Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1420

Брюксел, 5 октомври 2009 г.

Мляко: Група на високо равнище ще разгледа бъдещето на сектора на млякото и млечните продукти в дългосрочен план

Днес Мариан Фишер Боул, комисар по земеделието и развитието на селските райони, информира министрите на земеделието, че идната седмица експертна Група на високо равнище (ГВР) за млякото ще започне да обсъжда средносрочните и дългосрочните мерки в сектора на млякото и млечните продукти с оглед на прекратяването на млечните квоти от 1 април 2015 г. На работен обяд на министрите комисар Боул заяви, че ГВР ще проучи дали да бъдат въведени нови мерки, които могат да имат допълнителен принос за стабилизиране на пазара и на доходите на производителите, за намаляване на колебанията на цените и повишаване на прозрачността на пазара. Комисар Боул информира министрите и относно последния пакет от предложения, подготвян от Комисията в подкрепа на пазара на мляко и млечни продукти, и предостави актуални данни за ситуацията на пазара, които показват, че цените на млечните продукти се повишават.

„Мога със задоволство да отбележа, че мерките, които ние вече предприехме, показват недвусмислено, че са се отразили благоприятно върху цените на млечните продукти“, каза комисар Фишер Боул. „Необходимо е обаче да погледнем и още по-напред. Затова миналия месец предложих да бъде съставена Група на високо равнище, която да разгледа ситуацията в дългосрочен план. Тази група ще започне своята работа на 13 октомври и ще предостави възможност на експертите да разгледат всички въпроси, пред които ще се изправи секторът на млякото и млечните продукти в бъдеще. Необходимо е да намалим колебанието на пазара, да подобрим прозрачността, както и да обсъдим начините, по които селскостопанските производители могат да подобрят своята организация. Междувременно продължаваме да работим за разрешаване на краткосрочните проблеми, пред които са изправени нашите млекопроизводители. През идните дни ще разрешим на държавите-членки да изплатят на селскостопанските производители до 15 000 EUR под формата на национално подпомагане. Надявам се след две седмици Съветът да приеме официално нашето предложение за разширяване на договореностите по предпазната мрежа.“

Група на високо равнище

ГВР за млякото ще се председателства от Генералния директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ Жан-Люк Дьомарти и ще се състои от представители на държавите-членки. Комисията възнамерява да покани експерти и заинтересовани страни при необходимост да подпомагат ГВР в нейната работа. По правило групата ще се събира веднъж месечно и редовно ще представя доклади. Тя се приканва да обсъди следните въпроси, въпреки че посоченият списък не е непременно изчерпателен:

  • договорните отношения между млекопроизводителите и млекопреработвателите с цел постигане на по-голямо равновесие между търсенето и предлагането на пазара на мляко и млечни продукти;

  • какво може да се направи с цел засилване на позициите при договаряне на условия от страна на млекопроизводителите;

  • дали са подходящи съществуващите пазарни инструменти;

  • прозрачност и информация за потребителите, качество, опазване на здравето и въпроси, свързани с етикетирането;

  • новаторство и изследователска дейност, с цел да стане секторът по-конкурентоспособен;

  • евентуален фючърсен пазар в областта на млякото и млечните продукти.

Комисар Боул информира подробно министрите и относно последния пакет от незабавни мерки, представен пред Европейския парламент на 17 септември, в подкрепа на пазара на мляко и млечни продукти. Предлага се секторът на млякото и млечните продукти да бъде обхванат от клауза за смущения на пазара, каквато вече съществува за други подотрасли на селското стопанство, с цел да бъде възможна по-бърза реакция при бъдещи смущения на пазара. Промените в действието на схемите за закупуване на квоти от страна на държавите-членки ще гарантират, че закупените квоти, съхранявани в националния резерв, вече не се отчитат като част от националните квоти, когато се взема решение дали се дължи допълнителен налог. Ако бъде събран допълнителен налог, частта, която съответства на закупените квоти, може да се използва от държавите-членки за преструктуриране на сектора. Предстои Комисията да приеме през идните дни законодателните предложения, целящи осъществяване на посочените идеи.

Актуални промени на пазара на млякото и млечните продукти

Последните данни показват, че цените стават по-благоприятни не само за всички млечни продукти, но и за суровото мляко франко земеделското стопанство. Средната цена на млякото през юли/август възлиза на 25—26 цента/литър, а актуалната информация от големите европейски преработватели показва допълнително покачване от 1—2 цента при доставките през септември/октомври. При спотовите цени на млякото е отбелязано още по-чувствително повишение от месец юни насам. Цените на продуктите, които отговарят на условията за интервенция (масло и обезмаслено мляко на прах), за три месеца са се увеличили със 7—9 % и сега са доста над нивата за интервенция.

Предприети мерки

През тази година Комисията очаква да похарчи до 600 милиона EUR под формата на пазарни мерки. На 19 октомври Съветът ще гласува по предложението на Комисията за удължаване на периода за интервенция. Седемдесет процента от преките плащания тази година могат да бъдат изплатени 6 седмици по-рано от обикновено (от 16 октомври). Като част от реформата на ОСП от 2003 г. още 5 милиарда EUR годишно са добавени допълнително към преките плащания на млекопроизводителите с цел компенсиране на намалението при интервенционните цени. Още 4,2 милиарда EUR са на разположение по „Здравната картина“ и Пакета за икономическо възстановяване за справяне с „нови предизвикателства“, в това число преструктуриране на сектора на млякото и млечните продукти. Тези суми допълват вече наличните такива съгласно политиката за развитие на селските райони. Комисията засили подкрепата за програмата за мляко в училищата, като разшири гамата от продукти и възрастовите групи деца, които са включени в схемата. Комисията стартира и нов кръг от мерки за насърчаване във връзка с млякото и млечните продукти. Понастоящем Комисията подготвя доклад относно веригата на хранителни доставки в сектора на млекопроизводството, с цел повишаване на прозрачността и изясняване дали съществуват проблеми във връзка с конкуренцията. Този доклад ще бъде публикуван до края на годината и ще бъде обсъден в рамките на ГВР.


Side Bar