Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1420

Bruksela, dnia 5 października 2009 r.

Mleko: grupa wysokiego szczebla omówi przyszłość rynku mleczarskiego w perspektywie długoterminowej

Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. poinformowała w dniu dzisiejszym ministrów rolnictwa o powołaniu grupy wysokiego szczebla ds. mleka, która rozpocznie w przyszłym tygodniu dyskusje na temat średnio- i długoterminowych ustaleń dla rynku mleczarskiego, w związku z wycofaniem kwot mlecznych z dniem 1 kwietnia 2015 r. Podczas obiadu roboczego z udziałem ministrów pani komisarz wyjaśniła, że grupa ta przeanalizuje możliwość wprowadzenia nowych ustaleń, które mogą przyczynić się do dalszego ustabilizowania rynku i dochodów producentów, ograniczając niestabilność cen i wzmacniając przejrzystość rynku. Pani komisarz poinformowała również ministrów o najnowszym pakiecie wniosków przygotowywanych przez Komisję w celu wsparcia rynku mleczarskiego oraz przedstawiła aktualną sytuację na rynku stwierdzając, że ceny na przetwory mleczne zaczęły wzrastać.

„Z przyjemnością mogę powiedzieć, że podjęte przez nas dotychczas środki, wyraźnie świadczą o pozytywnym wpływie, jaki mają one na ceny przetworów mlecznych,”powiedziała komisarz Fischer Boel. „Musimy jednak patrzeć perspektywicznie. Dlatego też zaproponowałam w zeszłym miesiącu utworzenie grupy wysokiego szczebla, której zadaniem będzie przeanalizowanie kwestii w perspektywie długoterminowej. Grupa rozpocznie swoje prace dnia 13 października i będzie zajmowała się analizą wszystkich problemów związanych z mleczarstwem, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Musimy ograniczyć niestabilność rynku, poprawić przejrzystość oraz przedyskutować sposób, w jaki rolnicy mogą udoskonalić jego organizację. Jednocześnie pracujemy nadal nad rozwiązywaniem problemów krótkoterminowych, z jakimi borykają się nasi producenci mleka. W nadchodzących dniach zezwolimy państwom członkowskim na wsparcie rolników kwotą do 15 000 euro w ramach pomocy krajowej. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni Rada przyjmie formalnie nasz wniosek w sprawie rozszerzenia ustaleń spełniających funkcję siatki zabezpieczającej.”

Grupa wysokiego szczebla

Grupie wysokiego szczebla ds. mleka będzie przewodniczył Jean-Luc Demarty, Dyrektor Generalny Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W skład grupy wejdą przedstawiciele państw członkowskich. W stosownych przypadkach Komisja zamierza zaprosić do współpracy z grupą wysokiego szczebla ekspertów i zainteresowane strony. Grupa będzie zbierała się zazwyczaj raz w miesiącu oraz będzie regularnie zdawała sprawozdanie ze swojej działalności. Omawiane przez grupę tematy zostały przedstawione poniżej, choć nie jest to wykaz wyczerpujący:

  • stosunki umowne pomiędzy producentami mleka a mleczarniami z punktu widzenia osiągnięcia lepszej równowagi pomiędzy podażą a popytem na rynku mleczarskim;

  • jak zwiększyć siłę przetargową producentów mleka?

  • czy istniejące instrumenty rynkowe są najodpowiedniejsze?

  • przejrzystość i informowanie konsumentów, jakość, zdrowie i kwestie etykietowania;

  • innow acyjność i badania ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności sektora;

  • możliwości zawierania transakcji terminowych na rynku mleczarskim.

Komisarz Fischer Boel poinformowała również szczegółowo ministrów o najnowszym pakiecie środków natychmiastowych, których zadaniem jest wsparcie rynku mleczarskiego, przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu w dniu 17 września. Proponuje się również objęcie rynku mleczarskiego klauzulą nadzwyczajną, która już istnieje w innych sektorach rolnych, w celu umożliwienia szybszego reagowania na zakłócenia na rynku w przyszłości. Zmiany w programach wykupywania kwot przez państwa członkowskie pozwolą, aby kwoty te zachowywane w rezerwie krajowej nie były już liczone jako część kwoty krajowej przy podejmowaniu decyzji, czy należna jest opłata z tytułu nadwyżki. Jeżeli opłata ta będzie pobierana, część odpowiadająca wykupionej kwocie może być wykorzystana przez państwa członkowskie na restrukturyzację sektora. W najbliższych dniach Komisja powinna przyjąć wnioski legislacyjne, których celem jest praktyczna realizacja tych pomysłów.

Ostatnie wydarzenia na rynku mleczarskim

Najnowsze dane pokazują, że stale wzrastają nie tylko ceny wszystkich przetworów mlecznych, ale również cena surowego mleka na wyjściu z gospodarstwa. Przeciętna cena mleka w lipcu i sierpniu wynosiła 25-26 centów za litr, a według najnowszych informacji przekazanych przez większości przetwórców w Europie, we wrześniu i październiku spodziewany jest dalszy wzrost o 1-2 centy cen mleka w skupie. Od czerwca tego roku bieżące ceny mleka wzrosły jeszcze wyraźniej. Ceny produktów kwalifikujących się do skupu interwencyjnego (mleko i odtłuszczone mleko w proszku) wzrosły o 7-9 procent w ciągu trzech miesięcy i znajdują się obecnie powyżej poziomu skupu interwencyjnego.

Wcześniej podjęte działania

Komisja planuje wydanie do 600 milionów euro na środki rynkowe w tym roku. Wniosek Komisji w sprawie przedłużenia okresu skupu interwencyjnego będzie poddany pod głosowanie w Radzie w dniu 19 października. Siedemdziesiąt procent płatności bezpośrednich może w tym roku zostać zrealizowanych z sześciotygodniowym wyprzedzeniem (począwszy od dnia 16 października). W ramach reformy WPR z 2003 r. dodatkowe 5 miliardów euro rocznie zostało dołączone do płatności bezpośrednich dla rolników produkujących mleko, aby zrekompensować obniżki cen skupu interwencyjnego. W ramach oceny funkcjonowania reformy WPR i Europejskiego planu naprawy gospodarczej dodatkowe 4,2 miliardów euro jest przeznaczone na „nowe wyzwania”, w tym na restrukturyzację rynku mleczarskiego. Jest to uzupełnienie środków już dostępnych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Komisja wzmocniła również program na rzecz spożycia mleka w szkołach, rozszerzając wachlarz produktów i przedział wiekowy dzieci objętych programem. Komisja uruchomiła również kolejną turę działań promocyjnych na rzecz przetworów mlecznych. Komisja przygotowuje obecnie sprawozdanie w sprawie łańcucha dostaw na rynku mleczarskim, w trosce o zwiększenie przejrzystości oraz wykrywanie ewentualnych zakłóceń konkurencji. Będzie ono opublikowane przed końcem tego roku oraz poddane dyskusji na forum grupy wysokiego szczebla.


Side Bar