Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT CS SL

IP/09/1428

V Bruseli 7. októbra 2009

Komisia prijala správy o postupe pri nadmernom deficite týkajúce sa Belgicka, Českej republiky, Holandska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Talianska

Európska komisia dnes v súvislosti s plánovaným deficitom rozpočtu v rozsahu viac ako 3 % v roku 2009 prijala v rámci nápravnej časti Paktu stability a rastu správy týkajúce sa Belgicka, Českej republiky, Holandska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Talianska. Po náležitom zohľadnení hospodárskej situácie a všetkých ostatných významných faktorov sa správy zaoberajú tým, či deficity plánované na rok 2009 zostanú v blízkosti referenčnej hodnoty a či je prekročenie výnimočné a dočasné. Komisia sa domnieva, že ani pri jednom z týchto 9 štátov nejde o takýto prípad. Začiatkom tohto roku už Komisia iniciovala postup pri nadmernom deficite v iných 9 štátoch EÚ (pozri IP/09/274 a IP/09/752 ).

„V dôsledku hospodárskej krízy si veľká väčšina členských štátov EÚ si v roku 2009 stanovila deficit rozpočtu verejných financií nad úrovňou 3 % HDP V súlade s európskym plánom na oživenie hospodárstva musíme aj naďalej podporovať ekonomiku, až kým sa nepotvrdí oživenie. Teraz je však takisto čas na navrhnutie koordinovaných stratégií pre ukončenie operácie, aby sme, keď nastane správna chvíľa, mohli začať znižovať závratne stúpajúcu výšku verejných dlhov. Pakt stability a rastu je dostatočne flexibilný na to, aby skombinoval fiškálny stimul v krátkodobom horizonte s konsolidáciou verejných financií v strednodobom horizonte a udržateľnosťou v dlhodobom horizonte, pričom zohľadní aj náklady na starnutie obyvateľstva. Musíme ho však naďalej dôsledne uplatňovať, aby sme upevnili očakávania, že nadmerné deficity sa náležitým spôsobom napravia“ , povedal Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Hospodárska kríza má vážne dôsledky na verejné financie v EÚ i inde vo svete, a to z dôvodu klesajúcich príjmov a rastúcich sociálnych výdavkov na jednej strane a z dôvodu diskrečných opatrení, ktoré členské štáty prijali v súlade s európskym plánom na oživenie hospodárstva, ktorý navrhla Komisia, na strane druhej.

Od Komisie, ktorej sa na základe Zmluvy o EÚ pridelili osobitné úlohy dohľadu nad rozpočtom, až po Európsku radu a krajiny G20 existuje všeobecná zhoda medzi politikmi, podľa ktorej bol rozpočtový stimul nevyhnutný na to, aby sa predišlo dlhej a hlbokej recesii, pričom v ňom treba pokračovať dovtedy, kým sa nezaistí trvalé oživenie.

Vlády sa však na najvyššej úrovni takisto dohodli, že mimoriadnu podporu bude potrebné koordinovaným spôsobom stiahnuť, keď nastane správny čas. Na úrovni EÚ vedúci predstavitelia vlád takisto pravidelne vyhlasujú, že Pakt stability a rastu zostane základným kameňom na zaistenie udržateľnosti verejných financií a na potvrdenie stratégií pre ukončenie operácie.

V tejto situácii a v súlade s pravidlami uvedenými v článku 104 Zmluvy o EÚ dnes Komisia prijala správy o iniciovaní postupu pri nadmernom deficite týkajúce sa Belgicka, Českej republiky, Holandska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Talianska, a to na základe plánovaného deficitu rozpočtu v rozsahu viac ako 3 % v roku 2009. Začiatkom tohto roku Komisia iniciovala postupy pri nadmernom deficite v iných 9 štátoch EÚ 1 , ktoré mali nadmerný deficit v roku 2008. Predtým, ako na jeseň roku 2008 svet zasiahla kríza, sa postup pri nadmernom deficite týkal iba Maďarska a Spojeného kráľovstva.

V správach sa skúma, či plánované úrovne deficitu 9 krajín, ktoré sú dnes predmetom skúmania, zostanú blízko hornej hraničnej hodnoty 3 %, ktorá sa uvádza v zmluve a do akej miery je ich charakter výnimočný a dočasný, pretože v tom prípade by nespĺňali definíciu nadmerného deficitu.

Vo všetkých prípadoch sa Komisia domnieva, že hoci sú úrovne deficitu svojím charakterom výnimočné v tom, že sú zväčša dôsledkom výrazného hospodárskeho poklesu alebo recesie neočakávaného rozsahu, nie sú ani blízko referenčnej hodnoty ani dočasné. Správy vychádzajú z fiškálnych odhadov, ktoré Komisii predložili samotné krajiny (aprílové oznámenia o postupe pri nadmernom deficite) a z jarných prognóz Komisie. V ďalšom kroku, teda pri odporúčaniach konečných termínov nápravy, sa budú zohľadňovať takzvané októbrové oznámenia o postupe pri nadmernom deficite a jesenné prognózy Komisie.

Kontext: postup pri nadmernom deficite

V Pakte stability a rastu, ktorý tvoria príslušné ustanovenia zmluvy a sprievodné nariadenia, sa požaduje, aby Komisia vypracovala správu vždy, keď skutočný alebo plánovaný deficit členského štátu prekročí referenčnú hodnotu 3 %. Postup pri nadmernom deficite sa riadi článkom 104 zmluvy a ďalej sa vysvetľuje v nariadení Rady (ES) č. 1467/97. Tento pakt revidovaný v roku 2005 umožňuje zohľadňovať hospodársku situáciu pri príprave odporúčaní týkajúcich sa rýchlosti nápravy.

Správy podľa článku 104 ods. 3 sú určené Hospodárskemu a finančnému výboru, ktorý vypracuje stanovisko . Na základe tohto stanoviska výboru Komisia rozhodne, či Rade odporučí existenciu nadmerného deficitu (článok 104 ods. 5 a 6), ako aj konečný termín jeho odstránenia (článok 104 ods. 7).

Správy Komisie v súlade s článkom 104 ods. 3 zmluvy sú k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15908_en.htm

1 :

Francúzsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko a Španielsko (pozri IP/09/274 z 18. februára) a Litva, Malta, Poľsko a Rumunsko (IP/09/752 z 13. mája).


Side Bar