Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

Bruksela, dnia 28 stycznia 2009 r.

Pomoc państwa: Komisja przedłuża obowiązywanie zasad wspierania kinematografii do końca 2012 r.

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat w sprawie przedłużenia obowiązywania kryteriów oceny pomocy państwa na rzecz kinematografii i utworów audiowizualnych do 31 grudnia 2012 r. Komisja stosuje te kryteria, określone w komunikacie z 2001 r., w ramach unijnych zasad pomocy państwa przy zatwierdzaniu krajowych, regionalnych i lokalnych programów pomocy na rzecz kinematografii. Nowy komunikat identyfikuje również szereg trendów, które prawdopodobnie należy uwzględnić w przyszłym komunikacie w sprawie kinematografii. W UE na wsparcie krajowego przemysłu filmowego przeznacza się co roku 1,6 mld EUR.

Neelie Kroes, członek Komisji ds. konkurencji, stwierdziła: „Kinematografia europejska jest jednym z filarów europejskiej ekspresji kulturalnej. Europejskie zasady konkurencji, a w szczególności zasady pomocy państwa, uwzględniają jej znaczenie. Przedłużając obowiązywanie komunikatu w sprawie kinematografii Unia z przyjemnością będzie kontynuowała zatwierdzanie wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie na rzecz kinematografii europejskiej. Nasze zasady są dowodem na to, że konkurencja i kultura mogą współistnieć i wzajemnie się wzmacniać.”

„Olbrzymi sukces włoskiego filmu „Gomorra”, najlepszego filmu europejskiego w 2008 r., świadczy o dynamice kina europejskiego, które jest w stanie podróżować i odnosić sukcesy poza granicami”, powiedziała Viviane Reding, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialna za Społeczeństwo Informacyjne i Media. „Twórcy europejscy potrzebują stabilnych uregulowań prawnych dla sektora filmowego, aby mogli twórczo wyrażać siebie. Dlatego ponownie potwierdzamy dzisiaj, że zachowamy obecne podejście Komisji do pomocy udzielanej kinematografii na poziomie państw członkowskich na następne trzy lata. Europejski przemysł audiowizualny musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami na szybko zmieniających się rynkach. Dlatego musimy rozpocząć dialog na temat znalezienia dróg przemiany tych wyzwań w nowe możliwości, w szczególności w możliwość lepszego wykorzystania rynku wewnętrznego oraz wyjścia poza granice Europy. W tym kierunku zmierza nowa inicjatywa Komisji MEDIA Mundus, która jest programem współpracy między europejskimi specjalistami filmowymi i specjalistami z krajów wschodzących” (zob. IP/09/26).

Na mocy podjętej dzisiaj decyzji Komisja będzie kontynuować do dnia 31 grudnia 2012 r. stosowanie zawartych w komunikacie w sprawie kinematografii z 2001 r. (zob. IP/01/1326)) kryteriów oceny zgodności programów pomocy państw członkowskich z Traktatem WE. Czas obowiązywania tych kryteriów został już przedłużony w 2004 r. i 2007 r. (zob. IP/04/343 oraz IP/07/820

Nowe trendy zidentyfikowane w dzisiejszym komunikacie obejmują wsparcie dla dziedzin aktywności innych niż produkcja filmowa lub telewizyjna (takich jak dystrybucja filmów i wyświetlanie cyfrowe), więcej regionalnych programów wsparcia dla branży filmowej jak również współzawodnictwo pomiędzy niektórymi państwami członkowskimi w celu zużytkowania pomocy państwa na przyciągnięcie inwestycji ze strony dużych, w większości amerykańskich, firm zajmujących się produkcją filmową. Trendy te mogą doprowadzić we właściwym czasie do udoskonalenia kryteriów przyznawania pomocy państwa. Są to jednak złożone kwestie i Komisja chce zastanowić się nad nimi razem z państwami członkowskimi, organizacjami wspierającymi branżę filmową oraz przedstawicielami europejskiego przemysłu filmowego.

Kontekst

Przyjęty przez Komisję w 2001 r. komunikat w sprawie kinematografii ustanawia cztery szczególne kryteria zgodności, na podstawie których pomoc przyznawana na produkcję filmową na potrzeby kina i telewizji uznawana jest za pomoc na wspieranie kultury w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. d) Traktatu WE; kryteria te zapewniają również zgodność pomocy z ogólnymi zasadami prawnymi. Kryteria te są następujące:

  • pomoc przeznaczana jest na rzecz produktów kultury;
  • producent musi mieć swobodę przeznaczenia przynajmniej 20% środków z budżetu produkcji na wydatki w innym państwie członkowskim, bez sankcji ograniczenia pomocy otrzymanej w ramach danego programu, wynikającej z obowiązku terytorialnego wykorzystania środków;
  • intensywność pomocy nie może w zasadzie przekraczać 50% budżetu produkcji, z wyjątkiem produkcji trudnych i niskobudżetowych; oraz
  • nie dopuszczalna jest dodatkowa pomoc na szczególne działania związane z twórczością filmową.

Czas obowiązywania tych kryteriów kończył się w dniu 31 grudnia 2009 r. W następstwie konsultacji społecznych w tej sprawie rozpoczętych w październiku 2008 r. (zob. IP/08/1580), Komisja podjęła dziś decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania kryteriów do dnia 31 grudnia 2012 r.

UE wspiera europejski sektor kinematografii poprzez program MEDIA 2007, w ramach którego w latach 2007 – 2013 na szkolenia, rozwój i dystrybucję filmów europejskich poza granicami przeznaczono 755 mln EUR (zob. IP/07/169). Dzięki wsparciu udzielanemu w ramach programu MEDIA dziewięć z dziesięciu filmów jest pokazywanych poza krajem, w którym zostały wyprodukowane.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w MEMO/09/33.


Side Bar