Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT CS SK SL

IP/09/1428

Brussel, 7 oktober 2009

Commissie keurt verslagen in het kader van de buitensporigetekortprocedure goed voor Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Slowakije en Slovenië

Met het oog op geplande begrotingstekorten die in 2009 oplopen tot meer dan 3%, heeft de Europese Commissie vandaag verslagen goedgekeurd op grond van het corrigerende deel van het stabiliteits- en groeipact voor Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Slowakije, Slovenië, Nederland en Portugal. Gelet op de economische achtergrond en alle overige relevante factoren, wordt in de verslagen onderzocht of de voor 2009 geplande tekorten in de buurt blijven van de referentiewaarden en of de overschrijding uitzonderlijk en van tijdelijke aard is. De Commissie heeft vastgesteld dat dit voor geen van de negen lidstaten het geval is. Eerder dit jaar heeft de Commissie al buitensporigetekortprocedures ingeleid voor nog eens negen landen (zie IP/09/274 en IP/09/752 ).

" Het overgrote deel van de EU-lidstaten zal als gevolg van de economische crisis in 2009 te maken krijgen met een begrotingstekort van meer dan 3% van het BBP. Overeenkomstig het Europees economisch herstelplan moeten we de economie blijven steunen tot het herstel inzet. Nu moeten echter ook gecoördineerde exit-strategieën worden geformuleerd zodat op het juiste moment de torenhoge schulden weer tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht. Het stabiliteits- en groeipact is voldoende flexibel om de budgettaire stimulans op korte termijn te combineren met de consolidatie van de overheidsfinanciën op middellange termijn en duurzaamheid op lange termijn, daarbij rekening houdend met de kosten van de vergrijzing. Maar het is van fundamenteel belang het pact strikt toe te passen om het idee te verankeren dat de buitensporige tekorten op een ordelijke wijze gecorrigeerd zullen worden", aldus Joaquin Almunia, commissaris voor Economische en financiële zaken.

De economische crisis eist een zware tol van de overheidsfinanciën in de EU en elders omdat enerzijds de inkomsten dalen en de uitgaven voor de sociale sector stijgen en anderzijds de lidstaten overeenkomstig het Europees economisch herstelplan van de Commissie discretionaire maatregelen hebben genomen.

Er bestaat een algemene consensus tussen de beleidsmakers - van de Commissie, die op grond van het EU-Verdrag de specifieke opdracht kreeg toezicht te houden op de begroting, tot de Europese Raad en de G20 - dat de budgettaire stimuleringsmaatregelen nodig waren om een langdurige en ernstige recessie te voorkomen en dat deze moeten worden gehandhaafd tot er sprake is van een duurzaam herstel.

Maar regeringen zijn op het hoogste niveau ook overeengekomen dat wanneer het juiste moment daarvoor is aangebroken , de bijzondere steun op een gecoördineerde wijze moet worden afgebouwd. Op EU-niveau hebben de regeringsleiders ook herhaaldelijk verklaard dat het stabiliteits- en groeipact de hoeksteen blijft om borg te kunnen staan voor duurzame overheidsfinanciën en de verankering van strategieën om een uitweg te vinden uit de crisis.

Tegen deze achtergrond en in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in artikel 104 van het EU-Verdrag, heeft de Commissie vandaag verslagen goedgekeurd die de eerste stap markeren in de procedure bij buitensporige tekorten voor Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Slowakije, Slovenië, Nederland en Portugal, omdat hun begrotingstekort in 2009 waarschijnlijk meer dan 3% zal bedragen. Eerder dit jaar had de Commissie deze procedure al ingeleid voor negen andere EU-landen 1 die in 2008 al een buitensporig begrotingstekort kenden. Vóór de crisis in het najaar van 2008 inzette, was de BTP alleen van toepassing op Hongarije en het Verenigd Koninkrijk.

In de verslagen wordt nagegaan of de tekorten van de negen landen die momenteel worden onderzocht, waarschijnlijk in de buurt zullen blijven van het in het Verdrag vastgestelde plafond van 3% en of zij uitzonderlijk en van tijdelijke aard zijn – in dat geval voldoen zij niet aan de definitie van een "buitensporig tekort".

In all e gevallen kwam de Commissie tot de conclusie dat het niveau van de tekorten weliswaar uitzonderlijk was, omdat zij hoofdzakelijk voortvloeien uit een ernstige economische neergang of recessie van onvoorziene omvang, maar dat zij niet in de buurt komen van de referentiewaarde en evenmin van tijdelijke aard zijn. De verslagen zijn gebaseerd op begrotingsprognoses die de lidstaten zelf bij de Commissie hebben ingediend (BTP-kennisgevingen van april) en op de voorjaarsprognoses van de Commissie. Bij de volgende stap – aanbevelingen over de termijnen voor de corrigerende maatregelen – zal rekening worden gehouden met de cijfers in de BTP-kennisgeving van oktober en de najaarsprognoses van de Commissie.

Achtergrond : de procedure bij buitensporige tekorten

Op grond van het stabiliteits- en groeipact , dat is samengesteld uit de terzake relevante Verdragsbepalingen en de bijbehorende verordeningen, is de Commissie verplicht een verslag op te stellen wanneer het feitelijke of geplande begrotingstekort van een lidstaat meer bedraagt dan de referentiewaarde van 3%. De procedure bij buitensporige tekorten is vastgelegd in artikel 104 van het Verdrag en wordt verder toegelicht in Verordening nr.1467/97/EG. Dankzij dit in 2005 herziene pact, kan rekening worden gehouden met de economische situatie wanneer aanbevelingen worden gedaan over het tijdschema van de corrigerende maatregelen.

De verslagen op grond van artikel 1 04, lid 3, zijn gericht aan het Economisch en Financieel Comité, dat hierover een advies uitbrengt. De Commissie zal vervolgens, rekening houdend met dit advies, besluiten of zij de Raad zal aanbevelen vast te stellen dat er een buitensporig tekort bestaat (artikel 104, de leden 5 en 6) en een termijn te bepalen voor de corrigerende maatregelen (artikel 104, lid 7).

De verslagen van de Commissie overeenkomstig artikel 104, lid 3 , van het Verdrag zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic articles/article15908 en.htm

1 :

Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland,en Spanje (zie IP/09/274 van 18 februari) en Litouwen, Malta, Polen en Roemenië (IP/09/752) van 13 mei).


Side Bar