Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1420

V Bruseli 5. októbra 2009

Mlieko: Skupina na vysokej úrovni sa bude zaoberať budúcnosťou sektora mlieka z dlhodobého hľadiska

Komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischerová Boelová dnes informovala ministrov poľnohospodárstva o tom, že budúci týždeň začne svoju činnosť skupina odborníkov na vysokej úrovni pre mlieko, ktorej úlohou bude diskutovať o strednodobých a dlhodobých opatreniach v sektore mlieka vzhľadom na ukončenie systému udeľovania kvót na mlieko 1. apríla 2015. Komisárka oznámila ministrom na pracovnom obede, že táto skupina na vysokej úrovni preskúma, či by sa mali prijať nové opatrenia, ktoré by mohli prispieť k ďalšej stabilizácii trhu a príjmov výrobcov, k obmedzeniu cenových výkyvov a zvýšeniu transparentnosti trhu. Komisárka informovala ministrov aj o najnovšom balíku návrhov, ktorý pripravuje Komisia na podporu trhu s mliekom, a informovala o aktuálnom vývine situácie na trhu, z ktorého vyplýva, že ceny mliečnych výrobkov sa pomaly zotavujú.

„Som rada, že môžem povedať, že opatrenia, ktoré sme doteraz prijali, majú jasný pozitívny účinok na ceny mlieka,“ uviedla komisárka Fischerová Boelová. „Musíme však pozerať aj ďalej do budúcnosti. To je dôvodom toho, že som minulý mesiac navrhla zriadenie skupiny na vysokej úrovni zaoberajúcej sa dlhodobou budúcnosťou tohto sektora. Svoju činnosť začne 13. októbra a bude príležitosťou pre odborníkov preskúmať všetky problémy, ktorým bude čeliť výroba mlieka v budúcnosti. Musíme sa pokúsiť obmedziť trhové výkyvy, zvýšiť transparentnosť a diskutovať o spôsoboch, akým môžu poľnohospodári zlepšiť svoju organizáciu. Dovtedy budeme pokračovať v našej práci na riešení krátkodobých problémov, ktorým čelia naši výrobcovia mlieka. V nadchádzajúcich dňoch povolíme členským štátom vyplatiť poľnohospodárom štátnu pomoc v hodnote až 15 000 EUR. A dúfam, že Rada o dva týždne formálne schváli náš návrh na rozšírenie opatrení v rámci záchrannej siete.“

Skupina na vysokej úrovni

Predsedom skupiny na vysokej úrovni pre mlieko bude generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jean-Luc Demarty a bude zložená zo zástupcov členských štátov. Komisia má v úmysle prizvať odborníkov a v prípade potreby aj zúčastnené strany, aby pomohli skupine na vysokej úrovni pri jej činnosti. Táto skupina sa bude schádzať spravidla raz za mesiac a bude pravidelne predkladať správu o svojej činnosti. Mala by diskutovať o týchto témach, aj keď tento zoznam nie je bezpodmienečne úplný:

  • Zmluvné vzťahy medzi výrobcami mliečnych výrobkov a výrobcami mlieka vzhľadom na lepšiu rovnováhu medzi dodávkami a dopytom na trhu s mliekom.

  • Čo možno urobiť na posilnenie vyjednávacej schopnosti výrobcov mlieka?

  • Sú existujúce trhové nástroje dostatočné?

  • Otázky transparentnosti a infor movania spotrebiteľov, kvality, ochrany zdravia a označovania.

  • Inovácie a výskum v súvislosti s väčšou konkurencieschopnosťou tohto sektora.

  • Možný termínovaný trh s mliekom a mliečnymi výrobkami.

Komisárka Fischerová Boelová informovala ministrov podrobne aj o najnovšom balíku okamžitých opatrení, ktorý bol predložený 17. septembra Európskemu parlamentu, na podporu trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. Navrhuje sa v ňom, aby pre sektor mlieka platila doložka o narušení, ktorá už existuje pre iné poľnohospodárske sektory, aby sa v budúcnosti dalo rýchlejšie reagovať na narušenia trhu. Zmeny vo fungovaní systémov nákupu kvót členskými štátmi zabezpečia, že vykúpené kvóty ponechané vo vnútroštátnej rezerve nebudú pokladané za časť vnútroštátnej kvóty pri rozhodovaní o vyberaní dodatočných odvodov. Ak sa potom výber dodatočných odvodov uskutoční, časť zodpovedajúcu kúpenej kvóte môžu členské štáty využiť na reštrukturalizáciu tohto sektora. Zodpovedajúce legislatívne návrhy by mala Komisia prijať v nasledujúcich dňoch.

Aktuálny vývoj na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

Z najnovších údajov vyplýva, že stúpajú ceny nielen všetkých mliečnych komodít, ale aj surového mlieka pri nákupe v poľnohospodárskom podniku. Priemerná cena mlieka v júli/auguste sa odhaduje na 25 – 26 centov za liter a z informácií, ktoré nedávno poskytli veľkí európski spracovatelia, vyplýva, že v septembri/októbri sa táto cena zvýši ešte o 1 – 2 centy. Okamžité ceny mlieka sa oveľa podstatnejšie zvýšili od júna. Ceny za výrobky oprávnené na intervenciu (maslo a sušené odstredené mlieko) sa v priebehu troch mesiacov zvýšili o 7 – 9 % a momentálne sa nachádzajú dostatočne nad úrovňou oprávňujúcou na intervenciu.

Predchádzajúce opatrenia

Komisia očakáva v tomto roku výdavky na trhové opatrenia vo výške až 600 miliónov EUR. O návrhu Komisie na predĺženie intervenčného obdobia bude hlasovať Rada 19. októbra. 70 % priamych platieb sa tento rok môže vyplatiť o 6 týždňov skôr ako zvyčajne (od 16. októbra). V rámci reformy SPP z roku 2003 bolo k priamym platbám pridaných ešte 5 miliárd EUR ročne pre výrobcov mlieka na kompenzáciu zníženia intervenčných cien. V rámci preskúmania stavu a balíka na oživenie hospodárstva je k dispozícii ďalších 4,2 miliardy EUR na riešenie „nových výziev“ vrátane reštrukturalizácie sektora. Ide o dodatočné prostriedky k tým, ktoré sú už k dispozícii v rámci politiky rozvoja vidieka. Komisia takisto posilnila školský mliečny program rozšírením ponuky výrobkov a vekových skupín detí, na ktoré sa tento program vzťahuje. Otvorila aj nové kolo podporných opatrení pre odbyt mliečnych výrobkov. V súčasnosti pripravuje Komisia správu, ktorej predmetom je dodávateľský reťazec v sektore mlieka s cieľom zvýšiť transparentnosť a zistiť, či existujú nejaké problémy týkajúce sa hospodárskej súťaže. Správa bude uverejnená pred skončením tohto roka a bude o nej diskutovať skupina na vysokej úrovni.


Side Bar