Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1401

Bruxelles, den 2. oktober 2009

O pen Days 2009 – Den europæiske uge for regioner og byer (5. - 8. oktober): EU gør klar til den største begivenhed på den regionalpolitiske dagsorden

Det er i år syvende gang, at d en årlige begivenhed Open Days – den europæiske uge for regioner og byer, som tilrettelægges af Europa-Kommissionen og EU's Regionsudvalg – finder i år sted fra den 5. til den 8. oktober. Mere end 7 000 europæiske, nationale og regionale beslutningstagere, fagfolk og repræsentanter for erhvervslivet, civilsamfundet og uddannelsessektoren vil deltage i 125 konferencer og andre arrangementer i Bruxelles. Deltagerne kommer ikke kun fra Europa, men også fra USA, Kina og Indien. Regionernes og byernes mål med dette firedages arrangement er at udveksle idéer inden for en lang række områder , såsom at sætte skub i den økonomiske udvikling og dæmme op for den aktuelle recession og løse de langsigtede opgaver i forbindelse med klimaændringer. Derudover vil henved 230 lokale arrangementer også løbe af stablen i medlemsstaterne som led i Open Days .

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, som vil være blandt talerne ved åbningsarrangementet i Europa-Parlamentet, sagde: "Dette års begivenhed bliver særlig vigtig. Under overskriften "Globale udfordringer, europæiske svar" vil der blive sat fokus på, hvordan den globale økonomi ændrer sig som følge af recessionen. EU, medlemsstaterne og regionerne er nødt til at investere i omfattende og innovative forandringer for at klare krisen, for at bevare den europæiske samfundsmodel og for at forblive konkurrencedygtige på globalt plan. Globalisering er ikke ødelæggende for nærheden. Tværtimod. Regionerne er udgangspunktet for erhvervelse af knowhow, for økonomisk aktivitet, jobskabelse, social samhørighed og innovationssystemer."

Kommissæren for regionalpolitik, Paweł Samecki, sagde: "Open Days er den største begivenhed på EU's regionalpolitiske dagsorden, hvor regionernes og byernes idéer og problemer for alvor får offentlighedens opmærksomhed. Den økonomiske krise minder os hele tiden om, at regionerne skal nytænke for at tage de globale udfordringer op. Open Days er en enestående platform, hvor repræsentanter for den offentlige, private og akademiske sektor sammen kan søge at finde konkrete løsninger."

Regionsudvalgets formand Luc Van den Brande sagde: "Den 7. oktober afholdes den fælles dag for klimaforandringer som led i Open Days. De lokale og regionale myndigheder i hele EU får her en perfekt mulighed, hvor de som optakt til FN-topmødet i København i december kan sende et stærkt budskab om behovet for samarbejde, hvis vi skal tackle både årsagen til og virkningerne af den globale opvarmning ."

Globale udfordringer, europæiske svar

213 regioner og byer deltager som partnere i Open Days 2009 og skal samarbejde i partnerskaber om temaer som bl.a. innovation og folkesundhed.

Konferencerne ved dette års Open Days er rettet mod fire hovedtemaer:

  • At g enskabe vækst: Innovation i Europas byer og regioner

  • Regionerne og klimaforandringer: EU's vej til en bæredygtig regional udvikling

  • Regionalt samarbejde : Samarbejde på tværs af grænserne

  • At s kabe resultater, se fremad: Evaluering af EU's samhørighedspolitik og fremtidig udvikling.

Drøftelserne om EU-strategien for Østersøområdet bliver også et centralt punkt på dagsordenen. Strategien blev vedtaget af Europa-Kommissionen i juni (se: IP/09/893 ) som en af det svenske formandskabs prioriterede opgaver og er den første strategi, der er udformet efter en "makroregional" metode. Strategien sigter mod at fremme samarbejdet mellem de otte medlemsstater, som grænser op til Østersøen, med henblik på at tage fat på de særlige udfordringer i dette område, navnlig miljøproblemer. Strategien sigter også mod at styrke konkurrenceevnen, udvikle energi- og transportforbindelser og øge sikkerheden, især søsikkerheden, i området. Sveriges vicestatsminister Maud Olofsson og den svenske og finske minister for europæiske anliggender Cecilia Malmström og Astrid Thors deltager i et pressepanel om Østersøen som led i Open Days.

Der forventes også drøftelser om en ny makroregional strategi for Donaubækkenet . Det Europæiske Råd har anmodet Kommissionen om at udforme planerne for en Donaustrategi inden udgangen af 2010, og Regionsudvalget vil vedtage en rapport om emnet på plenarsamlingen om Open Days (den 7. oktober).

Open Days-universitetet

Open Days-universitetet er et af de nye tiltag på programmet for 2009. Målet med universitetet er at inddrage den akademiske verden yderligere gennem en række paneler med deltagelse af førende akademikere. Den amerikanske forfatter og økonom Jeremy Rifkin , som er kendt for sine tanker om den "tredje industrielle revolution" uden kul, holder på konferencen en videotale, som vil give startskuddet til drøftelserne om, hvordan de europæiske regioner kan tage udfordringerne forbundet med klimaforandringer op.

"Mødestedet" : Regionerne skaber forretningsmuligheder

I forbindelse med Open Days vil Regionsudvalgets lokaler være mødestedet for lokale eksperter og repræsentanter for banker og internationale virksomheder som f.eks. Siemens and Motorola, som sammen forbereder 33 konferencer/seminarer om regionaludvikling og virksomhedsudvikling.

Sam arbejde i partnerskaber

Med et budget på 347 mia. EUR for perioden 2007-2013, hvorfra der ydes støtte til 455 udviklingsprogrammer i medlemsstaterne, skal EU's samhørighedspolitik koordineres effektivt mellem de offentlige myndigheder og erhvervslivet, hvis EU-støtten skal udnyttes bedst muligt. Med Open Days kan grunden blive lagt for disse partnerskaber og fælles projekter.

O pen Days i lokalområdet: EU i min region

Der vil blive afholdt 233 lokale arrangementer i 33 lande som led i initiativet "EU i min region/EU i min by". Arrangementerne omfatter bl.a. festivaler, debatter mellem unge, seminarer og sportskonkurrencer . Idéen er at sætte fokus på EU's resultater og gøre mere opmærksom på, hvor meget EU yder i støtte via samhørighedspolitikken til projekter, der om handler alt fra teknologiparker til bredbåndsudvikling og højhastighedstransportforbindelser.

Baggrund

Der findes yderligere oplysninger om Open Days 2009 på webstedet: www. opendays .europa.eu

Bilag:

Media-programmet

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar