Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/ 1401

Брюксел, 2  октомври 2009 г.

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2009 — Европейска седмица на регионите и градовете (5—8 октомври): подготовка за най-мащабната проява от календара на регионалната политика на ЕС

Седмото издание на ежегодната проява ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ — Европейската седмица на регионите и градовете, организирана от Европейската комисия и Комитета на регионите на ЕС, ще се състои от 5 до 8 октомври. Повече от 7000 създатели на политики на европейско, национално и регионално равнище, хора на практиката и представители на бизнеса, гражданското общество и академичните среди ще вземат участие в 125 семинара и други прояви в Брюксел. Ще има участници не само от Европа, но също от Съединените щати, Китай и Индия. Целта на четиридневната проява е регионите и градовете да обменят идеи по широк кръг от въпроси, вариращи от насърчаването на икономическото развитие и противодействието на сегашната рецесия до дългосрочните предизвикателства от изменението на климата. Под логото на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ще се проведат и около 230 допълнителни прояви на местно ниво в държавите-членки.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, който също ще вземе думата по време на встъпителната сесия в Европейския парламент, заяви: „Тазгодишната проява ще бъде от особено значение. Под надслов „Глобални предизвикателства, европейски решения“ тя ще насочи вниманието към промените, настъпващи в световната икономика вследствие на икономическия спад. Европа, нейните държави-членки и региони трябва да инвестират в съществени и иновационни промени, за да излязат от кризата, да съхранят европейския обществен модел и да запазят конкурентоспособността си в световен мащаб. Глобализацията не е враг на субсидиарността, в действителност е точно обратното. Регионите са основното място за придобиване на знания и умения, за икономическа дейност, заетост, социално сближаване и иновационни системи.“

Комисарят по регионалната политика Павел Самецки заяви: „ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ са най-мащабната проява от календара на ЕС за регионална политика, която поставя идеите и въпросите от местно и регионално естество в центъра на общественото внимание. Икономическата криза продължава да ни напомня, че е необходимо всички региони да намерят начини да се справят с глобалните предизвикателства. ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ предоставят уникална платформа за диалог между обществения, частния и академичния сектор за намирането на конкретни решения.“

Председателят на Комитета на регионите Люк Ван ден Брандe заяви: „Посветеният на изменението на климата ден 7 октомври, попадащ в периода на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, ще бъде идеална възможност за местните и регионалните власти в цяла Европа да отправят ясно послание за необходимостта от сътрудничество във връзка както с причините, така и с последиците от глобалното затопляне преди срещата на високо равнище на ООН в Копенхаген през декември.“

Глобални предизвикателства, европейски решения

Партньори на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ са 213 региона и градове, които ще работят в „конгломерати“ на такива теми, като иновациите и общественото здраве.

Семинарите на тазгодишните ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ засягат основно четири теми:

  • възстановяване на растежа: иновации в европейските градове и региони;

  • регионите и изменението на климата: начините на Европа за постигане на устойчиво регионално развитие;

  • териториално сътрудничество: трансгранична съвместна работа;

  • постигане на резултати, поглед към бъдещето: оценка и бъдещо развитие на политиката на сближаване на ЕС .

Централно място в програмата ще заемат и дискусии на тема „ Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море “. Приетата от Европейската комисия през юни (вж. IP/09/893 ) стратегия е един от основните приоритети на шведското председателство на ЕС и е първата стратегия, която е разработена с „макрорегионален“ подход. С нея се цели да се задълбочи сътрудничеството между осемте граничещи с Балтийско море държави-членки за справяне със специфични предизвикателства в областта, и по-специално проблеми, свързани с околната среда. Сред другите цели са укрепване на конкурентоспособността, развитие на енергийните и транспортните връзки и подобряване на сигурността на региона, особено в сферата на морското дело. Заместник-премиерът на Швеция Мод Улофсон и министрите по европейските въпроси на Швеция и Финландия Сесилия Малстрьом и Астрид Торс ще участват в специално сформирана пресгрупа по време на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.

Очаква се централно място в дискусиите да заем e и темата „ Нова макрорегионална стратегия за басейна на река Дунав “. Европейският съвет натовари Комисията да очертае планове за стратегия за басейна на река Дунав до края на 2010 г., а Комитетът на регионите ще приеме доклад по темата на пленарното си заседание по време на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ (7 октомври) .

Университет на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Университетът на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ е една от няколкото новости, включени в програмата за 2009 г. Създаден с цел да ангажира в по-голяма степен академичната общност, той ще включва серия от специално сформирани групи с участието на водещи академични дейци. Джеръми Рифкин, автор и икономист от САЩ , известен със своите идеи за следващата ерата на въглеродните енергоносители „Трета индустриална революция“, ще отправи видео послание към участниците в конференцията, което ще насърчи дискусиите за това как регионите на Европа могат да се справят с изменението на климата.

„Място за срещи“: регионите и бизнеса

По време на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ по мещенията на Комитета ще бъдат мястото за срещи за местни експерти и представители на банки и международни компании, каквито са Сименс и Моторола, които организират съвместно 33 семинара на тема „Регионално и бизнес развитие“.

Работа в партньорство

Политиката на сближаване на ЕС, за която е определен бюджет от 347 млрд. EUR за периода 2007—2013 г. и чрез която се предоставя подкрепа за 455 програми за развитие в държавите-членки, налага осъществяването на ефективно сътрудничество между органите на публичната власт и бизнес общността, за бъдат оползотворени по най-добър начин фондовете на ЕС. ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ могат да помогнат за полагане на основите на такъв вид партньорства и на съвместни проекти.

ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ на местно ниво: Европа във вашия регион

Като част от инициативата „Европа в моя регион/Европа в моя град“ в 33 страни ще се проведат 233 местни прояви, които включват фестивали, младежки дебати, семинари и спортни състезания. Идеята е да се отпразнуват постиженията на Европа и да се повиши осведомеността относно мащаба на инвестициите на ЕС, предоставяни чрез политиката на сближаване за толкова разнородни проекти, каквито са технологичните паркове, развитието на широколентовите връзки и високоскоростните транспортни връзки.

Контекст

Допълнителна информация е на разположение на уебсайта на ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2009: www . opendays . europa . eu

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Програма МЕДИА

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar