Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2009

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή παρατείνει μέχρι το τέλος του 2012 τους κανόνες για την παροχή ενισχύσεων στην κινηματογραφική βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για την παράταση της διάρκειας ισχύος των κριτηρίων αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων για την παραγωγή κινηματογραφικών και άλλων οπτικοακουστικών έργων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2001, χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την έγκριση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών συστημάτων στήριξης της κινηματογραφικής παραγωγής βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ. Η νέα ανακοίνωση της Επιτροπής επισημαίνει επίσης διάφορες τάσεις οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο μελλοντικής ανακοίνωσης για τον κινηματογράφο. Σε όλη την Ευρώπη δαπανώνται περίπου 1,6 δισεκατ. ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ταινιών σε εθνικό επίπεδο.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, κα Neelie Kroes δήλωσε: «Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής έκφρασης. Η σημασία του είναι αναγνωρισμένη από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και, ιδιαίτερα, από τους κανόνες ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την παρούσα παράταση της ανακοίνωσης για τον κινηματογράφο, η οποία μου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσω να εγκρίνω τη στήριξη που τα κράτη μέλη παρέχουν στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει αποτελούν απόδειξη ότι ανταγωνισμός και πολιτισμός μπορούν να συμβιώνουν αρμονικά και να ενδυναμώνουν ο ένας τον άλλον.»

«Η μεγάλη επιτυχία της καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας του 2008, του ιταλικού κινηματογραφικού έργου «Gomorra», πιστοποιεί την ευρωστία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, ο οποίος μπορεί να ταξιδεύει και να σημειώνει επιτυχίες και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης» δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για τα Μέσα Επικοινωνίας. «Για να μπορέσουν οι ευρωπαίοι δημιουργοί να εκφράσουν το δυναμικό τους, πρέπει να υπάρχει σταθερό νομικό περιβάλλον για την κινηματογραφική βιομηχανία. Για τον λόγο αυτό επιβεβαιώνουμε πάλι σήμερα, για τρία ακόμη έτη, την παρούσα προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στην κινηματογραφική παραγωγή. Η ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στο πλαίσιο των ραγδαία εξελισσόμενων αγορών. Συνεπώς, πρέπει επίσης να ξεκινήσουμε συζήτηση προβληματισμού για την εξεύρεση τρόπων μετατροπής αυτών των προκλήσεων σε ευκαιρίες, κυρίως αξιοποιώντας καλύτερα τη διάσταση που προσφέρει η εσωτερική αγορά και ατενίζοντας πέραν των συνόρων της Ευρώπης. Το πρόγραμμα MEDIA Mundus, πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων επαγγελματιών του κινηματογράφου και συναδέλφων τους από αναδυόμενες χώρες, το οποίο πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή, πηγαίνει προς την κατεύθυνση αυτή» (βλ. IP/09/26).

Με τη σημερινή απόφαση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα κριτήρια της ανακοίνωσης για τον κινηματογράφο που εξέδωσε το 2001 (βλ. IP/01/1326)) σχετικά με την αξιολόγηση της συμβατότητας των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων με τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η διάρκεια ισχύος των κριτηρίων αυτών παρατάθηκε ήδη το 2004 και το 2007 (βλ. IP/04/343 και IP/07/820).

Οι πιο πρόσφατες τάσεις που επισημαίνονται στην παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνουν τη χορήγηση ενισχύσεων για δραστηριότητες άλλες εκτός από την κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή (όπως διανομή ταινιών και ψηφιακή προβολή), αύξηση των καθεστώτων στήριξης σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και ανταγωνισμό μεταξύ ορισμένων κρατών μελών που χρησιμοποιούν τις κρατικές ενισχύσεις για να προσελκύσουν επενδύσεις από μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες του εξωτερικού, κυρίως από τις ΗΠΑ. Οι τάσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σύντομα στη βελτίωση των κριτηρίων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, επειδή τα θέματα αυτά είναι πολύπλοκα, η Επιτροπή επιθυμεί να προβεί σε πιο εμπεριστατωμένη εξέτασή τους μαζί με τα κράτη μέλη, με οργανισμούς στήριξης της κινηματογραφικής παραγωγής και με την ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιστορικό

Η ανακοίνωση για τον κινηματογράφο που εξέδωσε η Επιτροπή το 2001 αναφέρει τέσσερα ειδικά κριτήρια συμβατότητας βάσει των οποίων οι ενισχύσεις για την κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή μπορούν να εγκρίνονται ως πολιτιστικές ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της συνθήκης ΕΚ, και απαιτεί την τήρηση της γενικής αρχής της νομιμότητας. Τα κριτήρια αυτά συνίστανται στα εξής:

  • η ενίσχυση πρέπει να είναι προς όφελος πολιτιστικού προϊόντος,
  • ο παραγωγός πρέπει να είναι ελεύθερος να δαπανήσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού παραγωγής σε άλλα κράτη μέλη δίχως να υποστεί μείωση στη χορηγούμενη ενίσχυση από το καθεστώς λόγω υποχρεώσεων εδαφικότητας των δαπανών
  • η ένταση ενίσχυσης πρέπει κατ’αρχήν να περιορίζεται στο 50% του προϋπολογισμού παραγωγής, με εξαίρεση ορισμένες δύσκολες στην πραγματοποίησή τους και χαμηλού προϋπολογισμού ταινίες, και
  • οι συμπληρωματικές ενισχύσεις για ειδικές κινηματογραφικές δραστηριότητες δεν επιτρέπονται.

Η ισχύς αυτών των κριτηρίων προβλεπόταν να λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009. Μετά τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 για το θέμα αυτό (βλ. IP/08/1580), η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παρατείνει την ισχύ τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Η ίδια η ΕΕ στηρίζει την ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA 2007 το οποίο προβλέπει, για την περίοδο 2007 έως 2013, κονδύλιο 755 εκατ. ευρώ για θέματα κατάρτισης καθώς και για την ανάπτυξη και τη διανομή ευρωπαϊκών ταινιών πέραν των συνόρων της Ευρώπης (βλ. IP/07/169). Χάρη στη στήριξη του προγράμματος MEDIA, 9 στις 10 ευρωπαϊκές ταινίες προβάλλονται έξω από τη χώρα παραγωγής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΜΕΜΟ/09/33.


Side Bar