Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1418

Брюксел, 30 септември 2009 г.

Граждански енергиен форум: потребители, предприятия и регулаторни органи подкрепят препоръките за фактурирането, разглеждането на жалби и интелигентното измерване

Комисарят на ЕС по въпросите на потребителите Меглена Кунева и комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс направиха своите заключителни изказвания на Втория граждански енергиен форум в Лондон днес. Форумът подкрепи препоръки за добра практика за фактуриране, целящи потребителите в ЕС да получават опростени, ясни и достатъчно подробни сметки за консумацията на природен газ и електроенергия. Препоръките се основават на прилаганите в няколко държави от ЕС добри практики за фактуриране. Европейската комисия очаква, че подобреното фактуриране ще спомогне потребителите от ЕС да постигат икономии както от своето енергопотребление, така и от сметките си за него. Създаден през 2008 г., Гражданският енергиен форум обединява организации на потребителите, представители на индустрията и регулаторни органи за решаване на практически проблеми във връзка с енергията, които са важни за потребителите — като например преминаване към друг доставчик, понятно за потребителите фактуриране и разглеждане на жалбите. Пазарът на дребно на електроенергия е отбелязан като един от проблемните пазари в Индекса за развитие на пазарите на дребно. По-малко от половината (45 %) от потребителите считат за лесно сравняването на офертите на доставчиците на енергия, което може да е една от причините, поради които през последните две години само 8 % от потребителите са преминали към друг доставчик. Комисията започна обстойно проучване на пазара на дребно на електроенергия и ще представи резултатите от него на Форума през 2010 г.

Европейският комисар по въпросите на потребителите, г-жа Меглена Кунева, заяви: „Искаме сметките за енергопотребление да съдържат полезна информация за потребителите. Днес твърде много европейски потребители намират, че техните сметки са трудни за четене и абсолютно неразбираеми. И твърде много от тях установяват, че не са в състояние да сменят доставчиците: цялата объркваща информация, която те намират в своите сметки, превръща преминаването към друг доставчик в невъзможно начинание.“

„Отварянето на пазара принуждава предприятията да се конкурират помежду си за клиенти чрез предлагане на привлекателни цени и качествени, надеждни услуги. Потребителите следва да са надлежно информирани за своите права и консумацията си, така че да могат активно да участват на енергийния пазар. Информирането на потребителите обаче не е достатъчно за осигуряване на тяхното активно участие. Конкуренцията на пазара трябва да се стимулира и чрез рационализация на процесите и въвеждането на нови технологии, както е очертано в Третия енергиен пакет“, заяви европейският комисар по енергетиката Андрис Пиебалгс.

Защо са важни сметките за енергопотребление?

Приемането на Третия пакет от законодателни актове за вътрешния енергиен пазар е важна крачка към един действително интегриран европейски енергиен пазар, който предоставя конкретни ползи на потребителите. В допълнение към осигуряването на по-кратки срокове за преминаване към друг доставчик и за получаване на окончателните сметки, със законодателните актове от пакета се улеснява активното участие на потребителите на енергийния пазар на дребно чрез въвеждането на интелигентни измервателни уреди. Новите технологии ще премахнат много от проблемите по фактурирането чрез предоставяне в реално време на точна информация на потребителите.

Сметките за потребление на електроенергия и природен газ могат и следва да бъдат опростен и ясен източник на информация за потребителите, както и основното средство, което да им помага да управляват своята консумация, да разбират какви са действителните им разходи за енергопотребление и да ги сравняват с други оферти , налични на либерализирания енергиен пазар.

Много потребители в ЕС все още намират, че техните сметки за консумация на електроенергия са трудно разбираеми. По-конкретно, информацията за ценообразуването често е неясна, което силно затруднява сравняването на оферти . Това може да е една от основните причини за колебанието на потребителите да сменят доставчиците. По-малко от трима на всеки пет потребители (58 %) са доволни от своя доставчик на електроенергия, но въпреки това през последните две години само 8 % са преминали към друг доставчик на електроенергия. По-малко от половината (45 %) считат за лесно сравняването на офертите на доставчиците на електроенергия (вж. IP/09/202 за повече подробности).

Препоръките за добрите практики при фактурирането на енергопотреблението

През 2008 г. Първият граждански енергиен форум се обърна към Европейската комисия с молба да създаде работна група със задача да разработи препоръки относно фактурирането.

Препоръките бяха одобрени от Втория форум, проведен на 29—30 септември 2009 г. Те отразяват добрите практики, които вече съществуват в някои държави от ЕС и по-конкретно в Австрия, Италия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство.

Препоръките съдържат конкретен списък от сведения, които да бъдат включени в сметките.

Елементите на една сметка, които са от основно значение за сравняване на оферти, могат да бъдат включени в специален блок за съпоставимост , който да фигурира на видно място в сметката. Тези елементи включват:

  • срока на договора и изисквания срок за предизвестие за смяна на доставчика;

  • кода за прехвърляне на клиента (необходим за смяна на доставчика);

  • ясно указание за базовата цена за единица електроенергия (киловатчас или kWh) преди облагане с данъци и без допълнителни такси — като основен елемент за сравняване между доставчиците;

  • ясна разбивка на общата цена (включително консумация, мрежови и разпределителни такси, данъци и останалите елементи на цената);

Вж. MEMO/09/ 429 за пълния списък на елементите на една сметка и за допълнителни подробности.

Въз основа на тези препоръки Европейската комисия разработи и нагледни примери за сметки (вж. линка по-долу).

Следващите стъпки по отношение на фактурирането на енергопотреблението

Вариантите, препоръчани на държавите от ЕС за прилагане на добрите практики за фактуриране, са: 1) доброволни етични кодекси , приети от индустрията; 2) утвърждаване на образци за сметките от националните регулаторни органи; и 3) национално законодателство , изискващо спазването на минимално приемливи стандарти за фактуриране.

Гражданският енергиен форум ще следи напредъка във възприемането на добрите практики в Европа.

Граждански енергиен форум

Гражданският енергиен форум бе създаден през 2008 г. (вж. IP/08/1594 ), за да подпомага потребителите в упражняването на съществуващите им права в рамките на ЕС и да им предоставя ясна и разбираема информация относно избора, който имат към момента на закупуване на газ или електроенергия. Освен с оказване на практическа помощ на потребителите понастоящем, форумът се занимава и с предвиждане на бъдещите промени на енергийните пазари. На тазгодишния форум задълбочено бяха обсъждани новите технологии като например интелигентното измерване на потреблението. Благодарение на новата технология ще се повишат участието на потребителите на пазара и точността на сметките, а също така ще се подобри процесът на преминаване на потребителите към нови доставчици.

Основаващи се на тези препоръки примери за сметки за енергопотребление може да бъдат намерени тук .


Side Bar