Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

V Bruseli 2 . októbra 2009

Dni otvorených dverí 2009 – Európsky týždeň regiónov a miest (5. – 8. október): príprava na najväčšie podujatie v kalendári regionálnej politiky EÚ

Dni otvorených dverí – európsky týždeň regiónov a miest, ktoré Európska komisia a Výbor regiónov EÚ organizujú siedmy rok, sa budú konať 5. – 8. októbra. Na 125 seminároch a iných podujatiach v Bruseli sa zúčastní viac ako 7 000 európskych, národných a regionálnych tvorcov politiky, odborníkov z praxe a predstaviteľov podnikateľskej oblasti, občianskej spoločnosti a akademického sveta. Účastníci prídu nielen z Európy, ale aj zo Spojených štátov, Číny a Indie. Cieľom tohto štvordňového podujatia je, aby si regióny a mestá vymenili názory týkajúce sa širokého spektra otázok, od oživenia hospodárskeho rozvoja a boja proti súčasnej recesii až po dlhodobé úlohy v súvislosti so zmenou klímy. V rámci dní otvorených dverí sa okrem toho uskutoční aj približne 230 miestnych podujatí v členských štátoch.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, ktorý sa tiež ujme slova na úvodnom zasadnutí Európskeho parlamentu, uviedol: „Tohtoročné podujatie bude mimoriadne dôležité. Pod názvom „Globálne výzvy, európske odpovede“ sa zameria na to, ako sa globálna ekonomika mení v dôsledku hospodárskeho poklesu. Európa, jej členské štáty a jej regióny musia investovať do veľkých a inovačných zmien, aby prekonali krízu, zachovali európsky model spoločnosti a zostali konkurencieschopní v celosvetovom meradle. Globalizácia nie je nepriateľom subsidiarity. Práve naopak. Regióny sú základňou na získavanie know-how, pre hospodársku činnosť, zamestnanosť, sociálnu súdržnosť a pre inovačné systémy.“

Komisár pre regionálnu politiku Paweł Samecki povedal: „Dni otvorených dverí sú najväčším podujatím v kalendári regionálnej politiky EÚ a prostredníctvom nich sa miestne a regionálne myšlienky a obavy dostanú do pozornosti verejnosti. Hospodárska kríza nám naďalej pripomína, že všetky regióny musia nájsť spôsob, ako reagovať na globálne výzvy. Dni otvorených dverí predstavujú jedinečnú platformu pre dialóg medzi verejným sektorom, súkromným sektorom a akademickým svetom s cieľom nájsť konkrétne riešenia.“

Luc Van den Brande, predseda Výboru regiónov, povedal: „7. október, deň venovaný zmene klímy v rámci dní otvorených dverí, bude ideálnou platformou pre miestne a regionálne orgány v celej Európe, aby v súvislosti so samitom OSN, ktorý sa bude konať v decembri v Kodani, vyslaním jasného signálu poukázali na potrebu spolupráce v záujme riešenia príčin a vplyvu globálneho otepľovania .“

Globálne výzvy, európske odpovede

Partnermi dní otvorených dverí 2009 je 213 regiónov a miest, ktoré budú spolupracovať v skupinách na témach ako je inovácia alebo verejné zdravie.

Semináre tohtoročných dní otvorených dverí sa zameriavajú na štyri hlavné témy:

  • obnova rastu: inovácia v európskych mestách a regiónoch;

  • regióny a zmena klímy: Európa na ceste k trvalo udržateľnému regionálnemu rozvoju;

  • územná spolupráca: cezhraničná spolupráca;

  • dosahovať výsledky, pozerať sa vpred: hodnotenie politiky súdržnosti EÚ a výhľad do budúcnosti.

Ústrednou témou diskusie bude aj stratégia EÚ pre región Baltského mora . Stratégia, ktorú Európska komisia prijala v júni (pozri: IP/09/893 ), patrí medzi hlavné priority švédskeho predsedníctva EÚ a je prvou stratégiou vypracovanou na základe „makroregionálneho“ prístupu. Ide o to, aby sa zintenzívnila spolupráca medzi ôsmimi členskými štátmi, ktoré ležia na pobreží Baltského mora s cieľom riešiť konkrétne úlohy v regióne, najmä problémy týkajúce sa životného prostredia. Ďalšími cieľmi sú posilnenie konkurencieschopnosti, budovanie energetických a dopravných sietí a zlepšenie bezpečnosti v regióne, najmä v námornej oblasti. Švédsky podpredseda vlády Maud Olofsson a švédska a fínska ministerka pre európske záležitosti, Cecilia Malmström a Astrid Thors , sa počas dní otvorených dverí zúčastnia na tlačovej konferencii o Baltskom mori.

Očakávajú sa aj diskusie zamerané na novú makroregionálnu stratégiu pre povodie Dunaja . Európska Rada požiadala Komisiu, aby do konca roku 2010 načrtla plány dunajskej stratégie, a Výbor regiónov prijme správu na túto tému na svojom plenárnom zasadnutí v rámci dní otvorených dverí (7. októbra).

Univerzita dní otvorených dverí

Univerzita dní otvorených dverí je jednou z noviniek v programe na rok 2009. Má slúžiť na intenzívnejšie zapojenie akademického sveta prostredníctvom viacerých panelov s účasťou vedúcich akademikov. Americký spisovateľ a ekonóm Jeremy Rifkin , známy svojou víziou „tretej priemyselnej revolúcie“ ako začiatku „éry bez uhlia“, bude hovoriť na konferencii prostredníctvom videonahrávky, ktorá podnieti diskusie o tom, ako môžu európske regióny reagovať na zmenu klímy.

„Miesto stretnutia“: Regióny vytvárajú podmienky pre podnikanie

Počas dní otvorených dverí sa p riestory Výboru regiónov stanú miestom stretnutia miestnych expertov a predstaviteľov bánk a medzinárodných spoločností ako napr. Siemens a Motorola, ktorí spoločne usporiadajú 33 seminárov o regionálnom a hospodárskom rozvoji.

Partnerská spolupráca

Politika súdržnosti EÚ, ktorá s rozpočtom 347 mld. EUR na obdobie 2007 − 2013 podporuje 455 rozvojových programov v členských štátoch, predpokladá účinnú spoluprácu medzi verejnými orgánmi a podnikateľskou komunitou, ak sa prostriedky EÚ majú využívať čo najlepšie. Dni otvorených dverí môžu pomôcť položiť základy takýchto partnerstiev a spoločných projektov.

Dni otvorených dverí na miestnej úrovni: Európa vo vašom regióne

V rámci iniciatívy „Európa v mojom regióne/Európa v mojom meste“ sa v 33 krajinách uskutoční 233 miestnych podujatí. Ide o festivaly, diskusie mládeže, semináre a športové súťaže. Týmto spôsobom sa majú vyzdvihnúť úspechy Európy a zvýšiť informovanosť o tom, v akom rozsahu sú k dispozícii prostriedky v rámci politiky súdržnosti EÚ na rôzne projekty od technologických parkov cez širokopásmové prepojenia až po rýchlostné cesty.

Kontext

Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke dní otvorených dverí 2009: www.opendays.europa.eu

Príloha:

Program pre médiá

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar