Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1420

Bruxelles, den 5. oktober 2009

Mælk: Gruppe af højtstående eksperter skal se på mælkesektorens fremtid på længere sigt

Mariann Fischer Boel, kommissær med ansvar for landbrug og landdistriktsudvikling, informerede i dag landbrugsministrene om, at en gruppe af højtstående eksperter på mælkeområdet i næste uge tager fat på at drøfte, hvilke ordninger der kan findes for mælkesektoren på mellemlang og lang sigt som følge af, at mælkekvoterne udløber den 1. april 2015. Kommissæren fortalte på et frokostmøde med ministrene, at gruppen af højtstående eksperter vil se på, om der skal indføres nye ordninger, som kan bidrage yderligere til at stabilisere markedet, producenternes indkomster og priserne og skabe større gennemsigtighed på markedet. Kommissæren briefede også ministrene om den seneste pakke af forslag, som Kommissionen er ved at udarbejde for at støtte mælkemarkedet, og gav en opdateret oversigt over markedssituationen, som viser, at priserne på mælk og mejeriprodukter er ved at rette sig.

"Det glæder mig at kunne fortælle, at de foranstaltninger, vi allerede har truffet, helt klart ser ud til at have en positiv virkning på mælkepriserne," sagde Mariann Fischer Boel. "Vi bliver imidlertid også nødt til at se længere fremad. Derfor foreslog jeg i sidste måned, at der nedsættes en gruppe af højtstående eksperter, som skal se på forholdene på længere sigt. Den går i gang med sit arbejde den 13. oktober og giver eksperterne lejlighed til at se på alle de spørgsmål, som kommer til at berøre mælkeproduktionen fremover. Vi bliver nødt at skabe større stabilitet på markedet, forbedre gennemsigtigheden og drøfte, hvordan producenterne kan organiseres bedre. Samtidig fortsætter vi vores arbejde på at løse de øjeblikkelige problemer, som mælkeproducenterne står overfor. I de kommende dage vil vi bemyndige medlemsstaterne til at udbetale op til 15 000 EUR i statsstøtte til landbrugsproducenterne. Det er mit håb, at Rådet om to uger officielt vil godkende vores forslag om at udvide sikkerhedsnetordningerne."

Gruppen af højtstående eksperter

Gruppen af højtstående eksperter på mælkeområdet består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter, Jean-Luc Demarty, som formand. Kommissionen har til hensigt i det omfang, det er relevant, at indbyde eksperter og interesserede parter til at bistå gruppen af højtstående eksperter i dens arbejde. Den skal generelt mødes en gang om måneden og vil med regelmæssige mellemrum fremlægge en rapport. Gruppen opfordres til at drøfte følgende spørgsmål, selv om denne liste ikke nødvendigvis er udtømmende.

  • Kontraktforhold mellem mælkeproducenterne og mejerierne for at skabe bedre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på markedet for mælk og mejeriprodukter

  • Hvordan kan mælkeproducenternes forhandlingsposition forbedres?

  • Er de eksisterende markedsinstrumenter gode nok?

  • Gennemsigtighed og forbrugeroplysning, kvalitets‑, sundheds‑ og mærkningsspørgsmål

  • Innovation og forskning for at gøre sektoren mere konkurrencedygtig

  • Et eventuelt terminsmarked for mælk og mejeriprodukter

Mariann Fischer Boel gav også ministrene en detaljeret redegørelse for den seneste pakke af umiddelbare foranstaltninger, som blev forelagt for Europa-Parlamentet den 17. september, for at støtte mælkemarkedet. Det foreslås, at den nødklausul, som allerede gælder for andre landbrugssektorer, også skal gælde for mælkesektoren, så det bliver muligt at reagere hurtigere på fremtidige markedsforstyrrelser. Ændringer i medlemsstaternes kvoteopkøbsordninger vil garantere, at kvoter, der er opkøbt til den nationale reserve, ikke længere medregnes som en del af den nationale kvote, når det skal afgøres, hvorvidt der skal opkræves tillægsafgift. Besluttes det at opkræve tillægsafgift, så kan medlemsstaterne anvende den del, der svarer til den opkøbte kvote, til omstrukturering af sektoren. Kommissionen skulle i de kommende dage vedtage de lovforslag, som skal omsætte disse idéer til praksis.

Den seneste udvikling på markedet for mælk

Ifølge de seneste oplysninger er priserne ved at rette sig ikke blot for alle mejeriprodukter, men også for rå mælk ab bedrift. Den gennemsnitlige mælkepris i juli/august anslås til 25-26 cent/liter, og ifølge de seneste oplysninger fra nogle af de store europæiske forarbejdningsvirksomheder skulle der ske en yderligere stigning på 1-2 cent for leverancerne i september/oktober. Spotpriserne for mælk er steget betydeligt mere siden juni. Priserne for produkter, der kan opkøbes ved intervention (smør og skummetmælkspulver) er steget med 7-9 % i løbet af 3 måneder og ligger nu et godt stykke over interventionsniveauet.

Tidligere trufne foranstaltninger

Kommissionen forventer at bruge op til 600 mio. EUR til markedsforanstaltninger i år. Kommissionens forslag om at forlænge interventionsperioden skal til afstemning i Rådet den 19. oktober. 70 % af de direkte betalinger kan i år udbetales seks uger tidligere end normalt (fra den 16. oktober). Som led i 2003-reformen af den fælles landbrugspolitik blev der lagt yderligere 5 mia. EUR om året til de direkte betalinger til mælkeproducenterne som kompensation for lavere interventionspriser. Som led i sundhedstjekket og den økonomiske genopretningsplan er der yderligere 4,2 mia. EUR til rådighed til at klare "nye udfordringer", herunder omstrukturering af mælkesektoren. Disse midler lægges til dem, der allerede er afsat til landdistriktsudvikling. Kommissionen har også forbedret skolemælksprogrammet ved at udvide produktsortimentet og de aldersgrupper af børn, som kan være med i ordningen. Kommissionen har også iværksat en ny runde af salgsfremmende foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter. Den er for øjeblikket ved at udarbejde en rapport om forsyningskæden i mælkesektoren for at øge gennemsigtigheden og undersøge, om der er konkurrenceproblemer. Den vil blive offentliggjort inden årets udgang og drøftet i gruppen af højtstående eksperter.


Side Bar