Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

Briuselis, 2009 m. sausio 28 d.

Komisija pratęsia filmų kūrimui remti skirtos valstybės pagalbos taisyklių galiojimą iki 2012 m. pabaigos

Europos Komisija šiandien priėmė komunikatą dėl filmų ir garso bei vaizdo kūrinių kūrimui taikomų valstybės pagalbos vertinimo kriterijų galiojimo pratęsimo iki 2012 m. gruodžio 31 d. Remdamasi šiais 2001 m. Komisijos komunikate dėl kinematografijos nustatytais kriterijais Komisija tvirtina Europos nacionalines, regionines ir vietines filmų kūrimo rėmimo schemas pagal ES valstybės pagalbos taisykles. Naujajame Komisijos komunikate taip pat nurodyta keletas tendencijų, į kurias tikriausiai reikės atkreipti dėmesį būsimame Komunikate dėl kinematografijos. Nacionalinių filmų kūrimui remti Europos Sąjungoje kasmet skiriama maždaug 1,6 mlrd. EUR.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Europos kinas yra vienas iš pagrindinių Europos kultūros išraiškos būdų. Jo svarba pripažįstama ES konkurencijos taisyklėse, ypač vykdant valstybės pagalbos kontrolę. Džiaugiuosi, kad pratęsus Komunikato dėl kinematografijos galiojimą, galėsiu toliau skatinti valstybes nares skirti paramą Europos filmų kūrimui. Mūsų taisyklės – tai įrodymas, kad konkurencija ir kultūra yra puikiai suderinamos ir kad jos stiprina viena kitą.“

„Didelis italų filmo „Gomora“, pripažinto geriausia 2008 m. Europos kino juosta, pasisekimas patvirtina, kad Europos kinas pajėgus peržengti sienas ir susilaukti tarptautinės sėkmės, – sakė už žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviana Reding. – Kad Europos kūrėjai galėtų įgyvendinti savo sumanymus, kino pramonei reikalingas stabilumas. Todėl šiandien dar kartą patvirtiname, kad artimiausius trejus metus galios dabartinis Komisijos požiūris į kinui skiriamą nacionalinę pagalbą. Sparčiai besivystančiose rinkose Europos garso ir vaizdo pramonei reikia įveikti naujus sunkumus. Todėl turime pradėti svarstyti, kaip minėtuosius sunkumus galime paversti galimybėmis, ypač geriau išnaudodami vidaus rinką ir žvalgydamiesi už Europos ribų. Šia linkme nukreiptas naujas Komisijos pasiūlymas dėl Europos ir sparčiai augančios ekonomikos šalių kino specialistų bendradarbiavimo programos „MEDIA Mundus“ (žr. IP/09/26).

Priėmusi šiandienos sprendimą, Komisija ir toliau (vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 31 d.) taikys 2001 m. Komunikate dėl kinematografijos nustatytus kriterijus (žr. IP/01/1326), skirtus valstybių narių pagalbos schemų ir EB sutartyje nustatytų valstybės pagalbos taisyklių suderinamumui vertinti. Šių kriterijų galiojimas jau buvo pratęstas 2004 m. ir 2007 m. (žr. IP/04/343 ir IP/07/820).

Šiandienos komunikate nurodytos naujausios tendencijos – parama kitoms sritims nei filmų ir TV kūrinių kūrimas (pavyzdžiui, filmų platinimui ir skaitmeniniam demonstravimui), daugiau regioninių filmų kūrimo rėmimo schemų, taip pat kai kurių valstybių narių konkurencija siekiant panaudoti valstybės pagalbą, kad į šalį pritrauktų didžiųjų filmų kūrimo bendrovių (ypač JAV) investicijų. Dėl šių tendencijų tam tikru metu gali prireikti peržiūrėti valstybės pagalbos kriterijus. Tačiau tai sudėtingi klausimai, todėl Komisija norėtų juos apsvarstyti su valstybėmis narėmis, filmų kūrimo rėmimo įstaigomis ir Europos filmų pramonės atstovais.

Bendroji informacija

2001 m. Komisijos komunikate dėl kinematografijos nustatyti keturi konkretūs suderinamumo kriterijai, pagal kuriuos pagalba kino ir TV filmų kūrimui gali būti patvirtinta kaip pagalba kultūrai vadovaujantis EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies d punktu, taip pat reikalaujama laikytis bendro teisėtumo principo. Šie kriterijai išvardyti toliau:

  • pagalba turi būti skiriama kultūros produktui;
  • filmo kūrėjui turi būti suteikiama galimybė panaudoti bent 20 % filmui skirto biudžeto už pagalbą suteikusios valstybės ribų ir tokiu atveju pagal schemą jam skirta valstybės pagalba dėl vadinamosios teritoriškumo sąlygos nesumažinama;
  • pagalbos intensyvumas iš esmės neturi viršyti 50 % filmo kūrimui skirto biudžeto, išskyrus sudėtingus ir mažo biudžeto filmus,
  • neleidžiama teikti papildomos pagalbos specialiai su filmo kūrimu susijusiai veiklai.

Šie kriterijai turėjo galioti iki 2009 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus viešoms konsultacijoms, kurios dėl šio klausimo buvo pradėtos 2008 m. spalio mėn. (žr. IP/08/1580), Komisija šiandien nusprendė pratęsti minėtųjų kriterijų galiojimą iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Pati ES Europos filmų sektorių remia įgyvendindama programą MEDIA 2007, pagal kurią 2007–2013 m. laikotarpiu mokymams ir Europos filmų kūrimui bei platinimui už ES ribų numatyta skirti 755 mln. EUR (žr. IP/07/169). 9 iš 10 Europoje sukurtų filmų kitose šalyse rodomi pasitelkus MEDIA pagalbą.

Daugiau informacijos rasite MEMO/09/33.


Side Bar