Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/141

V Bruseli 28. januára 2009

Zmena klímy: Komisia predkladá návrhy kodanského globálneho paktu o zmene klímy

Európska komisia dnes predložila svoje návrhy komplexnej a ambicióznej novej globálnej dohody zameranej na riešenie otázky zmeny klímy, ako aj návrh jej možného financovania. Nový pakt sa má uzavrieť na Konferencii OSN venovanej otázke zmeny klímy, ktorá sa bude konať v decembri v Kodani. S cieľom udržať nárast teploty pod hranicou 2 °C budú rozvojové krajiny požadovať podstatne väčší objem finančných prostriedkov od priemyselne rozvinutých krajín a mnohostranných inštitúcií, aby tak mohli ľahšie zabezpečiť svoj prínos k riešeniu problému zmeny klímy. Súčasťou návrhov Komisie je vytvorenie trhu s CO2 v rámci OECD do roku 2015, ako aj zabezpečenie inovačných medzinárodných zdrojov financovania na základe množstva emisií jednotlivých krajín a ich schopnosti platiť.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas uviedol: „Riešenie príčin a dôsledkov zmeny klímy si bude v nasledujúcich desaťročiach vyžadovať značné investície zo súkromných aj verejných zdrojov, hoci náklady na tieto investície budú podstatne nižšie ako v prípade, keby sme zmenu klímy nechali postupovať v jej ničivom smerovaní. Plán hospodárskej obnovy Európy a podobné opatrenia prijímané na celom svete v záujme riešenia hospodárskej krízy sú príležitosťou na urýchlenie potrebných investícií do oblasti nízkouhlíkových technológií a súčasne na stimuláciu hospodárskeho rastu, inovácií a zamestnanosti. Riešenia týkajúce sa ďalšieho financovania však budú kľúčové z hľadiska dosiahnutia dohody v Kodani. Dnešné oznámenie Komisie predstavuje rozhodujúci prínos vďaka tomu, že zahŕňa komplexný súbor návrhov na zvyšovanie objemu financií a investícií.“

Kodanský cieľ

Cieľom EÚ je obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 2 °C v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou, keďže existujú presvedčivé vedecké dôkazy o tom, že zmena klímy sa po dosiahnutí tejto teploty stane nebezpečnou.

V kodanskej dohode by sa mali stanoviť globálne ciele znižovania emisií a dohoda by mala byť súčasne základom potrebným na posilňovanie schopnosti krajín prispôsobiť sa zmene klímy. V oznámení[1] sa uvádzajú konkrétne návrhy, ako tieto ciele dosiahnuť.

Ciele a opatrenia

V záujme dosiahnutia cieľa neprekročiť v prípade globálneho otepľovania teplotný rozdiel 2 °C je potrebné, aby globálne emisie dosiahli svoj vrchol pred rokom 2020 a ich množstvo sa do roku 2050 musí obmedziť na menej ako 50 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. To si bude vyžadovať prijímanie opatrení zo strany rozvinutých aj rozvojových krajín.

Rozvinuté krajiny musia prevziať vedúcu úlohu a znížiť do roku 2020 svoje spoločné emisie o 30 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. EÚ ide príkladom vďaka svojmu záväzku znížiť množstvo emisií o 30 % v prípade, ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviažu k porovnateľným zníženiam, a v súčasnosti už má zavedené opatrenia na znižovanie svojich vlastných emisií o 20 % (IP/08/1998). V oznámení sa uvádzajú konkrétne parametre s cieľom zaistiť, že vnútroštátne ciele naozaj predstavujú porovnateľnú úroveň snáh. Všetky krajiny OECD a členské štáty EÚ, kandidátske krajiny EÚ aj potenciálni kandidáti by mali prijať ciele v oblasti emisií.

Rozvojové krajiny (s výnimkou tých najchudobnejších) by mali do roku 2020 obmedziť rast svojich spoločných emisií na 15 – 30 % v porovnaní s vývojom bez zmien. Súčasťou toho by malo byť rýchle zníženie emisií z odlesňovania tropických oblastí (IP/08/1543). Tieto krajiny by sa mali zaviazať k prijatiu stratégií nízkouhlíkového vývoja, ktoré by sa do roku 2011 vzťahovali na všetky kľúčové sektory, v ktorých dochádza k uvoľňovaniu emisií. Prostredníctvom nového medzinárodného mechanizmu sa zabezpečí posudzovanie týchto stratégií a priraďovanie vhodnej vonkajšej pomoci k navrhovaným opatreniam.

Financovanie nízkouhlíkového vývoja

V záujme znižovania emisií nastane možno potreba zvýšiť globálne čisté dodatočné investície podľa nezávislých odhadov na približne 175 miliárd EUR ročne do roku 2020. Viac ako polovicu tejto sumy budú potrebovať rozvojové krajiny. Až do roku 2020 bude mať väčšina opatrení v týchto krajinách nízke náklady, či dokonca prinesie zisky, a mala by byť financovaná z domácich zdrojov. Medzinárodná finančná pomoc na opatrenia presahujúce finančné možnosti krajiny by mala pochádzať zo zdrojov zahŕňajúcich zdroje verejného financovania a medzinárodné mechanizmy uhlíkových kreditov.

Kodanská dohoda by takisto mala poskytovať rámec pomoci krajinám v ich snahe prispôsobiť sa neodvratnej zmene klímy. Od všetkých rozvinutých a rozvojových krajín by sa malo požadovať, aby vypracovali vnútroštátne stratégie prispôsobenia. Pomoc na prispôsobenie by mala byť poskytnutá najzraniteľnejším, najmenej rozvinutým krajinám a malým ostrovným rozvojovým štátom.

EÚ by mala preskúmať prípadné inovačné zdroje medzinárodného financovania na základe zásady „znečisťovateľ platí“ a schopnosti platiť. Členské štáty EÚ by takisto mohli použiť časť svojich budúcich príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami na podporu rozvojových krajín.

Globálny trh s CO2

EÚ by sa mala usilovať vybudovať do roku 2015 trh s CO2 v rámci OECD, a to prepojením systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami s inými porovnateľnými systémami typu „cap-and-trade“ („strop a obchod“) s cieľom zmierňovať dôsledky zmeny klímy a získavať finančné prostriedky na boj so zmenou klímy. Trh by sa mal rozšíriť tak, aby do roku 2020 zahŕňal hlavné rozvíjajúce sa ekonomiky a stal sa tak globálnym trhom s CO2.

Malo by dôjsť k reforme mechanizmu čistého rozvoja vytvoreného v rámci Kjótskeho protokolu. V prípade vyspelejších rozvinutých krajín a vysoko konkurenčných hospodárskych sektorov by sa mechanizmus čistého rozvoja mal nahradiť sektorálnym mechanizmom uhlíkových kreditov a systémami „cap-and-trade“.

Ďalšie kroky

Uvedené oznámenie je určené Rade, Parlamentu a poradným orgánom EÚ. Očakáva sa, že Európska rada predloží svoju odpoveď v marci.

Pozri aj MEMO/09/34

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm


[1] Na ceste ku komplexnej dohode týkajúcej sa zmeny klímy dosiahnutej v Kodani, KOM(2009)39 .


Side Bar