Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1420

Brüssel, 5. oktoober 2009

Kõrgetasemeline töörühm uurib piimasektori kaugemat tulevikku

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel teatas täna põllumajandusministritele, et seoses piimakvootide kehtivuse lõppemisega 1. aprillil 2015 alustab järgmisel nädalal tööd kõrgetasemeline eksperdirühm, kes võtab vaatluse alla keskmise pikkusega ja pikaajalised meetmed piimandussektoris. Volinik Fischer Boel ütles põllumajandusministritele korraldatud lõunasöögil, et kõrgetasemeline töögrupp hakkab uurima, kas on vaja võtta uusi meetmeid, mis aitaksid veelgi stabiliseerida nii turgu kui ka piimatootjate sissetulekuid, vähendada hindade kõikumist ja suurendada turu läbipaistvust. Lisaks sellele andis volinik Fischer Boel ministritele ülevaate komisjoni kavandatavatest värskeimatest ettepanekutest piimaturu toetamiseks ja tutvustas olukorda turul, kus on märgata piimatoodete hinnatõusu.

„Mul on hea meel öelda, et meie poolt juba võetud meetmed on selgelt näidanud oma soodsat mõju piimatoodete hindadele,” märkis volinik Fischer Boel. „Kuid me peame vaatama ka tulevikku. Seepärast tegin eelmisel kuul ettepaneku moodustada kõrgetasemeline töörühm kaugema tuleviku uurimiseks. Töörühm tuleb kokku 13. oktoobril, pakkudes ekspertidele võimalust uurida kõiki piimanduse tulevikuga seotud probleeme. Me peame püüdma vähendada hindade kõikumist turul, suurendama läbipaistvust ja arutlema selle üle, kuidas põllumehed saaksid oma tegevust paremini korraldada. Samal ajal jätkame tööd, et leida lahendus meie põllumeeste ees seisvatele kiireloomulistele probleemidele. Lähipäevil anname liikmesriikidele loa maksta põllumeestele kuni 15 000 euro suurust riiklikku toetust. Ma loodan ka, et nõukogu kiidab kahe nädala jooksul ametlikult heaks meie ettepaneku täiendavate turvaabinõude rakendamiseks.

Kõrgetasemeline töörühm

Kõrgetasemeline töörühm, mida hakkab juhtima komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektor Jean-Luc Demarty, moodustatakse liikmesriikide esindajatest. Komisjonil on kavas kaasata rühma töösse vajaduse korral ka eksperte ja sidusrühmi. Üldjuhul tuleb töörühm kokku kord kuus ja esitab korrapäraselt aruandeid. Töörühma kutsutakse üles arutlema järgmistel teemadel (loetelu ei pruugi olla ammendav):

  • lepingulised suhted piimatootjate ja meiereide vahel, et saavutada parem tasakaal piima pakkumise ja nõudluse vahel;

  • mida on võimalik teha piimatootjate läbirääkimispositsiooni parandamiseks;

  • kas olemasolevad turuinstrumendid on asjakohased;

  • läbipaistvuse ja tarbijate teavitamise ning kvaliteedi, tervise ja märgistamisega seotud küsimused;

  • innovatsioon ja teadusuuringud sektori konkurentsivõime suurendamiseks;

  • futuurituru võimalik loomine piimasektoris.

Lisaks sellele andis volinik Fischer Boel ministritele üksikasjaliku ülevaate viivitamatuid meetmeid sisaldavatest ettepanekutest piimaturu toetamiseks, mis esitati 17. septembril Euroopa Parlamendile. Selleks et tulevastele turuhäiretele kiiremini reageerida, on komisjon teinud ettepaneku võtta piimasektoris kasutusele häireklausel, mida muudes põllumajandussektorites juba kohaldatakse. Liikmesriikide poolt kvootide ülesostmise kavasse tehtavate muudatustega tuleks tagada, et lisamaksu sissenõudmist käsitleva otsuse tegemisel ei käsitata riiklikus reservis hoitavat ülesostetud kvooti enam riikliku kvoodi osana. Kui lisamaks sisse nõutakse, võivad liikmesriigid ülesostetud kvoodile vastavat osa kasutada sektori ümberkorraldamiseks. Komisjon peaks lähipäevil vastu võtma kõnealuste ideede rakendamiseks vajalikud seadusandlikud ettepanekud.

Piimaturu hiljutised arengud

Viimaste andmete kohaselt on tõusnud nii kõigi piimatoodete hinnad kui ka tootjatele toorpiima eest makstav hind. Juulis ja augustis oli keskmine piimahind hinnanguliselt 25–26 senti liiter ja Euroopa juhtivate piimatöötlejate hiljutiste andmete põhjal peaks piima tarnehind septembris ja oktoobris veel 1–2 sendi võrra suurenema. Piima hetkehinnad on juunist alates oluliselt rohkem suurenenud. Sekkumiskõlblike toodete (või ja lõssipulbri) hinnad on viimase kolme kuuga kasvanud 7–9% ja on praeguseks kerkinud sekkumistasemest oluliselt kõrgemale.

Varasemad meetmed

Komisjon kavatseb käesoleval aastal eraldada turumeetmetele kuni 600 miljonit eurot. Komisjoni ettepanek sekkumisperioodi pikendamiseks pannakse nõukogus hääletusele 19. oktoobril. 70% otsetoetustest võib sel aastal maksta tavalisest varem (alates 16. oktoobrist). Ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi ühe osana makstakse põllumeestele sekkumishindade langetamise kompenseerimiseks otsetoetustena välja täiendavalt 5 miljardit eurot aastas. Tervisekontrolli ja majanduse elavdamise kava raames eraldatakse täiendavalt 4,2 miljardit eurot, mis aitaks toime tulla nn uute väljakutsetega, k.a piimanduse ümberkorraldamine. See eraldis lisandub maaelu arengu poliitika juba olemasolevatele vahenditele. Komisjon on tõhustanud ka ELi koolipiimakava, nähes ette laialdasema valiku piimatoodete pakkumist suuremale arvule koolilastele. Lisaks sellele on alustatud uute meetmete rakendamist piimatoodete edendamiseks. Komisjon valmistab ette piimasektori tarneahela aruannet, et suurendada läbipaistvust ja selgitada välja konkurentsiga seotud probleemid. Aruanne avaldatakse enne aasta lõppu ja seda arutatakse ka kõrgetasemelises töörühmas.


Side Bar