Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1420

Briuselis, 2009 m. spalio 5 d.

Pienas. Aukšto lygio ekspertų grupė tirs ilgalaikes pieno sektoriaus perspektyvas

Šiandien už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel pranešė žemės ūkio ministrams, kad Aukšto lygio ekspertų grupė pieno klausimais kitą savaitę aptars pieno sektoriuje vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu taikomą tvarką, atsižvelgiant į tai, kad pieno kvotos bus panaikintos nuo 2015 m. balandžio 1 d. Per pietų metu įvykusį susitikimą su ministrais Komisijos narė pranešė, kad Aukšto lygio ekspertų grupė tirs, ar reikėtų naujos tvarkos, kuri padėtų dar labiau stabilizuoti rinkos ir gamintojų kainas, sumažintų kainų svyravimą ir pagerintų rinkos skaidrumą. Komisijos narė taip pat trumpai informavo ministrus apie naujausią Komisijos rengiamą pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama paremti pieno rinką, ir pateikė naujausią informaciją apie rinkos padėtį, kuri rodo, kad pieno produktų kainos auga.

„Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad yra aiškių ženklų, rodančių, jog mūsų jau įgyvendintos priemonės daro teigiamą poveikį pieno kainoms, – sakė Komisijos narė Marianna Fischer Boel. – Tačiau turime pasirūpinti ir ateitimi. Būtent todėl praėjusį mėnesį pasiūliau įsteigti aukšto lygio ekspertų grupę, kuri ištirtų ilgalaikes perspektyvas. Ji pradės veiklą spalio mėn. 13 d.; joje dalyvaujantys ekspertai galės išnagrinėti pieno sektoriui ateityje iškilsiančius klausimus. Turime sumažinti rinkos svyravimus, pagerinti skaidrumą ir aptarti, kaip ūkininkai galėtų veiksmingiau organizuoti savo veiklą. Tuo tarpu mes tęsiame savo veiklą siekdami išspręsti pieną gaminantiems ūkininkams iškilusias trumpalaikes problemas. Artimiausiomis dienomis įgaliosime valstybes nares išmokėti ūkininkams iki 15 000 EUR nacionalinės pagalbos. Tikiuosi, kad Taryba per dvi savaites pritars mūsų pasiūlymui plačiau taikyti apsaugos tinklo priemones.“

Aukšto lygio ekspertų grupė

Iš valstybių narių atstovų sudarytai Aukšto lygio grupei pieno klausimais pirmininkaus Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros gener alinis direktorius Jean-Lucas Demarty. Prireikus, Komisija ketina Aukšto lygio grupei į pagalbą kviesti ekspertus ir suinteresuotuosius asmenis. Įprastai grupė rinksis kartą per mėnesį ir reguliariai teiks ataskaitas. Ji yra kviečiama aptarti toliau nurodytus (ir kitus) klausimus:

  • pieno gamintojų ir pieninių sutartiniai santykiai, siekiant užtikrinti geresnę pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą pieno rinkoje;

  • pieno gamintojų derybinių galių sustiprinimo būdai;

  • esamų rinkos priemonių tinkamumas; 

  • skaidrių sąlygų sudarymas ir informacijos teikimas vartotojams, kokybės, sveikatos ir ženklinimo klausimai;

  • inovaciniai sprendimai ir moksliniai tyrimai siekiant padidinti sektoriaus konkurencingumą;

  • galimybė sukurti būsimųjų sandorių pieno rinką.

Komisijos narė Marianna Fischer Boel taip pat išsamiai supažindino ministrus su rugsėjo 17 d. Europos Parlamentui pateiktu naujausiu neatidėliotinų pieno rinkos rėmimo priemonių paketu. Kad ateityje būtų galima sparčiau reaguoti į rinkos sutrikimus, Komisija siūlo pieno sektoriuje taikyti nuostatas dėl sutrikimų, kurios jau yra taikomos kituose žemės ūkio sektoriuose. Jei valstybės narės pakeistų kvotų supirkimo schemų veikimo taisykles, sprendžiant papildomo mokesčio taikymo klausimą į nacionalinį rezervą grąžintos supirktos kvotos nebebūtų laikomos nacionalinės kvotos dalimi. Jei papildomas mokestis vis tiek būtų taikomas, supirktoms kvotoms prilygstančią dalį valstybės narės galėtų panaudoti sektoriui restruktūrizuoti. Teisinius pasiūlymus dėl šių klausimų įgyvendinimo Komisija turėtų priimti artimiausiomis dienomis.

Naujausi pokyčiai pieno rinkoje

Remiantis naujausiais duomenimis, kyla ne tik visų pieno produktų, bet ir žaliavinio ūkiuose superkamo pieno kainos. Apskaičiuota, kad liepos-rugpjūčio mėn. vidutinė pieno kaina buvo 25–26 centai už litrą, o remiantis naujausia pagrindinių Europos perdirbėjų informacija – pristatomo pieno kaina rugsėjo-spalio mėn. turėtų išaugti dar 1–2 centais. Nuo birželio mėn. pieno supirkimo vietoje kainos gerokai išaugo. Produktų, kuriems gali būti taikomas intervencinis supirkimas (t. y. sviesto ir nugriebto pieno miltelių) kainos per tris mėnesius išaugo 7–9 proc. ir gerokai viršija intervencines kainas.

Anksčiau taikytos priemonės

Šiais metais rinkos priemonėms įgyvendinti Komisija ketina išleisti iki 600 mln. eurų. Spalio 19 d. Tarybos nariai balsuos dėl Komisijos pasiūlymo pratęsti intervencinio supirkimo laikotarpį. Šiais metais 70 proc. tiesioginių išmokų gali būti išmokėta 6 savaitėmis anksčiau nei įprastai (nuo spalio 16 d.). Įgyvendinant 2003 m. BŽŪP reformos priemones, pieną gaminančių ūkininkų tiesioginėms išmokoms, kuriomis siekiama kompensuoti dėl intervencinių supirkimo kainų sumažėjusias pajamas, buvo skirti papildomi 5 mlrd. EUR per metus. Remiantis būklės įvertinimu ir ekonomikos atkūrimo priemonių paketu, dar 4,2 mlrd. eurų skirta naujiems uždaviniams, įskaitant pieno sektoriaus restruktūrizaciją, spręsti. Tai papildomos lėšos, be tų, kurias numatyta skirti įgyvendinant kaimo plėtros politiką. Komisija taip pat nusprendė plačiau taikyti Pieno mokykloms programą: išplėstas produktų asortimentas ir vaikų, kuriems gali būti taikoma ši programa, amžiaus grupės. Ji taip pat pradėjo naują pieno produktų vartojimo skatinimo priemonių įgyvendinimo ciklą. Šiuo metu Komisija rengia ataskaitą dėl pieno sektoriaus tiekimo grandinės; šia ataskaita siekiama pagerinti skaidrumą ir nustatyti, ar yra konkurencijos problemų. Ji bus paskelbta metų pabaigoje ir aptarta Aukšto lygio ekspertų grupėje.


Side Bar