Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT SK SL

IP/09/1428

V Bruselu dne 7. října 2009

Komise v rámci postupu při nadměrném schodku přijala zprávy pro Rakousko, Belgii, Českou republiku, Německo, Itálii, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko

Vzhledem k plánovaným rozpočtovým schodkům, které mají v roce 2009 přesáhnout 3 % HDP, přijala dnes Komise podle nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu zprávy pro Rakousko, Belgii, Českou republiku, Německo, Itálii, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko a Portugalsko. S přihlédnutím k hospodářské situaci a všem dalším rozhodujícím faktorům Komise ve zprávách zkoumá, zda se schodky plánované pro rok 2009 stále ještě blíží referenční hodnotě a zda je její překročení pouze výjimečné a dočasné. U všech devíti zemí Komise dospěla k závěru, že tomu tak není. Začátkem tohoto roku Komise zahájila postup při nadměrném schodku již s devíti jinými zeměmi EU (viz IP/09/274 a IP/09/752 ).

„V důsledku hospodářské krize velká většina členských států EU plánuje v roce 2009 rozpočtové schodky nad úrovní 3 % HDP. V souladu s Plánem evropské hospodářské obnovy musíme pokračovat v opatřeních na podporu hospodářství, dokud nezačne oživení. Zároveň je však nutné připravit sladěné „únikové“ strategie, abychom až nastane správný čas, mohli závratnou výši veřejných dluhů začít snižovat. Pakt o stabilitě a růstu je dostatečně pružný na to, aby bylo možné zkombinovat fiskální stimul v krátkém období s konsolidací veřejných financí ve střednědobém horizontu a s udržitelností z hlediska dlouhodobého a zohlednit přitom i náklady stárnutí obyvatelstva. Musíme ho však nadále důsledně uplatňovat, abychom upevnili očekávání, že nadměrné schodky budou řádně napraveny,“ prohlásil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia.

Hospodářská krize si vybírá vysokou daň na veřejných financích v EU i jinde ve světě. Na jedné straně klesají rozpočtové příjmy a rostou sociální výdaje, na druhé straně členské státy podle Plánu evropské hospodářské obnovy, vypracovaného Komisí, přijímají vlastní fiskální opatření.

O tom, že rozpočtový stimul byl nezbytný, aby se předešlo dlouhé a hluboké recesi, a že se v něm musí pokračovat, dokud nebude zajištěno trvalé oživení, panuje mezi tvůrci politik – od Komise, jež je Smlouvou o EU pověřena zvláštními úkoly v oblasti rozpočtového dohledu, přes Evropskou radu až po skupinu G20 – obecná shoda.

Vlády se na nejvyšší úrovni však také dohodly, že až přijde správný čas, je nutné mimořádnou podporu koordinovaným způsobem ukončit. Na úrovni EU vládní představitelé též opakovaně potvrdili, že Pakt o stabilitě a růstu zůstává klíčovým prvkem zajištění udržitelnosti veřejných financí a ukotvení strategií pro ukončení podpůrných opatření.

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s pravidly stanovenými článkem 104 Smlouvy o EU Komise dnes přijala zprávy, kterými se zahajuje postup při nadměrném schodku, pro Rakousko, Belgii, Českou republiku, Německo, Itálii, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko a Portugalsko z důvodu plánovaných rozpočtových schodků převyšujících v roce 2009 úroveň 3 % HDP. Začátkem tohoto roku Komise zahájila zmíněný postup s devíti dalšími zeměmi EU 1 , které vykázaly nadměrný schodek již v roce 2008. Než svět zasáhla na podzim roku 2008 krize, probíhal postup při nadměrném schodku pouze s Maďarskem a Spojeným královstvím.

V rámci zmíněných zpráv Komise zjišťuje, do jaké míry se plánované schodky devíti prověřovaných zemí stále blíží tříprocentnímu stropu stanovenému Smlouvou a zda jsou výjimečné a dočasné povahy, neboť v tom případě by nesplňovaly definici nadměrného schodku.

Ve všech uvedených případech dospěla Komise k závěru, že ačkoli jsou schodky svou povahou výjimečné, neboť plynou především z prudkého hospodářského oslabení nebo recese nečekaného rozsahu, nejsou ani blízko referenční hodnotě, ani dočasné. Zprávy vycházejí z fiskálních projekcí předložených Komisi samotnými zeměmi (dubnová oznámení o postupu při nadměrném schodku) a z jarní prognózy Komise. V dalším kroku budou připravena doporučení se lhůtou k nápravě schodku, při nichž se zohlední údaje z říjnových oznámení o postupu při nadměrném schodku a podzimní prognóza Komise.

Obecné souvislosti: postup při nadměrném schodku

Podle Paktu o stabilitě a růstu, který tvoří příslušná ustanovení Smlouvy a průvodní nařízení, je Komise povinna připravit zprávu, kdykoli skutečný nebo plánovaný schodek členského státu překročí referenční hodnotu 3 % HDP. Postup při nadměrném schodku se řídí článkem 104 Smlouvy a je dále upřesněn v nařízení Rady (ES) č. 1467/97. Od roku 2005, kdy byl pakt revidován, je možné, aby se při stanovení doporučeného harmonogramu pro nápravu schodku přihlédlo k hospodářské situaci.

Zprávy podle čl. 104 odst. 3 jsou určeny Hospodářskému a finančnímu výboru, který formuluje stanovisko. Komise s přihlédnutím k tomuto stanovisku rozhodne, zda Radě doporučí rozhodnout o existenci nadměrného schodku (čl. 104 odst. 5 a 6) a stanovit lhůtu pro jeho nápravu (čl. 104 odst. 7).

Zprávy Komise podle čl. 104 odst. 3 Smlouvy jsou k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15908_en.htm

1 :

Francie, Řecko, Irsko, Lotyšsko a Španělsko (viz IP/09/274 ze dne 18. února) a Litva, Malta, Polsko a Rumunsko (IP/09/752 ze dne 13. května).


Side Bar