Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1405

Brussel, 2 oktober 2009

Sta atssteun: Commissie keurt Nederlandse regeling voor exportkredietverzekering goed

De Europese Commissie heeft overeenkomstig de regels van het EG-Verdrag betreffende staatssteun haar goedkeuring gehecht aan een Nederlandse regeling om kredietverzekering te verstrekken aan exporterende ondernemingen die als gevolg van de financiële crisis geen dekking krijgen van particuliere verzekeraars. Volgens de Commissie is de regeling in overeenstemming met haar tijdelijke kaderregeling voor staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (zie IP/08/1993 ). In het bijzonder wordt een marktconforme vergoeding gevraagd en is de regeling specifiek bedoeld om de huidige onbeschikbaarheid van kortlopende exportkredietverzekering op de particuliere markt te verhelpen. De goedkeuring van de Commissie loopt tot en met 31 december 2010.

"De Nederlandse regeling biedt exporterende ondernemingen de broodnodig e verzekeringsdekking die de particuliere markt niet kan verschaffen, maar leidt niet tot buitensporige concurrentievervalsing", aldus commissaris Neelie Kroes.

De regeling komt erop neer dat de overheid een herverzekeringsfaciliteit aanbiedt ter aanvulling van de dekking die kredietverzekeraars verschaffen in gevallen waarin de bestaande kredietlimieten verlaagd zijn of de nieuwe limieten die kredietverzekeraars instellen, lager zijn dan het bedrag dat ondernemingen nodig hebben. De maximale aanvulling van de Nederlandse overheid bedraagt 100% van de kredietlimiet die de kredietverzekeraar verstrekt.

De Commissie heeft geoordeeld dat de regeling voldoet aan de voorwaarden die in haar richtsnoeren zijn neergelegd (zie IP/08/1993 ). In het bijzonder beantwoordt de regeling aan de volgende criteria:

  • er is tot voldoening aangetoond dat de dekking die de particuliere verzekeringsmarkt kan bieden als gevolg van de financiële crisis ontoereikend is ;

  • de premies komen overeen met die welke op de particuliere markt gelden , zoals in de mededeling van de Commissie inzake kortlopende exportkredietverzekering is voorgeschreven. De hoogte van de premies is zodanig dat het voor exporterende ondernemingen weer aantrekkelijker wordt om een beroep te doen op particuliere verzekeraars wanneer deze weer voldoende dekking kunnen bieden.

In de regeling zijn bovendien garanties ingebouwd om te voorkomen dat financieel ongezonde transacties en tegenpartijen, die in een normale markt geen verzekeringsdekking zouden krijgen, onterecht van de regeling profiteren.

De beschikking zal met kenmerk N 409/2009 in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie worden gepubliceerd. De meest recente beschikkingen die in het Publicatieblad en op de website zijn gepubliceerd, worden eveneens vermeld in de elektronische nieuwsbrief State aid Weekly e-News .


Side Bar