Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

Bryssel den 28 januari 2009

Statligt stöd: Kommissionen förlänger gällande regler för stöd till filmindustrin till och med 2012

Europeiska kommissionen har idag antagit ett meddelande som förlänger giltighetstiden avseende bedömningskriterierna för statligt stöd för produktion av filmer och audiovisuella verk till och med den 31 december 2012. Dessa kriterier, som fastställs i kommissionens meddelande från 2001, används av kommissionen för att godkänna Europas nationella, regionala och lokala stödordningar för filmindustrin enligt reglerna för statligt stöd. I kommissionens nya meddelande identifieras också ett antal tendenser som sannolikt måste behandlas i ett framtida meddelande om filmindustrin. I hela EU spenderas ungefär 1,6 miljarder euro varje år på nationellt stöd till filmindustrin.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gjorde följande kommentar: ”Europeisk film utgör en av hörnstenarna när det gäller europeisk kulturyttring, vars betydelse erkänns i EU:s konkurrensregler och särskilt genom kontrollen av statligt stöd. Jag är glad över att förlängningen av meddelandet om film gör det möjligt att fortsätta att ställa sig bakom medlemsstaternas stöd av europeisk film. Våra regler är ett bevis på att konkurrens och kultur kan samverka och förstärka varandra.”

”Den stora framgång som den bästa europeiska filmen under 2008 fick, den italienska filmen Gomorra, visar europeisk films livskraft med dess förmåga till genomslagskraft över gränserna”, sade Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och media. ”Men för att göra det möjligt för europeiska filmskapare att uttrycka sig behöver filmindustrin en stabil miljö. Därför bekräftar vi idag att kommissionens nuvarande strategi för nationellt stöd till film gäller i ytterligare tre år. Europeisk audiovisuell industri står inför nya utmaningar på marknader med snabb utveckling. Därför bör vi inleda en debatt om hur vi ska vända dessa utmaningar till möjligheter, särskilt genom bättre användning av inremarknadsaspekten och genom att gå utöver Europas gränser. Programmet Media Mundus, ett samarbetsprogram mellan europeiska filmskapare och filmskapare från tredjeländer som kommissionen nyligen föreslagit rör sig i denna riktning” (se IP/09/26).

Genom dagens beslut kommer kommissionen att fortsätta att tillämpa kriterierna i 2001 års filmmeddelande (se IP/01/1326) vid bedömningen av förenligheten av medlemsstaternas stödordningar med EG-fördragets regler om statligt stöd till och med den 31 december 2012. Dessa kriterier har tidigare förlängts under 2004 och 2007 (se IP/04/343 och IP/07/820).

De senaste tendenserna som beskrivs i det meddelande som idag har antagits omfattar stöd till andra aspekter än film och TV-produktion (såsom filmdistribution och digital projektion), fler regionala filmstödordningar samt konkurrens mellan vissa medlemsstater där statligt stöd används för att dra till sig inkommande investering från storskaliga, främst amerikanska, filmbolag. Dessa tendenser kan i sinom tid leda till en revidering av kriterierna för statligt stöd. Eftersom detta är komplexa frågor önskar kommissionen reflektera över dessa tillsammans med medlemsstaterna, organ som stöder film och europeisk filmindustri.

Bakgrund

I kommissionens filmmeddelande från 2001 fastställdes fyra förenlighetskriterier enligt vilka stöd för produktion av bio- och TV-filmer kan godkännas som kulturstöd i enlighet med artikel 87.3 d i EG-fördraget, om det är förenligt med den allmänna lagenlighetsprincipen. Det gäller följande kriterier:

  • Stödet ska gynna en kulturprodukt.
  • Producenten ska ha frihet att spendera minst 20 % av produktionsbudgeten i andra medlemsstater utan någon minskning av det stöd som lämnas genom stödordningen till följd av de territoriella utgiftsåtagandena.
  • Stödnivån ska i princip begränsas till 50 % av produktionsbudgeten, med undantag för svåra filmer och lågbudgetfilmer.
  • Tilläggsstöd för särskild filmproduktionsverksamhet tillåts inte.

Dessa kriterier skulle ha upphört att gälla den 31 december 2009. Efter ett offentligt samråd som inleddes i oktober 2008 (se IP/08/1580), beslutade kommissionen idag att förlänga giltighetstiden till och med den 31 december 2012.

EU stödjer Europas filmsektor via programmet Media 2007 som, för perioden 2007–2013, anslår 755 miljoner euro för utbildning, utveckling och distribution av europeiska filmer över gränserna (se IP/07/169). Tack vare stödet genom Mediaprogrammet visas 9 utav 10 europeiska filmer utanför produktionslandets gränser.

För närmare uppgifter, se MEMO/09/33.


Side Bar