Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

Bryssel 28. tammikuuta 2009

Elokuvia koskevat valtiontukisäännöt voimassa vuoden 2012 loppuun asti

Euroopan komissio antoi tänään tiedonannon, jolla pidennetään elokuvien ja audiovisuaalisten teosten valtiontukeen sovellettavien arviointiperusteiden voimassaoloa 31. joulukuuta 2012 asti. Nämä arviointiperusteet vahvistettiin komission vuonna 2001 antamassa tiedonannossa, ja komissio käyttää niitä arvioidessaan, ovatko kansalliset, alueelliset tai paikalliset elokuvia koskevat tukiohjelmat hyväksyttäviä EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Komission uudessa tiedonannossa esitetään myös suuntauksia, jotka on todennäköisesti otettava huomioon tulevassa elokuvatiedonannossa. EU:n alueella käytetään kansallisten elokuvien tukemiseen vuosittain yhteensä noin 1,6 miljardia euroa.

Kilpailukomissaari Neelie Kroesin mukaan eurooppalainen elokuva on yksi kulttuurin ilmaisumuotojen kulmakivistä Euroopassa. Alan merkitys on tunnustettu EU:n kilpailusäännöissä ja erityisesti valtiontukien valvonnassa. Komissaari totesi olevansa iloinen voidessaan jatkaa jäsenvaltioiden tukea eurooppalaisille elokuville pidentämällä elokuvatiedonannon voimassaoloa. Hänen mukaansa komission säännöt ovat osoitus siitä, että kilpailu ja kulttuuri eivät ole toisiaan poissulkevia vaan voivat vahvistaa toisiaan.

EU:n mediakomissaari Viviane Reding totesi, että vuoden 2008 parhaan eurooppalaisen elokuvan, italialaisen Gomorran suosio on osoitus eurooppalaisen elokuvan elinkelpoisuudesta ja sen menestymismahdollisuuksista yli rajojen. Komissaarin mukaan elokuvateollisuus tarvitsee vakaan ympäristön, jotta eurooppalaiset luovan työn tekijät voivat ilmaista itseään. Tästä syystä komissio vahvisti tänään jatkavansa elokuville myönnettävään kansalliseen tukeen sovellettavaa lähestymistapaa vielä kolme vuotta. Komissaari totesi, että Euroopan audiovisuaaliala on nopeasti kehittyvillä markkinoilla uusien haasteiden edessä. Tästä syystä olisi myös aloitettava keskustelu siitä, kuinka nämä haasteet voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi, ja pohdittava erityisesti sitä, kuinka sisämarkkinaulottuvuutta voidaan hyödyntää paremmin ja näkökulmaa laajentaa EU:n rajojen ulkopuolelle. Yksi askel tähän suuntaan on komission äskettäin antama MEDIA MUNDUS -ehdotus (katso IP/09/26), jolla perustetaan Euroopan ja nousevan talouden maiden elokuvantekijöiden välinen yhteistyöohjelma.

Komissio jatkaa tänään tehdyllä päätöksellä vuoden 2001 elokuvatiedonannossa (katso IP/01/1326) vahvistettujen arviointiperusteiden soveltamista arvioidessaan jäsenvaltioiden tukiohjelmien yhdenmukaisuutta perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen kanssa ainakin 31. joulukuuta 2012 asti. Näiden arviointiperusteiden soveltamista jatkettiin myös vuosina 2004 ja 2007 (katso IP/04/343 ja IP/07/820).

Tänään annetussa tiedonannossa havaittuja viimeaikaisia suuntauksia ovat muun muassa tuki muulle toiminnalle kuin elokuva- ja televisiotuotannolle (esim. elokuvien jakelulle ja digitaaliselle projisoinnille), alueellistuneemmat elokuvien tukijärjestelmät sekä joidenkin jäsenvaltioiden keskinäinen kilpailu, jossa valtiontukia käytetään sijoitusten houkuttelemiseen suurilta, pääasiassa yhdysvaltalaisilta, elokuvatuotantoyhtiöiltä. Nämä suuntaukset saattavat aikanaan johtaa valtiontuen arviointiperusteiden tarkistamiseen. Koska nämä ovat kuitenkin monimutkaisia asioita, komissio haluaa pohtia niitä yhdessä jäsenvaltioiden, elokuvateollisuutta tukevien elinten ja Euroopan elokuvateollisuuden edustajien kanssa.

Taustaa

Komission vuonna 2001 antamassa elokuvatiedonannossa vahvistettiin neljä erityisperustetta, joiden mukaan elokuvateattereille ja tv-kanaville tarkoitettujen elokuvien tuotantoon myönnettävä tuki voidaan katsoa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaiseksi kulttuuritueksi. Lisäksi tuen myöntämisessä on noudatettava yleistä laillisuusperiaatetta. Kyseiset neljä arviointiperustetta ovat seuraavat:

  • tuen on hyödytettävä kulttuurituotetta
  • tuottajan on saatava vapaasti käyttää ainakin 20 prosenttia tuotantobudjetista toisessa jäsenvaltiossa ilman, että ohjelmasta myönnettävää tukea vähennetään aluesidonnaisuuksien vuoksi
  • tuki-intensiteetti saa periaatteessa olla enintään 50 prosenttia tuotantobudjetista lukuun ottamatta vaativia ja pienen budjetin elokuvia
  • tiettyihin elokuvantekotoimintoihin myönnettävät lisätuet eivät ole sallittuja.

Näiden arviointiperusteiden voimassaolon oli määrä päättyä 31. joulukuuta 2009. Asiasta lokakuussa 2008 käynnistetyn julkisen kuulemisen (katso IP/08/1580) perusteella komissio päätti tänään pidentää niiden voimassaoloa 31. joulukuuta 2012 asti.

EU tukee Euroopan elokuva-alaa MEDIA 2007 -ohjelman kautta. Vuosina 2007–2013 ohjelmasta annetaan 755 miljoonaa euroa koulutukseen ja eurooppalaisten elokuvien tuottamiseen ja levittämiseen rajojen yli (katso IP/07/169). MEDIA-ohjelmasta myönnettävän tuen ansiosta yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta elokuvasta esitetään tuotantomaan rajojen ulkopuolella.

Ks. lisätietoja MEMO/09/33.


Side Bar