Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

V Bruseli 28. januára 2009

Štátna pomoc: Komisia predlžuje platnosť pravidiel týkajúcich sa podpory filmového priemyslu do konca roku 2012

Európska komisia dnes prijala oznámenie, ktorým sa predlžuje platnosť hodnotiacich kritérií štátnej pomoci týkajúcich sa filmových a audiovizuálnych diel do 31. decembra 2012. Na základe týchto kritérií, ktoré sú stanovené v oznámení Komisie z roku 2001, Komisia posudzuje, či sú európske vnútroštátne, regionálne a miestne schémy podpory filmu v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ. V novom oznámení Komisie je takisto určených niekoľko trendov, ktoré bude pravdepodobne potrebné riešiť v budúcom oznámení o kinematografii. V rámci EÚ sa na podporu vnútroštátneho filmového priemyslu každý rok vynaloží približne 1,6 miliardy EUR.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Európska kinematografia je jedným zo základných kameňov európskej kultúrnej interpretácie. Jej význam zohľadňujú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ a najmä predpisy týkajúce sa štátnej pomoci. Som veľmi rada, že vďaka predĺženiu platnosti oznámenia o kinematografii majú členské štáty možnosť aj naďalej podporovať európsku filmovú tvorbu. Naše pravidlá sú dôkazom toho, že hospodárska súťaž a kultúra môžu harmonicky spolunažívať a môžu sa tiež vzájomne posilňovať.“

Viviane Redingová, komisárka EÚ pre médiá, vyhlásila, že „veľký úspech talianskeho filmu „Gomorra“ ako najlepšieho európskeho filmu za rok 2008 vypovedá o vitalite európskej kinematografie, ktorá je schopná úspešne preraziť aj za hranicami EÚ“. „Aby sa európski tvorcovia mohli vyjadriť, potrebujú vo filmovom priemysle stabilné prostredie. Preto dnes opätovne potvrdzujeme súčasný prístup Komisie k vnútroštátnej pomoci v oblasti kinematografie na ďalšie tri roky. Európsky audiovizuálny priemysel čelí novým výzvam na prudko sa vyvíjajúcich trhoch. Preto potrebujeme začať diskusiu o spôsoboch, ako tieto výzvy premeniť na príležitosti, najmä pokiaľ ide o lepšie využívanie možností vnútorného trhu a vyhliadky za hranicami Európy. Nedávny návrh Komisie týkajúci sa programu spolupráce medzi odborníkmi v oblasti európskeho filmu a odborníkmi z rozvíjajúcich sa krajín s názvom MEDIA Mundus tento cieľ sleduje“ (pozri IP/09/26).

Dnešné rozhodnutie znamená, že Komisia bude aj naďalej najneskôr do 31. decembra 2012 uplatňovať kritériá stanovené v oznámení o kinematografii z roku 2001 (pozri IP/01/1326) na posúdenie zlučiteľnosti schém pomoci členských štátov s pravidlami štátnej pomoci stanovenými v Zmluve o ES. Platnosť týchto kritérií už bola predtým predĺžená v roku 2004 a 2007 (pozri IP/04/343IP/07/820.

Najnovšie trendy uvedené v dnešnom oznámení zahŕňajú podporu aj iných oblastí ako len filmovej a televíznej produkcie (napr. filmovej distribúcie a digitálnej projekcie), viac regionálne zameraných schém pomoci podporujúcich film, ako aj súťaživosť medzi niektorými členskými štátmi vo využívaní štátnej pomoci na pritiahnutie investícií zo strany veľkých filmových produkčných spoločností, najmä z USA. Tieto trendy by čoskoro mohli viesť k vylepšeniu kritérií štátnej pomoci. Keďže však ide o komplexnú záležitosť, Komisia by ju chcela riešiť spolu s členskými štátmi, orgánmi na podporu filmu a európskym filmovým priemyslom.

Kontext

V oznámení Komisie o kinematografii z roku 2001 sa stanovujú štyri špecifické kritériá zlučiteľnosti, na základe ktorých je možné pomoc pre kinematografickú a televíznu produkciu schváliť ako pomoc pre kultúru v súlade s článkom 87 ods. 3 písm. d) Zmluvy o ES a takisto sa v ňom vyžaduje súlad so všeobecnou zásadou zákonnosti. Tieto kritériá sú:

  • pomoc musí byť určená pre produkt z oblasti kultúry,
  • producentovi musí byť umožnené vyčerpať minimálne 20 % z rozpočtu na produkciu v iných členských štátoch bez toho, aby bola pomoc poskytnutá v rámci schémy znížená z dôvodu povinnosti územnej viazanosti,
  • intenzita pomoci musí byť v zásade obmedzená na 50 % z rozpočtu na produkciu, okrem náročných a nízkorozpočtových filmov, a
  • dodatočná pomoc na špecifické činnosti spojené s realizáciou filmu nie je povolená.

Platnosť týchto kritérií mala skončiť 31. decembra 2009. Na základe verejnej konzultácie na túto tému, ktorá sa začala v októbri 2008 (pozri IP/08/1580), sa dnes Komisia rozhodla predĺžiť platnosť týchto kritérií do 31. decembra 2012.

Samotná EÚ podporuje európsky filmový priemysel prostredníctvom programu MEDIA 2007, vďaka ktorému sa v období 2007 až 2013 poskytne 755 miliónov EUR na odbornú prípravu, rozvoj a distribúciu európskych filmov za hranice EÚ (pozri IP/07/169). 9 z 10 európskych filmov sa vďaka podpore programu MEDIA vysiela mimo krajiny, v ktorej sú vyprodukované.

Ďalšie informácie možno nájsť v dokumente MEMO/09/33.


Side Bar