Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/141

Bryssel den 28 januari 2009

Klimatförändringar: Kommissionen lägger fram förslag till om en global pakt mot klimatförändringar till Köpenhamnskonferensen

Europeiska kommissionen lägger i dag fram förslag till ett ambitiöst och övergripande nytt globalt avtal om hur klimatförändringarna ska hanteras. Förslagen anger också hur detta ska finansieras. Den nya pakt som ska ersätta Kyotoprotokollet ska ingås vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december. För att hålla temperaturökningarna under 2°C kommer utvecklingsländerna att behöva betydligt mer medel från utvecklade länder och multilaterala institutioner för att klara sin del av kampen mot klimatförändringar. Kommissionens förslag omfattar även en OECD-täckande koldioxidmarknad, som ska skapas till 2015, och innovativa internationella finansieringskällor som baseras på de enskilda ländernas utsläpp och betalningsförmåga.

”Vi måste göra något åt klimatförändringarnas orsaker och effekter, men detta förutsätter betydande privata och offentliga investeringar under de närmaste årtiondena. Kostnaderna blir dock betydligt högre om vi låter dagens destruktiva utveckling fortsätta”, säger EU-kommissionär Stavros Dimas i en kommentar. ”Den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa och liknande åtgärder som vidtas runtom i världen till följd av den ekonomiska krisen ger oss en chans att främja de välbehövliga investeringarna i koldioxidsnål teknik och samtidigt stimulera tillväxt, innovation och sysselsättning. Ytterligare finansieringslösningar krävs dock för att man ska uppnå enighet i Köpenhamn. Dagens meddelande, som innehåller en mängd olika förslag om hur finansiering och investeringar kan ökas, bör i hög grad bidra till detta.”

Köpenhamnsmål

EU:s mål är att begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 2°C över förindustriell temperatur, eftersom det finns starka vetenskapliga bevis för att större klimatförändringar än så är farliga.

Köpenhamnsavtalet bör både omfatta globala mål för att minska utsläppen och fungera som bas för att stärka de enskilda ländernas förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna. Meddelandet[1] innehåller konkreta förslag om hur dessa mål ska uppnås.

Delmål och åtgärder

För att temperaturen inte ska öka med mer än 2°C måste de globala utsläppen nå sin topp före 2020 och sedan minskas till mindre än 50 % av 1990 års nivåer till 2050. Detta förutsätter att åtgärder vidtas av både utvecklingsländer och utvecklade länder.

De utvecklade länderna måste ta ledningen och minska sina kollektiva utsläpp till 30 % av 1990 års nivåer senast 2020. EU har föregått med gott exempel genom att lova att minska utsläppen med 30 % om andra utvecklade länder gör liknande åtaganden och har redan antagit åtgärder som kommer att minska utsläppen med 20 % (IP/08/1998). I meddelandet föreslås specifika parametrar för att säkerställa att de nationella målen motsvarar ansträngningar på samma nivå. Alla OECD-länder, EU-länder samt nuvarande och potentiella kandidatländer bör fastställa utsläppsmål.

Utvecklingsländerna, med undantag för de allra fattigaste, bör senast 2020 ha begränsat ökningen av sina kollektiva utsläpp till 15–30 % under den nivå de skulle ligga på utan några åtgärder. Detta bör innefatta en snabb minskning av utsläppen från tropisk avskogning (IP/08/1543). Utvecklingsländerna bör åta sig att före 2011 utarbeta koldioxidsnåla utvecklingsstrategier som omfattar alla viktiga utsläppssektorer. En ny internationell mekanism kommer att utvärdera dessa utvecklingsstrategier och kanalisera lämpligt externt stöd till föreslagna åtgärder.

Finansiering av en koldioxidsnål utveckling

För att utsläppen ska minska kan de kompletterande globala nettoinvesteringarna enligt oberoende beräkningar behöva uppgå till omkring 175 miljarder euro per år 2020. Omkring hälften av dessa investeringar måste gå till utvecklingsländerna. Fram till 2020 kommer de flesta åtgärderna i dessa länder att vara billiga – eller till och med gå med vinst – och de bör därför finansieras nationellt. Det internationella finansiella stödet för åtgärder som länderna själva inte klarar av att finansiera bör komma från t.ex. offentliga medel och internationella koldioxidkreditmekanismer.

Köpenhamnsavtalet bör också omfatta en ram som kan underlätta ländernas anpassning till oundvikliga klimatförändringar. Samtliga utvecklade länder och utvecklingsländer bör åläggas att utarbeta nationella anpassningsstrategier. Anpassningsstöd bör erbjudas de fattigaste och mest utsatta utvecklingsländerna och små önationer.

EU bör utreda möjligheterna att inrätta innovativa internationella finansieringskällor baserade på principen att förorenaren ska betala och betalningsförmåga. EU-länderna skulle också kunna använda en del av sina framtida intäkter från utauktioneringen av utsläppsrätter till att stödja utvecklingsländer.

Global koldioxidmarknad

EU bör verka för att senast 2015 inrätta en OECD-täckande koldioxidmarknad genom att koppla EU:s system för handel med utsläppsrätter till andra jämförbara system med utsläppstak och handel, för att mildra klimatförändringarna och få fram medel till att bekämpa dem. Marknaden bör fram till 2020 breddas till att omfatta de viktigaste tillväxtekonomierna med sikte på att skapa en global koldioxidmarknad.

Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling bör reformeras. För avancerade utvecklingsländer och särskilt konkurrenskraftiga ekonomiska sektorer bör mekanismen för ren utveckling gradvis ersättas av en sektorsbaserad kreditmekanism och system med utsläppstak och handel.

Härnäst

Meddelandet riktas till rådet, Europaparlamentet och EU:s rådgivande organ. Europeiska rådet väntas lägga fram sitt svar i mars.

Se även MEMO/09/34

Mer information

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm


[1] Towards a comprehensive climate change agreement in Copenhagen (Mot ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn), KOM(2009)39


Side Bar