Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

Brüssel, 28. jaanuar 2009

Riigiabi: Euroopa Komisjon pikendab seniste filmitoetuseeskirjade kehtivusaega kuni 2012. aasta lõpuni

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, millega pikendatakse filmi- ja audiovisuaaltoodangu suhtes kohaldatavate riigiabi hindamiskriteeriumide kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2012. Nimetatud kriteeriumid on ette nähtud Euroopa Komisjoni 2001. aasta teatises ning komisjon hindab nende abil Euroopa riiklike, piirkondlike ja kohalike filmitoetuskavade vastavust riigiabi eeskirjadele. Samuti on uues teatises esile toodud mitu suundumust, mida tõenäoliselt käsitletakse lähemalt mõnes edaspidises kinoteatises. Kogu ELis kulutatakse riiklikeks filmitootmise toetusteks igal aastal ligikaudu 1,6 miljardit eurot.

Konkurentsivolinik Neelie Kroesi sõnul on Euroopa kino üks Euroopa kultuurilise väljenduse nurgakive, mille tähtsusest annavad tunnistust nii ELi konkurentsieeskirjad kui ka sellealase riigiabi kontrollimine. „Mul on hea meel, et kinoteatise kehtivusaja pikendamine annab meile võimaluse kiita ka edaspidi heaks liikmesriikide toetused Euroopa filmidele. Meie eeskirjad näitavad selgelt, et konkurents ja kultuur suudavad väga hästi kõrvuti areneda ja teineteist tugevamaks muuta,” sõnas Kroes.

Infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding väitis, et 2008. aasta Euroopa parima filmi „Gomorra” suur edu annab tunnistust sellest, et Euroopa kino on elujõuline ja suudab edukas olla ka väljaspool piire. „Kuid selleks, et Euroopa loojad saaksid ennast väljendada, tuleb filmitööstusele tagada stabiilne keskkond. Seetõttu kinnitamegi täna, et komisjon jätkab kinokunstile antava riigiabi suhtes senist poliitikat veel kolme aasta jooksul. Euroopa audiovisuaaltööstus seisab kiiresti arenevatel turgudel silmitsi uute probleemidega. Seepärast peaksime algatama arutelu selle üle, kuidas need probleemid võimalusteks muuta, ning eelkõige, kuidas kasutada paremini siseturgu ja avardada oma tegevusvälja ka üle Euroopa piiride. Hiljutine komisjoni ettepanek, mis käsitleb Euroopa ja kiiresti areneva majandusega riikide filmispetsialistide koostööprogrammi „MEDIA Mundus” (vt IP/09/26), on esimesi samme selles suunas,” lisas Reding.

Tänase otsuse kohaselt jätkab komisjon kuni 2012. aasta 31. detsembrini 2001. aasta kinoteatise (vt IP/01/1326) kriteeriumide kohaldamist, et hinnata liikmesriikide abikavade vastavust EÜ asutamislepingus sätestatud riigiabi eeskirjadele. Varem on nimetatud kriteeriumide kehtivusaega pikendatud 2004. (vt IP/04/343) ja 2007. aastal (IP/07/820).

Täna vastuvõetud teatises esile tõstetud suundumused hõlmavad toetust ka muule tegevusele kui filmide ja telesaadete tootmine (nt filmide levitamine ja digitaalprojektsioon), piirkondlikke filmitoetuskavasid ning konkurentsi teatavate liikmesriikide vahel, kes kasutavad riigiabi selleks, et meelitada ligi suuri välisinvesteeringuid, eriti Ameerika Ühendriikide filmitootjaid. Nimetatud suundumused võivad aja jooksul kaasa tuua riigiabi kriteeriumide täiustamise. Kuna aga tegemist on kompleksse valdkonnaga, soovib komisjon nendel teemadel enne nõu pidada liikmesriikide, filmitoodangut toetavate asutuste ja Euroopa filmitööstuse esindajatega.

Taust

Euroopa Komisjoni 2001. aasta kinoteatisega nähti ette neli kriteeriumi, mille kohaselt filmide ja telesaadete tootmiseks antavat abi võib käsitleda EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktis d nimetatud kultuuri edendamiseks ettenähtud abina. Samuti nõutakse teatises kinnipidamist üldisest seaduslikkuse põhimõttest. Nimetatud kriteeriumid on:

  • abiga tuleb toetada kultuuritoodet
  • tootjal peavad olema vabad käed kulutada vähemalt 20% tootmiseelarvest mõnes muus liikmesriigis, ilma et kava alusel antavat abi seeläbi vähendataks territoriaalsetel põhjustel
  • abi osatähtsus tohib üldreeglina olla maksimaalselt 50% tootmiseelarvest, välja arvatud keerukate ja väikese eelarvega filmide puhul, ning
  • täiendav abi konkreetseks filmitootmisega seotud tegevuseks ei ole lubatud.

Nende kriteeriumide kehtivusaeg pidi mööduma 31. detsembril 2009. Oktoobris 2008 algatati kõnealusel teemal avalik arutelu (vt IP/08/1580), mille tulemusel otsustas komisjon täna pikendada kriteeriumide kehtivusaega 31. detsembrini 2012.

EL toetab Euroopa filmisektorit programmi „MEDIA 2007” kaudu, millega nähakse aastateks 2007–2013 ette 755 miljonit eurot koolituseks ning Euroopa filmide tootmiseks ja levitamiseks üle riigipiiride (vt IP/07/169). Kümnest Euroopa filmist üheksat näidatakse väljaspool nende tootmisriiki tänu programmi „MEDIA” toetusele.

Täpsema ülevaate saamiseks vt MEMO/09/33.


Side Bar