Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1420

Bryssel den 5 oktober 2009

Mjölk: Högnivågrupp ska undersöka m ejerisektorns långsiktiga framtid

Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, informerade i dag jordbruksministrarna om att en högnivåexpertgrupp för mjölkfrågor nästa vecka kommer att börja diskutera villkoren på medellång och lång sikt för mejerisektorn, med tanke på att mjölkkvoterna upphör den 1 april 2015. Vid ett lunchmöte berättade kommissionsledamoten för ministrarna att expertgruppen kommer att undersöka om nya bestämmelser bör införas som ytterligare kan bidra till att stabilisera marknaden och producentinkomsterna, minska prisinstabiliteten ock öka insynen på marknaden. Hon informerade också ministrarna om det senaste förslagspaket som kommissionen håller på att utarbeta för att stödja mejerimarknaden och om den aktuella marknadssituationen som visar att priserna på mejeriprodukter är på väg upp igen.

”Jag är glad över att det finns tydliga tecken på att de åtgärder vi redan har vidtagit får positiva effekter på priserna på mejeriprodukter”, säger Mariann Fischer Boel. ”Men vi måste också se till situationen på längre sikt. Därför föreslog jag förra månaden att det ska inrättas en högnivågrupp som ska undersöka framtiden på längre sikt. Gruppen kommer att inleda sitt arbete den 13 oktober och experterna kommer att få möjlighet att titta på alla framtida frågor för mejerisektorn. Vi måste försöka minska instabiliteten på marknaden, förbättra insynen och diskutera hur jordbrukarna kan förbättra sin organisation. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete för att lösa de kortsiktiga problem som våra mjölkproducenter står inför. Under de närmaste dagarna kommer vi att tillåta att medlemsstaterna betalar upp till 15 000 euro i statligt stöd till jordbrukarna. Och jag hoppas att rådet om två veckor formellt kommer att godkänna vårt förslag om att utvidga skyddsnätet.”

Högnivågruppen

Ordförande i högnivågruppen för mjölkfrågor kommer att vara kommissionens generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling, Jean-Luc Demarty, och gruppen kommer i övrigt att bestå av företrädare för medlemsstaterna. När så är lämpligt kommer kommissionen att bjuda in experter och berörda parter för att hjälpa högnivågruppen med dess arbete. Gruppen kommer i princip att sammanträda en gång i månaden och kommer regelbundet att utarbeta rapporter. Gruppen kommer att uppmanas att diskutera bland annat följande frågor:

  • Avtalsförhållanden mellan mjölkproducenter och mejerier för att bättre balansera utbud och efterfrågan på mejerimarknaden.

  • Vad kan vi göra för att stärka mjölkproducenternas förhandlingsposition?

  • Är de marknadsinstrument som finns i dag ändamålsenliga?

  • Insyn och information till konsumenter samt frågor om kvalitet, hälsa och märkning.

  • Innovation och forskning för att göra sektorn mer konkurrenskraftig.

  • En eventuell terminsmarknad i mejerisektorn.

Mariann Fischer Boel informerade också ministrarna om det senaste paketet med omedelbara åtgärder för att stödja mejerimarknaden, som lades fram för Europaparlamentet den 17 september. Det föreslås att det på mejerimarknaden införs en sådan störningsklausul som redan finns i andra jordbrukssektorer och som skulle göra det möjligt att reagera snabbare på framtida marknadsstörningar. Ändringar av ordningarna för medlemsstaternas kvotuppköp kommer att garantera att uppköpta kvoter som läggs till den nationella reserven inte längre kommer att räknas till den nationella kvoten när det ska beslutas om tilläggsavgiften ska tas ut. Om tilläggsavgiften tas ut kan den del som motsvarar den uppköpta kvoten användas av medlemsstaterna för omstrukturering av sektorn. De lagstiftningsförslag som omsätter dessa principer i praktiken kommer förmodligen att antas av kommissionen under de närmaste dagarna.

Den senaste utvecklingen på mejerimarknaden

De färskaste uppgifterna visar att priserna håller på att förbättras inte bara för mejerivaror utan också för obehandlad mjölk fritt gården. Det genomsnittliga mjölkpriset i juli/augusti beräknas ha uppgått till 25–26 cent/liter, och enligt den senaste informationen från större europeiska bearbetningsföretag kommer priserna att stiga med ytterligare 1–2 cent för leveranser i september/oktober. Spotpriserna på mjölk har stigit betydligt mer sedan i juni. Priserna för produkter som kan bli föremål för intervention (smör och skummjölkspulver) har stigit med 7–9 % under 3 månader och ligger nu betydligt över interventionsnivån.

Tidigare åtgärder

Kommissionen räknar med att spendera upp till 660 miljoner euro på marknadsåtgärder i år. Den 19 oktober kommer rådet att rösta om kommissionens förslag att förlänga interventionsperioden. 70 procent av direktstöden kan i år betalas ut sex veckor tidigare än vanligt (från den 16 oktober). Genom 2003 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken lades ytterligare 5 miljarder euro till mjölkproducenternas direktstöd som kompensation för sänkningen av interventionspriserna. I samband med hälsokontrollen och paketet för ekonomisk återhämtning har ytterligare 4,2 miljarder euro gjorts tillgängliga för ”nya utmaningar”, bland annat omstrukturering av mejerisektorn. Dessa medel ska läggas till de medel som redan finns tillgängliga inom politiken för landsbygdsutveckling. Kommissionen har stärkt skolmjölksprogrammet genom att låta det omfatta fler produkter och fler åldersgrupper, och har inlett en ny omgång säljfrämjande åtgärder för mejeriprodukter. Kommissionen håller också på att utarbeta en rapport om leveranskedjan i mejerisektorn för att öka insynen och kunna avgöra om det finns några konkurrensproblem. Rapporten kommer att offentliggöras före årets slut och ska diskuteras i högnivågruppen.


Side Bar