Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1420

V Bruselu dne 5. října 2009

Mléko: Skupina na vysoké úrovni bude sledovat budoucnost odvětví mléka a mléčných výrobků z dlouhodobé perspektivy

Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova paní Mariann Fischer Boelová dnes informovala ministry zemědělství, že příští týden zahájí svou činnost skupina odborníků na vysoké úrovni pro mléko, aby projednala střednědobá a dlouhodobá opatření v odvětví mléka a mléčných výrobků, neboť 1. dubna 2015 budou vyčerpány mléčné kvóty. Komisařka na pracovním obědě ministrů řekla, že skupina na vysoké úrovni se bude zabývat otázkou, zda by měla být zavedena nová opatření, která by dále přispěla ke stabilizaci trhu a příjmů producentů, k omezení kolísavosti cen a ke zlepšení transparentnosti trhu. Komisařka rovněž ministry informovala o nejnovějším balíčku návrhů, které Komise připravuje na podporu trhu s mlékem a mléčnými výrobky, a sdělila jim nejnovější údaje o situaci na trhu, podle nichž se ceny mléčných výrobků opět zvyšují.

„Je mi potěšením Vám oznámit, že v minulosti přijatá opatření vykazují jasné známky svého pozitivního vlivu na ceny mléka a mléčných výrobků,“ uvedla komisařka Fischer Boelová. „Je však třeba dívat se i do budoucna. Proto jsem minulý měsíc navrhla ustavení skupiny na vysoké úrovni, která by se zaměřila na budoucnost z dlouhodobější perspektivy. Tato skupina zahájí svou činnost 13. října a bude pro odborníky představovat příležitost k tomu, aby se zaměřili na všechny problémy, s nimiž by se odvětví mléka a mléčných výrobků mohlo v budoucnosti potýkat. Musíme se pokusit o snížení kolísavosti trhu, o zlepšení jeho transparentnosti a je rovněž třeba projednat možnosti zlepšení organizování zemědělců. Mezitím budeme pokračovat v řešení krátkodobých problémů, jimž čelí producenti mléka. V nadcházejících dnech schválíme, že členské státy budou moci zemědělcům vyplatit až 15 000 eur ve formě státních podpor a doufám, že Rada na svém zasedání za čtrnáct dní formálně schválí náš návrh na rozšíření záchranné sítě."

Skupina na vysoké úrovni

Skupině na vysoké úrovni pro mléko složené z představitelů členských států bude předsedat generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova Komise pan Jean-Luc Demarty. Komise hodlá případně pozvat odborníky a zainteresované subjekty, aby byli skupině na vysoké úrovni při její práci nápomocni. Skupina se bude zpravidla setkávat jednou za měsíc a bude pravidelně podávat zprávy. Měla by diskutovat o těchto tématech, jejichž soupis však není úplný:

  • Smluvní vztahy mezi producenty mléka a mlékárnami za účelem vyvážení nabídky a poptávky na trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

  • Co lze podniknout k posílení vyjednávací pozice producentů mléka?

  • Jsou stávající tržní nástroje vhodné?

  • Transparentnost a informování spotřebitelů, otázky kvality, zdraví a označování.

  • Inovace a výzkum za účelem posílení konkurenceschopnosti odvětví.

  • Možnost termínovaného trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

Komisařka Mariann Fischer Boelová rovněž ministry podrobně informovala o nejnovějším balíčku bezodkladných opatření na podporu trhu s mlékem a mléčnými výrobky, který byl předložen 17. září Evropskému parlamentu. Bylo navrženo, aby tak jako ostatní zemědělská odvětví bylo i odvětví mléka a mléčných výrobků chráněno doložkou o narušení, která by v budoucnosti umožňovala rychlejší reakci v případě otřesů na trhu. Změny učiněné v režimech výkupu kvót členskými státy umožní, aby vykoupená kvóta, která zůstane ve vnitrostátní rezervě, již nefigurovala v rámci vnitrostátní kvóty, pokud jde o případné stanovení doplňkové dávky. V případě, že doplňková dávka bude nezbytná, mohou členské státy část odpovídající vykoupené kvótě použít na restrukturalizaci odvětví. Legislativní návrhy na realizaci těchto plánů by Komise měla přijmout v nadcházejících dnech.

Nejnovější vývoj na trhu mléka a mléčných výrobků

Nejnovější údaje ukazují, že ceny rostou nejen v případě všech mléčných výrobků, ale i pokud jde o syrové mléko přímo od producentů. Průměrná cena za mléko v červenci/srpnu se odhaduje na 25–26 eurocentů za litr a podle nejnovějších informací od předních evropských zpracovatelů se v období září/října tato cena zvýší o další 1 až 2 centy. Okamžité ceny mléka se od června výrazně zvýšily. Ceny produktů způsobilých pro intervenci (máslo a sušené odstředěné mléko) za tři měsíce narostly o 7–9 % a v současné době výrazně převyšují intervenční úroveň.

Předcházející opatření

Komise předpokládá, že letos vyčlení na opatření pro podporu trhu 600 milionů eur. O návrhu Komise na prodloužení intervenčního období bude Rada hlasovat 19. října. 70 % přímých plateb bude moci být letos vyplaceno o 6 týdnů dříve než obvykle (od 16. října). V rámci reformy SZP z roku 2003 bylo k přímým platbám pro producenty mléka a mléčných výrobků přidáno dalších 5 miliard eur určených na kompenzaci snížení intervenčních cen. V rámci kontroly společné zemědělské politiky a balíčku hospodářského oživení bylo již uvolněno 4,2 miliardy eur s cílem čelit „novým výzvám“, zejména restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků. Tyto částky doplňují prostředky, které jsou již k dispozici v rámci politiky rozvoje venkova. Komise rovněž posílila program dodávek mléka do škol rozšířením nabídky výrobků a věkových skupin dětí, na které se tento program vztahuje. Zahájila také nové kolo podpůrných opatření na podporu odbytu mléčných výrobků. V současnosti Komise připravuje zprávu o dodavatelském řetězci v odvětví mléka a mléčných výrobků za účelem zvýšit transparentnost a zjistit, zda se vyskytují problémy týkající se hospodářské soutěže. Tato zpráva bude zveřejněna před koncem roku a bude projednána skupinou na vysoké úrovni.


Side Bar