αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο MEMO/09/36 σχετικά με τα προτεινόμενα έργα στον τομέα της ενέργειας και στο MEMO/09/35 σχετικά με τις ευρυζωνικές υποδομές Διαδικτύου.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar