Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

V Bruselu dne 2 . října 2009

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2009 – Evropský týden regionů a měst (5.–8. října): příprava na největší událost v kalendáři regionální politiky EU

Sedmý ročník DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Evropského týdne regionů a měst, které každoročně organizuje Evropská komise a Výbor regionů EU, se koná ve dnech 5.–8. října. Více než 7 000 tvůrců politiky na evropské, celostátní a regionální úrovni, odborníků a zástupců podniků, občanské společnosti a akademické obce se zúčastní 125 seminářů a dalších akcí konaných v Bruselu. Účastníci budou pocházet nejen z Evropy, ale také ze Spojených států, Číny a Indie. Cílem této čtyřdenní akce je dát regionům a městům příležitosti podělit se o myšlenky týkající se širokého spektra otázek. Patří mezi ně hospodářský rozvoj a boj se současnou ekonomickou recesí i dlouhodobé úkoly související se změnou klimatu. Pod hlavičkou DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se v členských státech uskuteční také zhruba 230 akcí na místní úrovni.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso, který vystoupí na zahajovacím zasedání Evropského parlamentu, řekl: „Letošní ročník této akce bude zvláště významný. Pod názvem „Globální úkoly, evropská řešení“ se bude zabývat tím, jak se globální hospodářství proměňuje v důsledku současného hospodářského útlumu. Evropa, její členské státy a regiony, musí investovat do hlavních a inovačních změn, aby tuto krizi překonaly, zachovaly evropský model společnosti a zůstaly konkurenceschopné na globální úrovni. Globalizace totiž není nepřítelem subsidiarity. Právě naopak. Regiony jsou prvním místem, kde dochází k získávání know-how, kde probíhá hospodářská činnost, je zajišťována zaměstnanost, sociální soudržnost a uskutečňují se inovační systémy.“

Komisař pro regionální politiku Paweł Samecki uvedl: „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsou největší událostí v kalendáři regionální politiky EU. V jejich rámci se místní a regionální myšlenky a zájmy ocitají ve středu pozornosti veřejnosti. Hospodářská krize nám i nadále připomíná, že způsob reakce na globální úkoly musí najít všechny regiony. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ poskytují jedinečnou platformu pro dialog mezi veřejností, soukromým sektorem a akademickou obcí, jehož cílem je nalézt konkrétní řešení.“

Předseda Výboru regionů Luc Van den Brande dodal: „Den věnovaný v rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ změně klimatu, tedy 7. říjen, bude pro místní a regionální orgány v celé Evropě vynikající příležitostí k tomu, aby ještě před prosincovým summitem OSN v Kodani vyjádřily jasné poselství ohledně potřeby spolupráce při řešení příčin i důsledků globálního oteplování."

Globální úkoly, evropská řešení

Partnery DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v roce 2009 je 213 regionů a měst, které budou spolupracovat v „seskupeních“ zaměřených na témata, jako je inovace či veřejné zdraví.

Semináře v rámci letošních DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsou věnovány čtyřem hlavním tématům:

  • Obnova růstu: inovace ve městech a regionech Evropy,

  • Regiony a změna klimatu: cesta Evropy k udržitelnému regionálnímu rozvoji,

  • Územní spolupráce: spolupracovat napříč hranicemi,

  • Dosáhnout výsledků, orientovat se na budoucnost: hodnocení politiky soudržnosti EU a výhledy do budoucna.

Ústředním prvkem programu bude také diskuse o strategii EU pro region Baltského moře . Tato strategie, kterou Evropská komise přijala v červnu (viz: IP/09/893 ), je jednou z hlavních priorit švédského předsednictví EU a zároveň první strategií, která byla vypracována v souladu s „makroregionálním“ přístupem. Tato strategie usiluje o posílení spolupráce osmi členských států hraničících s Baltským mořem a jejím cílem je řešit specifické úkoly v této oblasti, a zejména pak problémy v oblasti životního prostředí. Mezi další cíle patří zlepšení konkurenceschopnosti, rozvoj energetiky a dopravních spojů a zvýšení bezpečnosti regionu, a to zejména v námořní oblasti. Tiskové konference o Baltském moři během DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se zúčastní švédská místopředsedkyně vlády Maud Olofssonová a ministryně pro evropské záležitosti Švédska a Finska, Cecilia Malmströmová a Astrid Thorsová.

Jsou očekávány diskuse zaměřené na novou makroregionální strategii pro povodí Dunaje. Evropská rada požádala Komisi, aby nastínila plány pro dunajskou strategii do konce roku 2010, a Výbor regionů přijme zprávu na toto téma na svém plenárním zasedání v rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (dne 7. října).

Univerzita DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Univerzita DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ patří k několika novým prvkům programu na rok 2009. Jelikož je jejím účelem více zapojit akademickou obec, bude zahrnovat řadu diskusních panelů s předními akademickými pracovníky. Americký ekonom a spisovatel Jeremy Rifkin, který proslul svými myšlenkami o post-uhlíkové „třetí průmyslové revoluci“, na konferenci vystoupí prostřednictvím videozprávy, která bude stimulovat diskuse o tom, jak mohou evropské regiony reagovat na změnu klimatu.

„Místo setkání“: Regiony podnikají

Prostory Výboru budou v průběhu DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ sloužit jako místo setkání místních odborníků a zástupců bank a mezinárodních společností, jako je Siemens a Motorola, které budou spolupracovat na pořádání 33 seminářů věnovaných regálním rozvoji a rozvoji podnikání.

Partnerská spolupráce

Politika soudržnosti EU, jejíž rozpočet v letech 2007–2013 činí 347 milionů EUR a v jejímž rámci se podpory dostává 455 rozvojovým programům v členských státech, vyžaduje pro optimální využívání zdrojů EU efektivní spolupráci veřejnoprávních orgánů a podnikatelského sektoru. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ mohou vytvořit základ pro takové partnerství a pro společné projekty.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se zaměřují na místní úroveň: Evropa ve vašem regionu

Jako součást iniciativy „Evropa v mém regionu / Evropa v mém městě“ se ve 33 zemích uskuteční 233 místních akcí. Mezi tyto akce patří festivaly, diskuse mládeže, semináře a sportovní soutěže. Hlavní myšlenkou je oslavit úspěchy Evropy a zlepšit povědomí o rozsahu investic EU, které jsou k dispozici prostřednictvím politiky soudržnosti pro nejrůznější projekty, počínaje technologickými parky, přes rozvoj širokopásmového připojení a vysokorychlostními dopravními spoji konče.

Souvislosti

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2009 : www.opendays.europa.eu

Příloha:

Program pro sdělovací prostředky

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar